Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 62

Jezu Adapfunzisa Kufunika kwa Kubzicepswa

Jezu Adapfunzisa Kufunika kwa Kubzicepswa

MATEU 17:22–18:5 MARKO 9:30-37 LUKA 9:43-48

  • JEZU ADALEWA POMWE BZA INFA YACE

  • JEZU ADALIPIRA MTSONKHO NA KOBIRI YAKUCOKERA M’KAMWA MWA NSOMBA

  • MBANI OMWE AN’DZAKHALA MKULU MU UMAMBO?

Pomwe Jezu adacoka ku Kaesarea wa ku Firipo komwe akhadasandulika pabodzi na kupoza mulumbwana omwe akhadapoteredwa na dimonyo, iye adayenda ku Kafarinaumu. Jezu na anyakupfunza wace adacita ulendobo mwakabise-bise ‘kuti wanthu aleke kuzindikira.’ (Marko 9:30) Bzimwebzi bzidamupasa mpata wakukwanira kuti akonzekerese anyakupfunza wace bza infa yace, pabodzi na basa lomwe iwo angadadzaphata pambuyo pa iye kuyenda. Iye adawauza kuti: ‘Mwana wa Munthu an’dzaperekedwa m’manja mwa wanthu, ndipo iwo an’dzamupha, tsono pa nsiku yacitatu iye an’dzalamusidwa.’—Mateu 17:22, 23.

Kukhali lini kuyamba Jezu kuuza anyakupfunza wace nkhani imweyi. Pa nthawe inango Jezu akhadawauza kuti iye angadadzaphedwa, tsono Pedru akhafuna lini kuti bzimwebzi bzicitike. (Mateu 16:21, 22) Ndipo apostolo atatu akhadawona Jezu ankusandulika, acibvambo Mozeji na Eliya akuceza na Jezuyo bza momwe iye ‘angadadzacokera m’dzikoli.’ (Luka 9:31) Anyakupfunzawo akhabvesesa lini bzomwe Jezuyo akhadawauza, ndipo ‘adasunamambo kwene-kwene.’ (Mateu 17:23) Tsono, iwo alibe kumubvunza ciri-cense bza nkhaniyi thangwe ra mantha.

Ndipo Jezu adadzafika ku Kafarinaumu, komwe akhambakhala nthawe izinji, ndipo kukhalimbo ku mui kwa anyakupfunza wace winango. Ali kumweko, wanthu omwe akhambakhomesa mtsonkho wa templo adafikira Pedru, acimubvunza kuti: ‘Kodi mpfunzisi wanu ambakhoma mtsonkho wa madrakima mawiri?’ Iwo adabvunza tenepoyo, pinango pakufuna kunyan’gana mathangwe yakulewa kuti Jezu akhakhoma lini mtsonkho wa templo.—Mateu 17:24.

Pedru adawatawira kuti: ‘Inde ambakhoma.’ Jezu ali ku mui komwe akhambakhala adazindikira bzomwe bzikhadacitika. Tenepo, pomwe Pedru adapita m’nyumba momwe mukhana Jezu, m’mbuto mwa Jezuyo kudikhira kuti Pedru afotokoze bzomwe bzikhadacitikabzo, iye adamubvunza kuti: ‘Unkukumbuka tani Simau? Kodi wamambo wa dziko ambatambira kobiri za mitsonkho kucokera kwa yani? Kucokera kwa wana wawo ayai kwa wanthu winango?’ Pedru adatawira kuti: ‘Kwa wanthu winango.’ Tenepo, Jezu adamuuza kuti: ‘Mpsimwebzodi, tenepo, wana ambakhoma lini mtsonkho.’—Mateu 17:25, 26.

Pai wa Jezu ni Mambo wa cirengedwe cense, ndipo ndiye omwe wanthu akhambamunamata mu templomo. Tenepo, Jezu pakukhala Mwana wa Mulungu, akhafunikira lini kukhoma mtsonkho wa templo. Tsono Jezu adalewa kuti: ‘Kuti tileke kuwakalipisa, ndoko ku nyanza, ndipo ukathuse medzo yako, ucikatenga nsomba yomwe ukayambe kumedzayo. Ukakafungula mulomo wace, iwepo un’kawona kobiri ibodzi ya siriva, [ayai kobiri ya sitateri, yomwe ikhali yakundendemerana na madrakima manai], ndipo ukatenge kobiriyo ucikakhomera mtsonkho wangu na wako.’—Mateu 17:27.

Pomwe anyakupfunza wense akhali pabodzi, iwo akhafuna kubvunza Jezu kuti mbani omwe angadadzakhala mkulu mu Umambo. Ndipo akhali anyakupfunza abodzi-bodziwo omwe m’mbuyomo adagopa kumubvuza bza infa yace, tsono cakudabwisa n’cakuti pa nthawe imweyi, iwo akhacita lini mantha kufuna kumubvunza bza tsogolo lawo. Jezu akhadziwa kale bzomwe akhafuna kumubvunzabzo. Thangwe mu njira, pomwe iwo akhayenda ku Kafarinaumu, Jezuyo akhadawabva ankunesana bza nkhani imweyo, napo kuti iwo akhali m’mambuyo mwace. Tenepo iye adawabvunza kuti: ‘Kodi mukhanesana ciyani mu njiramu?’ (Marko 9:33) Anyakupfunzawo adacita manyazi, ndipo alibe kumutawira ciri-cense, pakuti iwo akhanesana nkhani yakuti mbani omwe akhali mkulu pakati pawo. Tsono pakumalizira pace, anyakupfunzawo  adadzabvunza Jezu nkhani yomwe akhanesanayo, kuti: ‘Kodi mbani maka-maka omwe ni mkulu mu Umambo bwa kudzulu?’—Mateu 18:1.

Anyakupfunzawo akhafunikira lini kunesana bza nkhani imweyi, pambuyo pa kuwona na kupfunza bzinthu bzizinji na Jezu, kwa magole pafupi-fupi matatu. Tsono iwo akhali wanthu wakuperewera, ndipo akhadakulira m’dera lomwe wanthu akhambawona kuti kukhala na udindo bwapadzulu kukhali kwakufunika kwene-kwene. Ndipo pakhalibe kupita nthawe izinji kucokera pomwe Jezu akhadapicira Pedru kuti angadamupasa ‘mifungulo’ ya Umambo. Tenepo, pinango bzimwebzi bzikhacitisa Pedruyo kubziwona ningati akhali mkulu kuposa anzacewo. Ndipo, pinango Tiyago na Juwau akhakumbukambo kuti akhali akulu thangwe ra kuwona kusandulika kwa Jezu ninga mambo.

Napo, penu pakhana mathangwe manango yomwe yakhawacitisa kukumbuka bzimwebzo, Jezu adacita cinthu comwe cingadawathandiza kucinja makumbukidwe yawo. Iye adacemera kamwana, acikaimisa pakati pawo, ndipo adauza anyakupfunza wacewo kuti: ‘Mukaleka kucinja, mucikhala ninga wana ang’ono, mun’dzapita lini mu Umambo bwa kudzulu. Tenepo ali-wense omwe an’bzicepswa ninga mwanayu ndiye an’dzakhala mkulu kwene-kwene mu Umambo bwa kudzulu. Ndipo ali-wense omwe an’tambira kamwana ninga kamweka m’dzina langu, atambirambo inepano.’—Mateu 18:3-5.

Imweyi ikhali njira yabwino yakupfunzisira. Jezu alibe kukalipira anyakupfunza wacewo, ayai kuwalewa kuti akhali wakubzikuza na wakufuna kubvekera. M’mbuto mwace adalokotera mpatayo kuti awapfunzise khalidwe lakufunika kwene-kwene. Wana ambakhala lini na udindo ndipo ambabziwona lini kuti ni wapadzulu kuposa winango. Mwa njira imweyi, Jezu akhapfunzisa anyakupfunza wacewo kuti ambabziwonembo tenepoyo. Ndipo Jezu adamaliza na kulewa kuti: ‘Ali-wense omwe an’khala ninga mng’ono pakati panu, ndiye mkulu.’—Luka 9:48.