Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 30

Jezu ni Mwana wa Mulungu

Jezu ni Mwana wa Mulungu

JUWAU 5:17-47

  • MULUNGU NI BABA WA JEZU

  • JEZU ADALEWA KUTI WANTHU WAKUFA AN’DZALAMUSIDWA

Jezu atapoza munthu pa nsiku ya Malinkhuma, Ajuda winango adamumanga mulandu wa kuti waswa lamulo la nsiku ya Malinkhuma. Pakuwatawira, Jezu adalewa kuti: ‘Baba wangu ankupitiriza kuphata basa mpaka pano, ndipo inepano ndinkuphatambo basa.’—Juwau 5:17.

Bzomwe Jezu adacita pa nsikuyo bzikhali lini bzakuletsedwa mu cakutonga ca Mulungu. Jezu akhaphata basa la kupalizira pabodzi na kupoza wanthu mwa kutewezera mabasa ya bwino ya Mulungu. Tenepo, Jezu akhaphata basa nsiku iri-yense, iye akhalibe nabzo basa penu nsikuyo ikhali ya Malinkhuma ayai ne. Tsono bzomwe Jezu adawatawira bzidawakalipisa kwene-kwene mpaka Ajudawo akhafuna kumupha. Thangwe ranyi Ajudawo akhafuna kupha Jezu?

Kuthumizira pa bzomwe Jezu adacita pakupoza munthu pa nsiku ya Malinkhuma, Ajudawo adakalipa kwene-kwene pomwe adabva Jezu ankulewa kuti iye ni Mwana wa Mulungu. Ajudawo adawona ninga kuti Jezu akhanyoza Yahova Mulungu, pomwe adalewa kuti Mulungu ni Baba wace. Thangwe kwa Ajudawo, bzikhali ninga kuti Jezu ankulewa kuti iye ngwakundendemerana na Mulungu. Tsono Jezu alibe kucita mantha, iye adapitiriza kuwafotokozera bzinthu bzizinji pakulewa bza mbverano omwe ulipo pakati pa iye na Mulungu. Jezu adalewa kuti: ‘Babawo ambafuna Mwana wace, ndipo ambamuwonesa bzinthu bzense bzomwe iwo ambacita.’—Juwau 5:20.

Baba ndiye omwe ambapereka moyo ndipo adalatiza bzimwebzi m’mbuyomu pomwe adapereka mphanvu kwa wanthu winango kuti alamuse anyakufa. Jezu adapitiriza kulewa kuti: ‘Pakuti ninga momwe Baba ambalamusira anyakufa, aciwapasa moyo, Mwanayo ambapasambo moyo kwa munthu omwe iye afune.’ (Juwau 5:21) Bzomwe Jezu adalewabzi, mpsakulimbisa kwene-kwene tikakumbukira bzomwe bzin’dzacitika kutsogoloku. Napo nsiku zino Mwanayu ankupitiriza kulamusa wanthu omwe akhali wakufa mwauzimu. Ndipopa Jezu adalewa kuti: ‘Omwe ambabva mafala yangu, acikhulupirambo ule omwe adandituma, iye anaye moyo wakusaya kumala, ndipo an’dzayeruzidwa lini koma wacoka ku infa kuyenda ku moyo.’—Juwau 5:24.

Pa nthawe imweyi Jezu akhanati kale kulamusa munthu ali-wense, koma akhauza wanthu omwe akhamumanga mulanduwo kuti wanthu wakufa an’dzalamusidwa. Iye adalewa kuti: ‘In’dzafika nthawe yomwe wense omwe ali m’thenje lacikumbuso an’dzabva fala lace acidzabula.’—Juwau 5:28, 29.

Napo Jezu ana udindo bukulubu, iye adalewa mwakubveka bwino kuti ambabvera Mulungu. Iye adati: ‘Ndingacite lini cinthu ciri-cense mwakufuna kwangu. . . . Ndimbatewera lini bzakufuna bzangu, koma kufuna kwa ule omwe adandituma.’ (Juwau 5:30) Tsono Jezu adafotokoza bza udindo bwace pakukwanirisa bzakufuna bza Mulungu. Pa nthawe imweyi, iye akhanati kale kuwonesa udindo bwacebo pa gulu la wanthu. Ndipo wanthu winango omwe akhamumanga mulanduwo, akhadziwa kale bzinthu bzizinji bza Jezuyo. Ndipopa iye adawakumbusa kuti: ‘Imwepo mudatumiza wanthu kwa Juwau [Batista] ndipo iye adacitira umboni cadidi.’—Juwau 5:33.

Pinango wanthu omwe akhamanga mulandu Jezu akhadabva kale bzomwe bzidacitika patapita magole mawiri. Pa nthawe imweyo Juwau adauza atsogoleri wa bzipembedzo bzacijuda kuti munthu munango akhabwera m’mbuyo mwace omwe akhadziwika na dzina lakuti ‘Mpolofeta na Kristu.’ (Juwau 1:20-25) Jezu adapitiriza kuwakumbusa bza momwe akhawonera Juwau, omwe pa nthawe imweyi akhali m’kawoko. Jezuyo adati: ‘Kwa kanthawe kakucepa imwepo mukhafunisisa kukondwa mu ceza cace.’ (Juwau 5:35) Tsono pa nthawe imweyi, Jezu adawapasa umboni bwamphanvu kuposa bomwe Juwau Batista adawapasa.

Patsogolo pace Jezu adawauza kuti: ‘Mabasa yomwe Baba wangu adandipasa kuti ndiyacite [kuphatanidza basa lakupoza lomwe akhadandomala kulicita] yankucitira umboni bwakuti Babayo ndiye omwe adandituma.’ (Juwau 5:36, 37) Mwa ciratizo, Mulungu adacitira umboni bza Jezu pa nthawe yomwe akhabatizidwa.—Mateu 3:17.

Tenepo, wanthuwa akhalibe mathangwe ya kulambira Jezu thangwe bzinembo bzomwe akhambafufudza, bzikhamucitira kale umboni. Ndipo Jezu adamaliza na kulewa kuti: ‘Mungadakhulupira Mozeji, imwepo mungadakhulupirambo inepano, thangwe iye adanemba bza inepano. Koma, penu imwepo mumbakhulupira lini bzomwe iye adanemba, kodi mungakhulupire tani bzomwe ine ndimbalewa?’—Juwau 5:46, 47.