Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 41

Kodi Mphanvu Zomwe Jezu Akhacitira Bzakudabwisa Zikhacokera Kuponi?

Kodi Mphanvu Zomwe Jezu Akhacitira Bzakudabwisa Zikhacokera Kuponi?

MATEU 12:22-32 MARKO 3:19-30 LUKA 8:1-3

  • ULENDO BWACIWIRI BWA UPALIZI BWA JEZU

  • IYE ADACOSA MADIMONYO NDIPO ADACENJEZA BZA PIKADO YAKUSAYA KULEKEREREDWA

Atamala kufotokoza bza kulekererana kumui kwa Mfarizeu munango omwe akhacemeredwa Simau, Jezu adacita ulendo bwa kukapalizira ku Galileya. Limweri likhali gole laciwiri la upalizi bwace, ndipo akhali lini yekha pa ulendobu. Iye akhali pabodzi na anyakupfunza wace 12, na akazi winango ‘omwe adacosedwa madimonyo na kupozedwa matenda yawo.’ (Luka 8:2) Winango wa iwo akhali Mariya Madalena, Suzana na Juwana omwe akhali mkazi wa Mkulu wa mphanvu za umangi, mu Umambo bwa Herode Antipa.

Pomwe wanthu azinji akhadziwa bza mabasa ya Jezu, ni pomwe akhatsutsa kwene-kwene. Bzimwebzi bzidawoneka padeca pomwe mwamuna munango omwe akhana madimonyo, akhali zimola na bewewe adayendesedwa komwe kukhana Jezu ndipo adapozedwa. Mwamunayo adacosedwa madimonyoyo ndipo adayamba kulewalewa na kuwona. Wanthuwo adadabwa, acimbalewa kuti: ‘Kodi umweyu ni Mwana lini wa Davide ule?’—Mateu 12:23.

Wanthu omwe akhadazungulira nyumba yomwe Jezu akhali, akhalipo azinji kwene-kwene mwakuti iye na anyakupfunza wace akhasaya mpata wakuti adye. Koma ni wense lini omwe akhakumbuka kuti Jezu akhali ‘Mwana wa Davide’ omwe akhadalewedweratu. Anembi na Afarizeu winango wakucokera ku Jeruzalemu, akhadayendambo kumweko, koma sikuti akapfunzisidwe na Jezu ayai kuti akamuthandize. Koma iwo akhauza wanthu kuti: ‘Ana Belezebu’ ndipo ambatumikira ‘mtongi wa madimonyo.’ (Marko 3:22) Pomwe abale wa Jezu adabva bzimwebzi, iwo adabwera kuti adzamutenge aciyenda naye. Thangwe ranyi?

Pa nkhani imweyi, napo abale wace wa Jezuwo akhakhulupira lini kuti iye akhali Mwana wa Mulungu. (Juwau 7:5) Ndipo iwo akhakhulupirambo lini kuti Jezu omwe akhamudziwa bwino ndipo adakula naye pabodzi ku Nazaleti ndiye omwe akhacita bzakudabwisa bzensenebzo. Iwo adandokumbuka kuti iye akhali lini bwino mu msolo, ndipo adalewa kuti: ‘Iye wacita msala.’—Marko 3:21.

 Kodi bzimwebzi bzikhali bza cadidi? Jezu akhadacoka pa kupoza munthu omwe akhana madimonyo, omwe akhawona lini ndipo akhalewalewa lini. Palibe munthu omwe angadagaza bzimwebzo. Tsono anembi na Afarizeu akhafuna kumucitisa manyazi, mwa kumunamizira bzinthu bzomwe ndibzo lini. Iwo adati: ‘Umweyu ambacosa lini madimonyo na mphanvu zace ne. Ambacita bzimwebzi na mphanvu ya Belezebu, omwe ni mtongi wa madimonyo.’—Mateu 12:24.

Pakuti Jezu akhadziwa bzomwe anembi na Afarizeu akhakumbuka, iye adati: ‘Umambo buli-bwense bwakugawanika bumbamala, ndipo mzinda uli-wense ayai nyumba yakugawanika imbakhalisa lini. Mwakundendemerana na bzimwebzi, penu Sathani ambacosa Sathani, tingalewe kuti iye wagawanika. Ndipo tsapano umambo bwace bungakhalise tani?’—Mateu 12:25, 26.

Bzimwebzi bzikhali bzakubveka thangwe Afarizeu akhadziwa kuti Ajuda winango akhacosambo madimonyo. (Mabasa 19:13) Tenepo, Jezu adawabvunza kuti: ‘Penu inepano ndimbacosa madimonyo na mphanvu ya Belezebu, kodi ateweri wanu ambayacosa na mphanvu ya mbani?’ Pamwepa Jezu akhathandauza kuti Ajuda winangowo akhafunikambo kunamiziridwa ninga momwe akhacitira na Jezuyo. Ndipo iye adapitiriza kulewa kuti: ‘Koma penu inepano ndimbacosa madimonyo na mphanvu ya mzimu wa Mulungu, tsono Umambo bwa Mulungu bwakufikirani.’—Mateu 12:27, 28.

Kuti abvekese kuti iye akhana mphanvu za kuposa Sathani akacosa madimonyo, Jezu adati: ‘munthu angapite tani m’nyumba ya munthu wamphanvu acitenga bzinthu bzace mwakusaya kuyamba kum’manga munthu wamphanvuyo? Akam’manga ni pomwe angakwanise kutenga bzinthu bzacebzo. Omwe ali lini ku mbali yangu, ankugazana nande. Ndipo omwe ankuunjika lini nande, ankumwaza.’ (Mateu 12:29, 30) Anembi na Afarizeu akhawenga kwene-kwene Jezu, ndipo bzimwebzi bzikhalatiziratu kuti iwo akhatumikira Sathani. Iwo akhathotha wanthu kuti aleke kufenderera Mwana wa Mulungu omwe akhacita bzinthu mwa kuthandizidwa na Yahova.

Jezu adacenjeza atumiki wa Sathaniwa kuti: ‘Wana wa wanthu an’dzalekereredwa bzinthu bzense, bziribe basa mtundu wa pikado yomwe adacita ayai mafala yakunyoza ya mtundu wanyi yomwe adalewa. Koma ali-wense omwe aninyoza mzimu wakucena, an’dzalekereredwa lini kwa muyaya, koma an’dzakhala na mulandu wa pikado wa kusaya kumala.’ (Marko 3:28, 29) Tenepo, wanthu omwe ambatumbiza Sathani pa bzinthu bzomwe bzimbawonekeratu kuti bzimbacitidwa na mzimu wakucena wa Mulungu, wanthu amwewo an’dzagumana na tsoka likulu.