Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 32

Kodi Cakutonga Cikhabvumiza Kucita Ciyani pa Nsiku ya Malinkhuma?

Kodi Cakutonga Cikhabvumiza Kucita Ciyani pa Nsiku ya Malinkhuma?

MATEU 12:9-14 MARKO 3:1-6 LUKA 6:6-11

  • JEZU ADAPOZA MUNTHU WAKUPUNDUKA BOKO PA NSIKU YA MALINKHUMA

Nsiku inango yomwe ikhali ya Malinkhuma, Jezu adayenda ku sinagoga ndipo pinango ikhali ya ku Galileya. Pomwe akhali kumweko adagumana munthu omwe akhadapunduka boko. (Luka 6:6) Anembi na Afarizeu akhandonyang’anisa kuti awone bzomwe Jezu acite. Thangwe ranyi akhacita bzimwebzo? Bzomwe akhakumbuka bzidadzadziwika bwino pomwe adamubvunza kuti: ‘Kodi mpsakubvumizika kupoza munthu pa nsiku ya Malinkhuma?’—Mateu 12:10.

Atsogoleri wa bzipembedzo wacijuda, akhakhulupira kuti kupoza munthu pa nsiku ya Malinkhuma, kukhali kwakubvumizika pokhapokha penu moyo wa munthuyo uli pa ngozi. Mwa ciratizo, bzikhali lini bzakubvumizika kubwezeresa pfupa lomwe latcoka m’mbuto mwace ayai kumanga pomwe munthu wabzuguduka, thangwe bzikhali lini bzinthu bzakuikha moyo pa ngozi. Sikuti Anembi na Afarizeu akhabvunza Jezu thangwe akhana thupo na munthu wakupunduka boko ule ne. Iwo akhandonyang’ana mathangwe ya kumangira mulandu Jezu.

Tsono Jezu adadziwa makumbukidwe yakuphonyeka yomwe wanthuwo akhanayo. Ndipo adazindikira kuti wanthuwo akhakhwimisa kwene-kwene Cakutonga cakulewa bza mabasa yomwe wanthu akhafunika kuyaphata pa nsiku ya Malinkhuma, bzomwe bzikhali lini bzakubverana na Bzinembo. (Kufuluka 20:8-10) Pa nthawe imweyi wanthu winango akhadamumanga kale mulandu thangwe ra bzinthu bzabwino bzomwe akhacita. Koma nkhaniyo idakula pomwe Jezu adauza munthu omwe akhadapunduka boko ule kuti: ‘Lamuka ndipo bwera pakatipa.’—Marko 3:3.

Patsogolo pace Jezu adanyang’anisa Anembi na Afarizeu aciwabvunza kuti: ‘Mbani wa imwepo omwe ana bira m’bodzi, ndipo birayo nkugwera m’cidindi pa nsiku ya Malinkhuma, kodi mungaleke kumuphata mucimucosa m’dindimo?’ (Mateu 12:11) Pa nthawe imweyo bira cikhali cifuwo cakuumira kwene-kwene. Tsono birayo akagwera m’dindi, mwenekaciro angadamusiya lini m’dindimo mpaka kufika nsiku inango thangwe angadafa ndipo angadaluza kobiri zizinji. Ndipo Bzinembo bzimbalewa kuti: ‘Munthu wakulungama ambasamalira cifuwo cace.’—Mimwani 12:10.

Pakufuna kuthandiza wanthuwo kubvesesa nfundo yace, Jezu adawauza kuti: ‘Munthu ngwakufunika kwene-kwene kuposa bira! Ndipopa, mpsakubvumizika inde kuphata basa labwino pa nsiku ya Malinkhuma.’ (Mateu 12:12) Bzimwebzi bzinkulatiza kuti Jezu alibe kuswa cakutonga ca Malinkhuma pomwe adapoza munthu wakupunduka ule pa nsiku ya Malinkhuma. Atsogoleri wabzipembedzowo adasaya cakulewa na nfundo yakubveka bwinoyi. Ndipo adandokhala zii.

Jezu atakalipa thangwe ra kudziwa makumbukidwe yawo yakuphonyeka, pa nthawe ibodzi-bodziyo adabva nsisi na munthu wakupunduka bokoyo ndipo adamuuza kuti: ‘Futhula boko lako.’ (Mateu 12:13) Pomwe adalifuthula, nthawe imweyoletu boko lacero lidalimba ndipo munthuyo adadekedwa kwene-kwene. Tsono n’ciyani comwe Afarizeu adacita?

M’mbuto mwa kudekedwa kuti munthu ule walimba, Afarizeu adabula mu sinagogamo ‘ndipo  pa nthawe imweyoletu iwo adayenda kukaphatana na wa cipani ca Herode kuti akonze ciwembo cakuti aphe Jezu.’ (Marko 3:6) Wanthu winango omwe akhali mu cipani cimweci akhadacokera mu gulu la cipembedzo ca Asaduki. Nthawe zizinji Asaduki na Afarizeu akhabverana lini koma pa nthawe imweyi adabverana na cakulinga cakuti anesane na Jezu.