Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 38

Juwau Akhafuna Kutsimikiza Kuti Jezu Akhalidi Mesiya

Juwau Akhafuna Kutsimikiza Kuti Jezu Akhalidi Mesiya

MATEU 11:2-15 LUKA 7:18-30

  • JUWAU BATISTA ADABVUNZA BZA UDINDO BWA JEZU

  • JEZU ADALEWA BZINTHU BZABWINO PAKULEWA BZA JUWAU

Juwau Batista akhali m’kawoko pafupi-fupi kwa gole lathunthu. Ali mwemo akhabva bza mabasa yakudabwisa yomwe Jezu akhacita. Ndokumbukirani momwe Juwau adabvera pomwe anyakupfunza wace adamuuza kuti Jezu adalamusa mulumbwana wa mkazi mansiwa ku Naini. Ndipopa Juwau akhafuna kubva yekha kucokera kwa Jezuyo kuti penu iye akhalidi Mesiya. Tenepo Juwau adatuma anyakupfunza wace awiri kuti akabvunze Jezu kuti: ‘Kodi Mesiya omwe tinkumudikhirira ndimwepo ayai tidikhirire munango?’—Luka 7:19.

Kodi mbvunzo umweyu ukhali wakudabwisa? Inde. Thangwe Juwau akhali munthu wakubzipereka, ndipo ndiye omwe adabatiza Jezu pafupi-fupi kwa magole mawiri m’mbuyomo, ‘ndipo iye adawona mzimu wa Mulungu wakuwoneka ninga nkhangaiwa unkupolika’ kudzambutha pa msolo pa Jezu, ndipo adabvambo Fala la Mulungu linkutsimikiza kuti iye akhalidi mwana wa Mulungu. Tiribe mathangwe ya kukumbuka kuti cikhulupiro ca Juwau cikhacepa. Bzingadakhala tenepoyo, Jezu angadalewa lini bzinthu bzabwino pakulewa bza Juwau pa nthawe imweyire. Tsono penu Juwau akhapenukira lini, thangwe ranyi iye adacita mbvunzo umweyu?

Bzinkuwoneka kuti Juwau akhafuna kubva kucokera kwa Jezuyo kuti akhalidi Mesiya. Bzimwebzi bzingadalimbisa Juwauyo pomwe akhabonera m’kawoko. Ndipo mbvunzo waceyu ukhana thandauzo linango. Iye akhadziwa mapolofesiya ya m’Bibliya yomwe yambalatiza kuti wakudzozedwa wa Mulungu an’dzakhala mambo ndipo an’dzapulumusa wanthu. Koma pa nthaweyi pakhadapita kale minyezi mizinji kucokera pomwe Jezu adabatizidwa, ndipo Juwau akhali m’kawoko basi. Ndipopa Juwau akhafuna kudziwa penu pambuyo pa Jezu pangadadzabwera munthu munango, omwe angadan’dzakwanirisa bzense bzomwe bzikhadalewedweratu kuti Mesiya angadadzacita.

M’mbuto mwakundouza anyakupfunza wa Juwauwo kuti, ‘Inde ndine omwe mukhamudikhirira,’ Jezu adalatiza kuti iye akhathandizidwa na Mulungu kuti apoze wanthu azinji omwe akhaduwala matenda yakusiyana-siyana. Patsogolo pace adauza anyakupfunzawo kuti: ‘Ndokoni mukamuuze Juwauyo bzomwe mukubva na kuwona, azimola ankuwona, anyakulemala ankufamba, anyamapere ankucenesedwa, ndipo ankhuthu ankubva, anyakufa ankumusidwa, ndipo bzipsa bzabwino bzinkupaliziridwa kwa anyakusauka.’—Mateu 11:4, 5.

Mbvunzo wa Juwauyu ukhalatizambo kuti iye akhadikhira kuti Jezu acite bzinthu bzizinji kuposa bzomwe akhacita kale pa nthawe imweyo, na kuti pinango angadamucosesa mu kawokomo. Tsono Jezu adamuuza kuti aleke kudikhirira bzinthu bzizinji kuposa bzomwe akhacitabzo.

Pomwe adandocoka anyakupfunza wa Juwau, Jezu adauza thimu la wanthuwo kuti Juwau akhaposa kundokhala mpolofeta. Iye akhali ‘mtumiki’ wa Yahova omwe ambalewedwa mu polofesiya yomwe imbagumanika pa Malakiya 3:1. Ndipo iye akhali mpolofeta Eliya omwe adalewedwa pa Malakiya 4:5, 6. Jezu adalewa kuti: ‘Cadidi, ndikukuuzani kuti: Pakati pa wense omwe adacita kubadwa kwa mkazi palibe kuwoneka omwe adakula kuposa Juwau Batista. Tsono omwe ni mng’ono mu Umambo bwa kudzulu ni mkulu kuposa iye.’—Mateu 11:11.

 Pakulewa kuti ng’ono mu Umambo bwa kudzulu ni mkulu kuposa Juwau, Jezu akhathandauza kuti Juwau an’dzakhala lini mu Umambo bwa kudzulu. Juwau adakonzekeresa njira ya Jezu, tsono Juwauyo adafa pomwe Jezu akhanati kukonza njira ya kudzulu. (Wahebereu 10:19, 20) Juwau akhali mpolofeta wakukhulupirika wa Mulungu ndipo an’dzakhala nzika ya mu Umambo bwa Mulungu padziko la pansi.