Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 23

Jezu Adacita Bzakudabwisa Bzikulu ku Kafarinaumu

Jezu Adacita Bzakudabwisa Bzikulu ku Kafarinaumu

MATEU 8:14-17 MARKO 1:21-34 LUKA 4:31-41

  • JEZU ADACOSA MADIMONYO

  • JEZU ADAPOZA AMIBZALA WACIKAZI WA PEDRU

Jezu atandomala kusankhula anyakupfunza wace anayi omwe akhali Pedru, Andereya, Juwau na Tiyago kuti akhale akhombwe wa wanthu, pa nsiku ya Malinkhuma, iwo adayenda ku sinagoga wa ku Kafarinaumu. Jezu adapfunzisa mu sinagogamo, ndipo wanthu adadabwa pomwe na momwe akhapfunzisira. Iye akhapfunzisa ninga mtongi ndipo bzikhali bzakusiyana na momwe akhapfunzisira anembi.

Pa nsiku ya Malinkhumayo, munthu wakupotedwa na madimonyo akhalipombo ku sinagogako. Ndipo munthuyo adakuwa mwamphanvu kuti: ‘Kodi mun’funa ciyani na ifepano, Jezu wa ku Nazaleti? Kodi mwabwera kudzatipfudza? Inepano ndikudziwa bwino-bwino kuti imwepo ndimwe mbani: Ndimwe Wakucena wa Mulungu!’ Tsono Jezu adatsimula dimonyoyo kuti: ‘Nyamala, ndipo coka mwa iye!’—Marko 1:24, 25.

Pamwepo dimonyoyo adagwesa munthuyo pansi ndipo adayamba kumbacita khunyu, acimbakuwa kwene-kwene. Tsono dimonyoyo adacoka mwa munthuyo ‘mwakusaya kumupweteka.’ (Luka 4:35) Wanthu omwe akhali mu sinagogamo adadabwa kwene-kwene! ‘Ndipo adayamba kumbabvunzana kuti: “Kodi n’ciyani cimweci? Napo mizimu yakuipa ankuitonga mwamphanvu, ndipo iyo inkumubvera.”’ (Marko 1:27) Mpsakupenukisa lini kuti nkhani yakudabwisayi idamwazika mu Galileya mwense.

Pomwe adacoka ku sinagoga, Jezu pabodzi na anyakupfunza wace adayenda kumui kwa Simau omwe ambadziwikambo na dzina lakuti Pedru. Kumweko amibzala wacikazi wa Pedruyo akhaduwala kwene-kwene. Ndipo iwo adakumbira Jezu kuti akawapoze. Tenepo, pomwe Jezu adafika adawaphata boko aciwalamusa. Atandocita bzimwebzi iwo adalimbiratu ndipo alibe kuwabvumiza kuti ayende nthawe imweyo, pinango adacita bzimwebzi kuti awaphikire cakudya.

Pomwe dzuwa likhadasala pang’ono kumira, wanthu azinji adabweresa atenda wawo kumui kwa Pedru. Mu kanthawe kakucepa wanthu wa mu mzindamo akhadadzala pamsuwo. Kodi iwo akhabwera kudzacita ciyani? Akhabwera kuti adzathandizidwe na Jezu thangwe wensenewo akhana wanthu wawo omwe akhaduwala matenda yakusiyana-siyana. ‘Ndipo iye akhaikha manja yace pa ali-wense wa iwo, aciwapoza.’ (Luka 4:40) Bziribe basa kuti ukhali mtundu wanyi wa matenda, koma Jezu adapoza wensenewo ninga momwe bzinembo bzimbalewera. (Zaiya 53:4) Napo wanthu wakupoteredwa na madimonyo iye akhawathandiza. Ndipo pomwe madimonyoyo yakhacoka, yakhakuwa kuti: ‘Imwepo ndimwe mwana wa Mulungu.’ (Luka 4:41) Tsono Jezu adayatsimula ndipo alibe kuyabvumiza kuti yalewe-lewe pomwe. Madimonyoyo yakhadziwa kuti Jezu ni Kristu, ndipo iye alibe kuyalekerera kuti yabziwonesere ninga yakhatumikirambo Mulungu wacadidi.