Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 58

Jezu Adawanza Mikate Ndipo Adacenjezambo Anyakupfunza Wace bza Cakufufumisa

Jezu Adawanza Mikate Ndipo Adacenjezambo Anyakupfunza Wace bza Cakufufumisa

MATEU 15:32–16:12 MARKO 8:1-21

  • JEZU ADADYESA AMUNA 4.000

  • IYE ADACENJEZA BZA CAKUFUFUMISA CA AFARIZEU

Pomwe Jezu akhali ku dera la Dekapoli, kumabvadzuwa kwa nyanza ya Galileya, wanthu azinji adayenda kukawonana naye, kuti akabve bzomwe iye akhapfunzisa nakuti akapozedwembo. Pakuyenda kumweko iwo adanyamula bzitundu bza cakudya.

Tsono, na kupita kwa nthawe, Jezu adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Ndina nsisi na thimu la wanthuli, thangwe iwo acita nsiku zitatu ali pabodzi na inepano, ndipo alibe cakudya. Ndikawauza kuti ayende ku mui na njala, iwo an’komoka mu njiramu, ndipo winango acokera kutali.’ Ndipo anyakupfunza wace adamubvunza kuti: ‘N’kuponi komwe munthu angakagumane cakudya cakukwana wanthu wensenewa kuthengo kuno?’—Marko 8:2-4.

Jezu adawatawira kuti: ‘Kodi muna mikate mingasi?’ Anyakupfunza wace adati: ‘Tinayo minomwe na tunsomba tung’ono-ng’ono.’ (Mateu 15:34) Tenepo, Jezu adauza wanthuwo kuti akhale pansi. Iye adatenga mikateyo na nsombazo, acipemba kwa Mulungu. Pomwe adamala kupembako, adapereka kwa anyakupfunza wace kuti agawanise wanthuwo. Bzakudabwisa mpsakuti wanthu wensenewo adadya, acikhuta. Cakudyaco cidasala ndipo cidakwana bzitundu bzinomwe, napo kuti pakhana amuna 4.000, mwakusaya kulewenga akazi na wana omwe adadyambo.

Pomwe wanthuwo adamala kudya, Jezu adawauza kuti ayende ku mui, ndipo iye na anyakupfunza wace adapakira ngalawa, aciyenda ku mphimpha za ku Magadani, kumadokero kwa nyanza ya Galileya. Kumweko, adagumana Afarizeu omwe akhali pabodzi na wanthu wa m’gulu lakupanduka la Asaduki. Iwo adakumbira Jezu kuti awalatize cizindikiro cakucokera kudzulu, na cakulinga cakufuna kumuyeza.

Pomwe Jezu adazindikira cakulinga cawoco, adawatawira kuti: ‘Kukayamba kudoka, imwe mumbalewa kuti: “Nyengo in’khala yabwino, thangwe kudzulu kudafuira,” ndipo, ku macibese mumbati: “Lero kun’djedjera ndipo kun’gwa nvula, thangwe kudzulu kudafuira, ndipo kuna mdima.” Imwepo mumbadziwa kuthumbudzula mawonekedwe ya kudzulu, koma mumbakwanisa lini kuthumbudzula bzizindikiro bza nthawe.’ (Mateu 16:2, 3) Jezu adauza Afarizeu na Asadukiwo kuti angadapasidwa lini cizindikiro ciri-cense, koma cizindikiro ca Djona basi.

Jezu na anyakupfunza wace adapakira ngalawa aciyenda ku Betsaida, kumabvadzuwa kwa nyanza ya Galileya. Ali mu njira, anyakupfunzawo adazindikira kuti akhalibe kunyamula mikate yakukwanira. Iwo akhana mkate ubodzi wokha. Pakukumbukira maceza yomwe akhadacita na Afarizeu pabodzi na Asaduki, omwe akhali ku mbali ya Herode, Jezu adacenjeza anyakupfunza wace kuti: ‘Pitirizani kukhala wakupenya; samalani na cakufufumisa ca Afarizeu pabodzi na cakufufumisa ca Herode.’ Pomwe anyakupfunzawo adabva Jezu ankulewa bza cakufufumisa, iwo akhakumbuka kuti iye akhalewa bza mikate yomwe iwo akhadayebwa. Pomwe Jezu adazindikira kuti anyakupfunzawo akhalibe kubvesesa bzomwe akhathandauza, adawabvunza kuti: ‘Kodi thangwe ranyi munkunesana pa nkhani yakuti mulibe kunyamula mikate?’—Marko 8:15-17.

Jezu akhadandomala kudyesa wanthu bzulu bzizinji mwakudabwisa. Tenepo, anyakupfunzawo akhafunika kuzindikira kuti iye akhalewa lini bza mikate yacadidi. Ndipopa Jezu adawabvunza kuti: ‘Kodi munkukumbukira kuti ni bzitundu bzingasi bza cakudya cakusala bzomwe mudadzaza, pomwe ndidabedula-bedula mikate mixanu ire kuti amuna 5.000 wale adye?’ Anyakupfunzawo adatawira kuti: ‘Bzitundu 12.’  Jezu adawabvunza pomwe kuti: ‘Ndipo, pomwe ndidabedula-bedula mikate minomwe kuti adye amuna 4.000 wale, mpsitundu bzingasi bzomwe mudadzaza na cakudya cakusala?’ Iwo adati: ‘Bzitundu bzinomwe.’—Marko 8:18-20.

Jezu adawabvunza kuti: ‘Tsono, thangwe ranyi imwepo munkubvesesa lini kuti ndikhalewa lini bza mikate?’ Ndipo adathumizira kuti: ‘Ndikhalewa kuti musamale na cakufufumisa ca Afarizeu na ca Asaduki.’—Mateu 16:11.

Anyakupfunzawo adadzazindikira bzomwe Jezu akhathandauza. Bzakufufumisa bzimbacitisa kuti mkate ufufume. Tenepo, Jezu adaphatisa basa mwakuyezezera fala lakuti cakufufumisa pakufuna kuthandauza bzinthu bzomwe bzingadzonge makumbukidwe ya munthu. Tenepo Jezu akhacenjeza anyakupfunzawo kuti asamale na ‘bzipfunziso bza Afarizeu na bza Asaduki,’ bzomwe bzingadadzonga makumbukidwe yawo.—Mateu 16:12.