Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 54

Jezu Ni ‘Cakudya Comwe Cimbapasa Moyo’

Jezu Ni ‘Cakudya Comwe Cimbapasa Moyo’

JUWAU 6:25-48

  • JEZU NI ‘CAKUDYA CAKUCOKERA KUDZULU’

Pomwe Jezu akhali kumabvadzuwa kwa nyanza ya Galileya, iye adadyesa wanthu mwakudabwisa, ndipo adacoka pomwe adazindikira kuti wanthuwo akhafuna kumusankhula kuti akhale mambo. Usiku bwa nsiku imweyo, Jezu adafamba padzulu pa nyanza pomwe kukhacita conzi camphanvu, acipulumusambo Pedru omwe akhafuna kumira thangwe ra mantha na conzico. Jezu adaderekhesa conzi camphanvuco, acipulumusa anyakupfunza wacewo.

Tsapano Jezu akhali ku Kafarinaumu, kumadokero kwa nyanza ya Galileya. Pomwe akhali ku derali, wanthu omwe adawadyesa mwakudabwisa wale adamugumana, acimubvunza kuti: ‘Kodi Rabi, mwafika lini kuno?’ Tsono, Jezu adawatsimula, aciwauza kuti akhandomunyang’ana kuti awapase pomwe cakudya. Tenepo, adawalimbisa kuti aleke kumbaphatira ‘basa cakudya comwe cin’mala, koma ambaphatire basa cakudya comwe cin’khala ciripo mpaka ku moyo wa muyaya.’ Tsono iwo adamubvunza kuti: ‘Kodi tin’funika kucita ciyani, kuti tiphate mabasa ya Mulungu?’—Juwau 6:25-28.

Pomwe iwo adabvunza bzimwebzo, pinango akhakumbuka bza mabasa yakulewedwa mu Cakutonga ca Mozeji. Tsono Jezu adawauza bza basa linango lakufunika kwene-kwene. Iye adati: ‘Basa la Mulungu ni iri: mulatize cikhulupiro canu kwa ule omwe iye adatumiza.’ Tsono wanthuwo akhakhulupira lini Jezu, napo iye akhadacita bzakudabwisa bzizinji. Iwo adamukumbira kuti apereke cizindikiro kuti amukhulupire. Iwo adamubvunza kuti: ‘Kodi mun’cita basa lanyi? Abereki wathu wakale adadya mana m’dambo ninga momwe bzidanembedwera kuti: “Iye adawapasa cakudya cakucokera kudzulu kuti adye.”’—Juwau 6:29-31; Psalymo 78:24.

Pomwe wanthuwo adamukumbira cizindikiro, Jezu adawauza kuti mbani omwe akhali Mwenekaciro wa mphanvu zomwe akhacitira nazo bzakudabwisa bzire. Iye adati: ‘Ndin’kuuzani cadidi kuti: Mozeji alibe kukupasani cakudya cakucokera kudzulu, koma Baba wangu ambakupasani cakudya cacadidi cakucokera kudzulu. Pakuti cakudya cakucokera kwa Mulungu ni ule omwe ambabuluka kucokera kudzuluko, acipasa moyo dziko.’ Thangwe ra kusaya kubvesesa bzomwe Jezu akhalewa, iwo adamudandulira kuti: ‘Mbuya, mbatipasanimbo cakudya cimweco nthawe zense!’ (Juwau 6:32-34) Kodi Jezu akhalewa bza ‘cakudya’ ciponi?

Jezu adawauza kuti: ‘Inepano ndine cakudya comwe cimbapasa moyo. Munthu omwe an’bwera kwa inepano an’dzabva lini pomwe njala, ndipo omwe an’ndikhulupira inepano, an’dzabva lini pomwe nyota. Tsono ninga momwe ndakuuzirani kale, napo imwepo mwandiwona, mulibe kundikhulupira. . . . Thangwe ndabuluka kucokera kudzulu kuti ndidzacite sikuti kufuna kwangu, koma kufuna kwa ule omwe wanditumiza. Ule omwe adandituma, an’funa kuti inepano ndileke kuluza na m’bodziyo pa wense omwe iye wandipasa, koma ndidzawalamuse pa nsiku yakumalizira. Pakuti cakulinga ca Baba wangu n’cakuti, ali-wense wakuzindikira Mwana na kumukhulupira akhale na moyo wakusaya kumala.’—Juwau 6:35-40.

Pakubva bzimwebzi, Ajudawo adakalipa, ndipo ‘adayamba kumbang’ung’udzika thangwe ra Jezu kulewa kuti: “Inepano ndine cakudya comwe cidabuluka kucokera kudzulu.”’ (Juwau 6:41) Wanthuwo akhawona Jezu ninga munthu ali-wense omwe abereki wace akhali wa ku Galileya, ku mzinda wa Nazaleti. Ndipopa iwo akhambabvunzana kuti: ‘Kodi umweyu si Jezu, mwana wa Zuze? Kodi ifepano timbawadziwa lini babace, na mai wace?’—Juwau 6:42.

Jezu adawauza kuti: ‘Lekani kung’ung’udzika. Palibe munthu omwe angabwere kuna ine pokha-pokha akacita kukwewedwa na Baba, omwe adandituma, ndipo ine ndin’dzamulamusa pa nsiku yakumalizira. Bzidanembedwa m’mabukhu ya Apolofeta kuti: “Wensenewo an’dzapfunzisidwa na Yahova.” Munthu ali-wense omwe anibva Babangu, acipfunza, ambabwera kuna ine. Palibe munthu omwe adamuwona kale Babangu, koma kokha  ule omwe adacokera kwa Mulungu. Umweyo ndiye omwe adawona Baba. Cadidiretu ndin’kuuzani kuti: Munthu omwe an’khulupira, ana moyo wakusaya kumala.’—Juwau 6:43-47; Zaiya 54:13.

Kumbukirani kuti pomwe Jezu adaceza na Nikodemo, iye adalatiza kubverana komwe kulipo pakati pa moyo wakusaya kumala na kufunika kwa kukhulupira Jezuyo, pakulewa kuti: ‘Munthu ali-wense omwe alatize cikhulupiro kwa [Mwana wa Mulungu wakubadwa-yekha] aleke kupfudzidwa, koma akhale na moyo wakusaya kumala.’ (Juwau 3:15, 16) Tsono pa nthawe ino, Jezu akhalewalewa na wanthu azinji, ndipo adawauza kuti iye akhana mbali ya kuwathandiza kuti adzagumane moyo wakusaya kumala. Ndipo moyowo, angadaugumana lini mwa kudya mana ayai cakudya ciri-cense cakugumanika ku Galileya. Tsono, ungadagumanidwa tani moyo wakusaya kumalayo? Jezu adabwerezera pomwe kuti: ‘Inepano ndine cakudya comwe cimbapasa moyo.’—Juwau 6:48.

Jezu adafotokoza pomwe bza nkhani ya cakudya cakucokera kudzulu pomwe akhapfunzisa mu sinagoga ya ku Kafarinaumu, ndipo kumweko nkhaniyo idadzafika pakunesa.