Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 55

Wanthu Azinji Adaipidwa na Mafala ya Jezu

Wanthu Azinji Adaipidwa na Mafala ya Jezu

JUWAU 6:48-71

  • KUDYA THUPI LA JEZU NA KUMWA MULOPA WACE

  • WANTHU AZINJI ADAIPIDWA NA MAFALA YA JEZU, ACISIYA KUMBAMUTEWERA

Ali mu sinagoga ya ku Kafarinaumu, Jezu adapfunzisa kuti iye akhali cakudya cakucokera kudzulu. Pa nthawe imweyi iye adathumizira mafala manango pa bzomwe iye akhadauza kale wanthu omwe akhadabwera kucokera ku cigawo ca kumabvadzuwa kwa nyanza ya Galileya. Amwewa ni wanthu wale omwe akhadawadyesa mwakudabwisa.

Tenepo, Jezu adapitiriza kuwauza kuti: ‘Abereki wanu adadya mana m’dambo, tsono iwo adafa.’ Ndipo pakufuna kusiyanisa mana na cakudya cakucokera kudzulu, iye adafotokoza kuti: ‘Ine ndine cakudya camoyo cakucokera kudzulu. Munthu omwe anidya cakudya cimweci, an’dzakhala na moyo wamuyaya; kulewa cadidi, cakudya comwe ndin’pereka kuti dziko likhale na moyo, ni thupi languli.’—Juwau 6:48-51.

M’gole la 30 EC, Jezu akhadauza Nikodemo kuti Mulungu adafuna kwene-kwene dziko mwakuti adatumiza Mwana wace kuti adzapulumuse wanthu. Tsono mu sinangogamo Jezu akhauza wanthu wale bza kufunika kwa kudya thupi lace, bzomwe bzikhathandauza kukhulupira nsembe yomwe iye akhadasala pang’ono kuipereka. Kukhulupira nsembeyo ndiyo njira yakutambirira moyo wakusaya kumala.

Tsono wanthuwo adakalipa na mafala ya Jezuyo, ndipo adabvunzana kuti: ‘Kodi umweyu angatipase tani thupi lace kuti tidye?’ (Juwau 6:52) Jezu akhalewa lini bza kudya thupi lace cairo. Tikulewa tenepo, thangwe ra bzomwe iye adadzalewa patsogolo pace.

Jezu adati: ‘Mungasaya kudya thupi la Mwana wa Munthu na kumwa Mulopa wace, mulibe moyo mwa imwepo. Munthu omwe anidya thupi langu na kumwambo mulopa wangu, ana moyo wakusaya kumala. . . . Pakuti thupi langu ni cakudya cacadidi, ndipo mulopa wangu ni cakumwa cacadidi. Munthu omwe anidya thupi langu na kumwambo mulopa wangu, inepano na iye tin’khala wakuphatana.’—Juwau 6:53-56.

Ndokumbukirani momwe Ajuda adakalipira pakubva bzimwebzi! Pinango iwo akhakumbuka kuti Jezu akhalewa kuti iwo akhafunikiradi kudya thupi la Jezuyo, ayai kuti aleke kubvera lamulo la Mulungu lomwe likhaletsa kudya mulopa. (Ciyambo 9:4; Mwambo 17:10, 11) Tsono Jezu akhalewa lini bzimwebzo. Iye akhathandauza kuti munthu ali-wense omwe an’funa kudzakhala na moyo wakusaya kumala akhafunikira kukhulupira nsembe yomwe iye akhadasala pang’ono kuipereka. Jezu adacita bzimwebzi pomwe iye adabvuma kuti thupi lace lakusaya pikado na mulopa wace bziperekedwe ninga nsembe. Tsono anyakupfunza wace azinji alibe kubvesesa bzomwe akhapfunzisabzo, mwakuti winango adalewa kuti: ‘Mafala yamweya njakuipa, mbani angayatetekereyo?’—Juwau 6:60.

Pakuti Jezu adazindikira kuti anyakupfunza wace winango akhang’ung’udzika, iye adawabvunza kuti: ‘Kodi mwaipidwa nayo mafalaya? Tsono, tani mucimuwona Mwana wa Munthu ankukwira, aciyenda komwe akhali pakuyamba? . . . Mafala yomwe ndakuuzaniya ni mzimu na moyo. Tsono, pakati panupa alipo omwe ankukhulupira lini.’ Pakubva mafala yamweya, anyakupfunza azinji adacoka, acisiya kumbamutewera.—Juwau 6:61-64.

Tenepo, Jezu adabvunza apostolo wace 12 wale kuti: ‘Kodi imwepo mun’funa kuyendambo?’ Pedru adatawira kuti: ‘Mbuya, kodi ifepano tingayende pomwe kuna yani? Imwepo ndimwe muna mafala ya moyo wakusaya kumala. Ifepano timbakhulupira, ndipo timbadziwambo kuti imwepo ndimwe Wakucena wa Mulungu.’ (Juwau 6:67-69) Mafalaya yadalatiza kuti iwo akhali wanthu wakukhulupirika, napo kuti pa nthawe imweyi Pedru na anzacewo akhalibembo kubvesesa bwino-bwino bzomwe Jezu akhadawapfunzisa!

 Jezu adakomedwa na mtawiro wa Pedru, ndipo adalewambo kuti: ‘Ndinepano lini omwe ndidakusankhulani khumi na awirimwe? Tsono m’bodzi wa imwepo ni nyamagunkha.’ (Juwau 6:70) Pamwepa Jezu akhalewa bza Juda Sikaliyoti. Pinango pa nthawe imweyi Jezuyo akhadazindikira kale kuti Juda akhayamba kumukonzera ciwembo.

Tsono, Jezu adakomedwa basi kudziwa kuti Pedru na apostolo winango wale alibe kusiya kumutewera ne kusiya kuthandizana naye pa basa lakupulumusa wanthu lomwe iye akhacita.