Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 20

Cakudabwisa Caciwiri Comwe Jezu Adacita ku Kana

Cakudabwisa Caciwiri Comwe Jezu Adacita ku Kana

MARKO 1:14, 15 LUKA 4:14, 15 JUWAU 4:43-54

  • JEZU AKHAPALIZIRA KUTI ‘UMAMBO BWA MULUNGU BWAFENDERA’

  • IYE ADAPOZA TSWAKA NA PATALI

Atamala nsiku ziwiri ali ku Samariya, Jezu adacita ulendo bwa kubwerera ku mui kwace. Napo kuti iye akhadatanganika kwene-kwene na basa la kupalizira ku Judeya, Jezu alibe kubwerera ku Galileya kuti akapume. M’mbuto mwace, adayamba kupalizira na nyongo ku mbuto komwe adakulira. Iye akhadziwa kuti wanthu azinji kumweko angadakomedwa lini na basa lomwe akhalicitalo, thangwe iye adacita kulewa yekha kuti, ‘mpolofeta ambalemekezedwa lini ku dziko lace.’ (Juwau 4:44) Pa nthawe imweyi, anyakupfunza wace adabwerera m’mii mwawo komwe kukhana mabanja yawo, ndipo adakapitiriza kucita mabasa yomwe akhacita, m’mbuto mwa kukhala pabodzi na Jezu.

Kodi ni mafala yaponi yomwe Jezu akhapalizira? Iye akhapalizira kuti: ‘Umambo bwa Mulungu bwafendera. Kungulani wanthumwe ndipo khulupirani bzipsa bzabwino.’ (Marko 1:15) Kodi wanthu adacita ciyani pomwe adabva mafalaya? Azinji wa ku Galileyawo adamutambira Jezu na manja mawiri, ndipo adamutumbiza. Iwo alibe kucita bzimwebzi thangwe ra mafala yokhaya. Koma thangwe winango wa iwo akhalipo pa mwambo wa Paskwa ku Jeruzalemu, ndipo adawona bzakudabwisa bzomwe Jezuyo adacita.—Juwau 2:23.

Pomwe Jezu adafika ku Galileya, n’kuponi komwe iye adayamba kupalizira? Bzinkuwoneka kuti adayambira ku Kana, komwe pa nthawe inango adasandusa madzi kukhala vinyu pa madyo ya malowozi. Pa ulendo bwaciwiribu ku Kanako, Jezu adabva kuti tswaka linango likhaduwala mwakuti likhadasala pang’ono kufa. Tswakalo likhali mwana wa munthu wakulemekezeka mu umambo bwa Herode Antipa, mambo omwe patsogolo pace adadzatonga kuti Juwau Batista agwatidwe msolo. Pai wace wa mwanayu adabva kuti Jezu wacoka ku Judeya ndipo akhali ku Kana. Tenepo, iye adanyamuka kumui kwace ku Kafarinaumu aciyenda ku Kana kuti akagumane na Jezuyo. Mwakusunama kwene-kwene, paiyo adakumbira Jezu kuti: ‘Mbuya, tiyendeni pomwe mwana wangu akanati kufa.’—Juwau 4:49.

Bzomwe Jezu adatawira, bzidadabwisa paiyo, thangwe Jezuyo adati: ‘Ndoko, mwana wako ana moyo.’ (Juwau 4:50) Paiyo adakhulupira mafala yomwe Jezu adamuuza, ndipo adabwerera kumui kwace. Pomwe akhali munjira, iye adagumana na anyabasa wace omwe akhamucingula kuti amuuze kuti mwana wace omwe akhaduwala ule wacira. Pakufuna kubveranisa na bzomwe Jezu akhadalewa, iye adawabvunzisisa kuti: ‘Ni nthawe yanyi yomwe mwanayo wacira?’

Iwo adatawira kuti: ‘Matenda yace yadamala dzulo pa nthawe ibodzi ya kumasikati.’—Juwau 4:52.

Pai wa mwanayo adazindikira kuti nthaweyo ikhali ibodzi-bodzi na yomwe Jezu adamuuza, kuti: ‘Mwana wako ana moyo.’ Patsogolo pace, pai omwe akhana cumayo, banja lace pabodzi na anyabasa wace wense, adakhala anyakupfunza wa Kristu.

Tenepo tingalewe kuti, kufikira pano, Jezu adacita bzakudabwisa bziwiri ku Kana. Pakuyamba adasandusa madzi kukhala vinyu, ndipo patsogolo pace adapoza tswaka na patali pa mtantho wakukwana makilometro 26. Mpsakudabwisa lini bzokhabzi bzomwe Jezu adacita. Koma cakudabwisa caciwirici, n’cakusaya kuyebweka kuna wanthu wa ku Galileya. Bzinkuwonekeratu kuti umweyu akhali mpolofeta wakubvumidwa na Mulungu, tsono kodi iye adapitiriza kutumbizidwa na wanthu wa ku dziko lace?

Bzimwebzi bzidadzawoneka padeca pomwe Jezu adabwerera ku mui kwace ku Nazaleti. N’ciyani cidacitika kumweko?