Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 33

Kukwanisika kwa Polofesiya ya Zaiya

Kukwanisika kwa Polofesiya ya Zaiya

MATEU 12:15-21 MARKO 3:7-12

  • THIMU LA WANTHU LIKHAPANIKIZA JEZU

  • JEZU ADAKWANIRISA POLOFESIYA YA ZAIYA

Pomwe Jezu adazindikira kuti wa cipani ca Herode pabodzi na Afarizeu adamukonzera ciwembo cakuti amuphe, iye na anyakupfunza wace adacoka mwemo, aciyenda ku nyanza ya Galileya. Tenepo, wanthu azinji wa m’madera yakusiyana-siyana adayenda komwe kukhana Jezu. Winango adacokera ku Galileya, ku Jeruzalemu, ku mizinda ya Tiro na Sidoni yomwe ikhali mphepete mwa nyanza. Ndipo winango adacokera m’madera ya kumabvadzuwa kwa mkulo wa Joridano na ku dera la Idumeya lomwe likhali kum’mwera kwa Judeya. Jezu adapoza wanthu azinji omwe akhacokera m’madera yamweya. Pakufuna kuti apozedwe, wanthuwa akhapsindizana kuti akafike pomwe pakhana Jezupo. Wanthuwo akhadikhirira lini kuti Jezu awakhuye, m’mbuto mwace iwo ndiwo akhayenda komwe kukhana Jezuko kuti akandomukhuye.—Marko 3:9, 10.

Wanthuwo akhali azinjisa mpaka Jezu adauza anyakupfunza wace kuti amubweresere mwadiya kuti afundukire m’madzi kuti wanthuwo aleke kumupsindiza. Jezu akhafuna kuti ambapfunzise uko ali m’mwadiyamo ndipo pinango angadayenda m’madera yanango ya mphepete mwa nyanzayo kuti akathandizembo wanthu winango.

Mateu omwe akhali nyakupfunza wa Jezu, adawona kuti bzomwe Jezu akhacitabzo, bzikhakwanirisa ‘bzomwe bzidalewedwa na mpolofeta Zaiya.’ (Mateu 12:17) Kodi polofesiyayo ikhalewa ciyani?

Polofesiyayo ikhalewa kuti: ‘Onani mtumiki wangu omwe ndamusankhula; wakufunidwa wangu, omwe moyo wangu ukukondwa naye. Ndin’dzaikha mzimu wangu pa iye, ndipo iye an’dzalatiza bwino kwa mitundu ya wanthu momwe cirungamo cidakhalira. Iye an’dzanesana lini na munthu, ne kukuwa; ndipo fala lace lin’dzabvekera lini m’miseu. Iye an’dzasantha lini mtete wakusweka, ndipo an’dzathimisa lini kandiyero yomwe ikadacoka utsi, mpaka atakwanisa kubweresa cirungamo. Inde, mitundu ya wanthu in’dzadikhirira bzabwino m’dzina lace.’—Mateu 12:18-21; Zaiya 42:1-4.

Jezu ni mtumiki omwe Mulungu adamusankhula yekha, ndipo Mulunguyo adacita kulewa yekha kuti ambakomedwa naye. Bzomwe Jezu adacita, bzidathandiza wanthu kudziwa cirungamo cacadidi comwe cikhabisika na miyambo ya bzipembedzo bzakunama. Thangwe ra kusaya cirungamo, Afarizeu akhaswa cakutonga ca Mulungu mwakuti akhathandiza lini munthu wakuduwala pa nsiku ya Malinkhuma. Pakufuna kulatiza cirungamo ca Mulungu nakuti mzimu wa Mulungu ukhali pa iye, Jezu adathandiza wanthu omwe akhaponderezedwa kuti atsudzuke ku mwambo wakusaya cirungamo omwe Afarizeu akhaulimbisa. Thangwe ra bzimwebzi, atsogoleri wa bzipembedzo akhafuna kumupha.  Ndipo bzimwebzi bzikhali bzakupasa nsisi kwene-kwene.

Kodi polofesiya yakuti ‘Iye an’dzanesana lini na munthu, ne kukuwa; ndipo fala lace lin’dzabvekera lini m’miseu,’ ikhathandauza ciyani? Pakupoza wanthu, Jezu akhabvumiza lini kuti madimonyo ayai wanthuwo amuzimbule ‘kuti iye akhali yani.’ (Marko 3:12) Jezuyo akhafuna lini kuti wanthu adziwe bza iye thangwe rakuti munthu munango ankulewa mwakukuwa m’miseu ayai kucokera mwa maceza ya wanthu yomwe yambakhala yakusinjirira.

Ndipo Jezu akhalewa mafala yakutsangalaza kwa wanthu omwe akhali ninga mtete wakusweka. Wanthuwa akhalimbo ninga kandiyero yomwe yasala pang’ono kuthima. Jezu alibe kusantha mtete wakusweka, ndipo alibe kuthimisa kandiyero yomwe yasala pang’ono kuthima. M’mbuto mwace, adalimbisa wanthu wakubzicepswa ndipo adacita bzimwebzi mwa nsisi na mwa lufoyi. Tenepo, bzinkuwonekeratu kuti Jezu ndiye yekha omwe wanthu angamukhulupire kuti an’dzacinja bzinthu.