Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 34

Jezu Adasankhula Apostolo 12

Jezu Adasankhula Apostolo 12

IPakhadandopita gole libodzi na pakati kucokera pomwe Juwau Batista adauza wanthu kuti Jezu akhali Mwana wa Bira wa Mulungu. Pomwe Jezu adayamba basa lace lakupalizira, wanthu winango wakukhulupirika adakhala anyakupfunza wace. Winango mwa wanthuwo akhali Andereya, Simau Pedru, Juwau, Tiyago (m’bale wace wa Juwau), Firipi na Bartolomeu (omwe akhadziwikambo na dzina lakuti Nataniyeri). Patapita nthawe, wanthu winango adakhalambo ateweri wa Kristu.—Juwau 1:45-47.

Tsapano Jezu akhali wakukonzeka kusankhula apostolo wace. Apostolowo adadzakhala anzace wa pamtima ndipo iwo adapfunzisidwa mwakupambulika basa lakupalizira. Tsono Jezu akanati kuwasankhula, iye adayenda ku phiri, pinango lomwe likhali pafupi na Nyanza ya Galileya kufupi na ku Kafarinaumu. Iye adaphuphudza ankupemba kuti akumbire nzeru nakuti Mulungu amuthandize. Mangwana yace adacemera anyakupfunza wace ndipo adasankhula wanthu 12 kuti akhale apostolo.

Jezu adasankhula wanthu atanthatu, omwe alewedwa kumayambiriro kwa nkhani ino kukhala apostolo wace kuphatanidzambo Mateu omwe adamucera ali pa cipinda ca anyakukhomesa mtsonkho ule. Wanthu axanu omwe adawasankhula madzina yawo akhali Juda (omwe akhadziwikambo na dzina lakuti Tadeu ndipo akhali ‘mwana wa Tiyago’), Simau Mkanani, Thomasi, Tiyago omwe akhali mwana wa Alufeu na Juda Sikaliyoti.—Mateu 10:2-4; Luka 6:16.

Pa nthawe imweyi, apostolo khumi na awiriwo akhafamba kale na Jezu, ndipo iye akhawadziwa bwino. Apostolo winango akhali abale wace wa Jezuyo. Mwa ciratizo, Tiyago na Juwau akhali wana wa m’bale wace wa Mariya, mai wa Jezu. Ndipo penu n’cadidi bzomwe wanthu ambalewa kuti Alufeu akhali m’bale wace wa Zuze, pai wa Jezu wakumulera, ndiye kuti mpostolo Tiyago omwe akhali mwana wa Alufeuyo akhalimbo m’bale wace wa Jezu.

Jezu akhaneseka lini kuti akumbukire madzina ya apostolo wace. Kodi imwepo mungakwanise kukumbukira madzina ya apostolo wense? Comwe cingakuthandizeni ndi kukumbukira kuti pakhana a Simau awiri, a Tiyago awiri na a Juda awiri. Simau (Pedru) akhana m’bale wace omwe akhacemeredwa kuti Andereya ndipo Tiyago (mwana wa Zebedeu) akhana m’bale wacembo omwe akhacemeredwa Juwau. Njira imweyi ingakuthandizeni kukumbukira madzina ya apostolo asere. Apostolo anai wakusalawo akhali Mateu (omwe akhali wakukhomesa mtsonkho), Thomasi (omwe adapenukira kuti Jezu adalamusidwadi), Nataniyeri (omwe adacemeredwa ali patsinde la muti), pabodzi na Firipi (omwe akhali mwanzace wa Nataniyeri).

Apostolo 11 adacokera ku Galileya, komwe kukhalimbo kumui kwa Jezu. Nataniyeri adacokera ku Kana. Firipi, Pedru na Andereya, kumui kwawo caiko kukhali ku Betsaida. Patapita nthawe, Pedru na Andereya adafulukira ku Kafarinaumu komwe kukhakhala Mateu. Tiyago na Juwau akhakhalambo ku Kafarinaumu ayai pafupi na ku Kafarinaumuko ndipo akhaphata basa la kusodza kufupi na komwe akhakhalako. Juda Sikaliyoti, omwe adadzaphindukira Jezu, ndiye yekha mpostolo omwe adacokera ku Judeya.