Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 64

Tin’funika Kumbalekerera Bzakuphonya bza Anzathu

Tin’funika Kumbalekerera Bzakuphonya bza Anzathu

MATEU 18:21-35

  •   KODI TIN’FUNIKA KUMBALEKERERA KANOMWE BASI?

  • THERE LA KAPOLO WAKUSAYA NSISI

Pedru adabva malango ya Jezu yakulewa kuti munthu akamucitira pikado ikulu, iye akhafunika kuceza naye pa mbali kuti amalise bvutolo. Tsono, Pedruyo akhafuna kudziwa kuti n’kangasi komwe iye angadafunika kulekerera munthu wakumuphonyerayo.

Tenepo, iye adabvunza kuti: ‘Mbuya, kodi m’bale wangu angandiphonyere kangasi, kuti inepano ndimukhululukire? Mpaka kanomwe?’ Atsogoleri winango wa bzipembedzo akhapfunzisa kuti munthu wakuphonyeredwayo akhafunika kulekerera katatu basi. Tenepo, Pedru akhakumbuka kuti angadalatiza kuti ankumudekera mtima m’bale waceyo mwa kumulekerera ‘kanomwe.’—Mateu 18:21.

Tsono, Jezu akhapfunzisa lini kuti munthu akhafunika kuwerenga nthawe zomwe iye angafunike kumbalekerera mwanzace. Tenepo, iye adauza Pedru kuti: ‘Ndinkuuza lini kuti kanomwe kokha, koma mpaka nthawe 77.’ (Mateu 18:22) Bzimwebzi bzin’funa kulewa kulekerera mwakusaya malire. Pedru akhafunikira lini kuikha malire pa nkhani ya kumbalekerera m’bale wace omwe wamuphonyera.

Patsogolo pace, Jezu adafotokozera Pedru na anzacewo there linango kuti awathandize kubvesesa kufunika kwa kumbalekerera anzawo. Iye adalewa bza kapolo omwe alibe kutewezera mbuya wace pa nkhani ya kulatiza nsisi. Mbuya waceyo, omwe akhali mambo, adacemeresa akapolo wace kuti adzawasunde mangawa. Ndipo adabweresedwa kapolo m’bodzi omwe akhafunika kumubwezera kobiri za matalento 10.000 [ayai kobiri 60.000.000 za dinario]. Iye akhalibe njira yakubwezera kobiriyo. Tenepo, mamboyo adatonga kuti kapoloyo, mkazace na wana wace agulisidwe kuti alipire mangawayo. Tsono, kapolo ule adam’godamira mamboyo, acimudandaulira kuti: ‘Bakapirirani pang’ono, inepano ndin’dzakubwezerani bzense.’—Mateu 18:26.

Mambo ule adabvera nsisi kapoloyo, acindomuuza kuti aleke kubwezera kobirizo. Tsono, pambuyo pa mamboyo kumulekerera, kapolo ule adagumana na kapolo mwanzace, acimusundambo mangawa ya kobiri 100 za dinario. Iye adaphata mwanzaceyo, ndipo adayamba kumuxipa, aciti: ‘Ndibwezere mangawa yangu!’ Tsono kapolo mwanzaceyo adamugodamira, acimudandaulira kuti: ‘Bakapirira pang’ono, ndin’dzakubwezera.’ (Mateu 18:28, 29) Tsono, kapolo omwe akhadalekereredwa mangawa na mambo ule alibe kufuna kutewezera mbuya waceyo. Iye adafungirisa kapolo mwanzaceyo m’kawoko mpaka adzamubwezere mangawayo napo kuti kobirizo zikhali zing’ono-ng’ono.

Patsogolo pace, Jezu adalewa kuti akapolo winango omwe adawona bzimwebzo, adayenda kwa mambo, acikamuuza bzomwe bzikhadacitikabzo. Ndipo mamboyo adakalipa kwene-kwene na kapolo wakusaya nsisiyo. Tenepo, adamucemeresa, acimuuza kuti: ‘Iwe, kapolo wakuipawe, ine ndakulekerera mangawa yako yense, pomwe iwepo wandidandaulira. Kodi iwepo ungadalekambo lini kumubvera nsisi kapolo mwanzako ule, ninga momwe ine ndakucitira nsisi?’ Mamboyo adafungirisambo m’kawoko kapolo ule mpaka adzabweze mangawa yace yense. Ndipo Jezu adamaliza kufotokoza therelo mwa kulewa kuti: ‘Tenepo, ali-wense wa imwepo akasaya kukhululukira m’bale wace na mtima wense, Baba wangu wa kudzulu an’dzakucitiranimbo bzibodzi-bodzibzi.’—Mateu 18:32-35.

Bzimwebzi bzinkutipfunzisa kufunika kwa kumbalekerera anzathu! Mulungu ambatilekerera mangawa mazinji, yomwe ni pikado zathu. Pikado iri-yense yomwe Mkristau mwanzathu angaticitire njing’ono kwene-kwene tikandendemeza na bzomwe timbaphonyera Yahova. Tsono iye ambatilekerera basi, sikuti kabodzi kokha, koma kazinji-kense. Kodi tin’funikambo lini kumbalekerera abale wathu kazinji-kense, napo ticikhala na mathangwe yakubveka kuti tikalipe? Ninga momwe Jezu adapfunzisira pa Phiri la Mioliva, Mulungu an’dzalekerera mangawa yathu, ifepano ‘tikambalekererambo mangawa ya anzathu.’—Mateu 6:12.