Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 22

Anyakupfunza Anai Adakhala Akhombwe wa Wanthu

Anyakupfunza Anai Adakhala Akhombwe wa Wanthu

MATEU 4:13-22 MARKO 1:16-20 LUKA 5:1-11

  • JEZU ADACEMERA ANYAKUPFUNZA WACE KUTI AMBAMUTEWERE NTHAWE ZENSE

  • AKHOMBWE WA NSOMBA ADADZAKHALA AKHOMBWE WA WANTHU

Pambuyo pa wanthu wa ku Nazaleti kuyezera kupha Jezu, iye adathawira mu mzinda wa ku Kafarinaumu, pafupi na nyanza ya Galileya yomwe ikhacemeredwambo ‘gombe la Djenezaleti.’ (Luka 5:1) Na bzimwebzi, idakwanisika polofesiya ya Zaiya yomwe imbalewa kuti wanthu wa mphepete mwa nyanza ya Galileya, anzawona ceza ca mphanvu.—Zaiya 9:1, 2.

Atafika ku Galileyako, Jezu adapitiriza kupalizira kuti ‘Umambo bwa kudzulu bwafendera.’ (Mateu 4:17) Ndipo kumweko, Jezu adagumana pomwe na anyakupfunza wace anai wale. Pakuyambirira iwo akhafamba kale na Jezuyo, koma atabwerera ku Judeya, iwo adayamba pomwe basa lawo la kupha nsomba. (Juwau 1:35-42) Tsapano imweyi ikhali nthawe yakuti akhale ateweri wa Jezu nthawe zense, ndipo Jezuyo angadawapfunzisa momwe angadambapalizirira, kuti iwo adzapitirize na basa limweri Jezu akadzabwerera ku dzulu.

Pomwe Jezu akhafamba mphepete mwa nyanza, iye adawona Simau Pedru, m’bale wace Andereya na wanthu winango akhafula bwazi bwawo. Ndipo Jezu adakakwira mwadiya wa Pedru, acimuuza kuti agwinyire mwadiyayo m’madzimo. Pomwe mwadiyayo udayenda patali pang’ono, Jezu adakhala m’mwadiyamo, aciyamba kupfunzisa wanthu omwe akhali mphepete mwa nyanzayo nfundo za cadidi cakulewa bza Umambo bwa Mulungu.

Patsogolo pace, Jezu adauza Pedru kuti: ‘Capa mpaka pa nyanza, ndipo thusani mabwazi yanu, muphe nsomba.’ Tsono Pedru adamutawira kuti: ‘Mpfunzisi, tacita bzimwebzo usiku bwensebu, ndipo tiribe kuphata cinthu. Tsono, pakuti ndimwe munkulewayo, ndiniyathusa mabwaziyo.’—Luka 5:4, 5.

Iwo adathusa bwazi bwawo m’madzimo, ndipo adaphata nsomba zizinjisa mwakuti bwazibo budayamba kung’ambika! Mwakusaya kucedwa, iwo adacemera wanthu omwe akhali m’mwadiya omwe ukhali pafupipo kuti adzawathandize. Tenepo, ma mwadiya mawiriyo yakhayamba kumira thangwe ra kudzala kwa nsombazo. Pa kuwona bzimwebzi, Pedru adagodamira Jezu, acilewa kuti: ‘Fundukirani kutali na ine Mbuya, thangwe ndine munthu wapikado.’ Ndipo Jezu adamutawira kuti: ‘Leka kugopa. Kutomera lero, uti ukhale mkhombwe wakumbaphata wanthu wa moyo.’—Luka 5:8, 10.

Jezu adauza Pedru na Andereya kuti: ‘Nditewereni, ndipo ndin’dzakusandusani akhombwe wakumbamedza wanthu.’ (Mateu 4:19) Iye adacemera pomwe akhombwe awiri omwe akhali Tiyago na Juwau wana wa Zebedeu. Iwombo nthawe imweyoletu adabvuma mcemoyo. Tenepo, akhombwe anaiwa adasiya basa lawo lakupha nsomba, acikhala anyakupfunza wakuyambirira wa Jezu wa nthawe zense.