Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 31

Adapulula Ngala za Tirigu pa Nsiku ya Malinkhuma

Adapulula Ngala za Tirigu pa Nsiku ya Malinkhuma

MATEU 12:1-8 MARKO 2:23-28 LUKA 6:1-5

  • ANYAKUPFUNZA ADAPULULA NGALA ZA TIRIGU PA NSIKU YA MALINKHUMA

  • JEZU NI “MBUYA WA NSIKU YA MALINKHUMA“

Tsapano Jezu na anyakupfunza wace ankucita ulendo bwa kuyenda kumpoto, ku mbali ya Galileya. Ikhali nthawe ya mainza ndipo tirigu ikhadatokota m’minda. Pakuti anyakupfunzawo akhabva njala, iwo adapulula ngala za tirigu acidya. Tsono nsikuyo ikhali ya Malinkhuma ndipo Afarizeu akhawona bzomwe anyakupfunzawo akhacita.

Kumbukirani kuti nsiku zing’ono-ng’ono mbuyomo, Ajuda winango ku Jeruzalemu akhafuna kupha Jezu thangwe ra kumunamizira kuti akhasunga lini nsiku ya Malinkhuma. Tsapano, Afarizeu adamanga mulandu Jezu kucokera pa bzomwe anyakupfunza wace akhacita. Iwo adati: ‘Ona! Anyakupfunza wako ankucita bzinthu bzomwe mpsakubvumizidwa lini kubzicita pa nsiku ya Malinkhuma.’—Mateu 12:2.

Afarizeu akhalewa kuti munthu akapulula acipsikisa ngala za tirigu m’manja kuti adye, bzikhali bzibodzi-bodzi na kubvuna ayai kupula. (Kufuluka 34:21) Mwakucita bzimwebzi, Afarizeuwo akhacitisa kuti nsiku ya Malinkhuma ikhale cimtolo kwa wanthu, napo nsikuyi ikhali yakuti wanthu ambakhale wakukondwa na wakulimbisidwa mwauzimu. Jezu adalatiza kuti makumbukidwe yawo yakhali yakuphonyeka mwa kupereka bziratizo bzomwe bzikhawonesa kuti Yahova Mulungu akhafuna lini kuti cakutonga cace ca nsiku ya Malinkhuma, cimbaphatisidwe basa mwa njira imweyire.

Ciratizo cakuyamba comwe Jezu adawauza cikhali ca Davide na amuna wace. Nthawe inango pomwe akhana njala, Davide na amuna wacewo adapita mu tendi la mkonkhano ndipo adadya mikate yomwe ikhaperekedwa pamaso pa Yahova. Mikateyo ikhadacosedwa pa maso pa Yahova ndipo akhadayikha kale inango, koma omwe akhathemera kudya mikate yakucosedwayo akhali wansembe okha basi. Koma mwakubverana na momwe bzinthu bzikhaliri pa nthaweyo, Davide na amuna wace alibe kumangidwa mulandu thangwe ra kudya mikateyo.—Mwambo 24:5-9; 1 Samuweri 21:1-6.

Pakufotokoza ciratizo caciwiri, Jezu adati: ‘Mukanati mwawerenga m’cakutonga kuti wansembe mu  templo akhacita bzinthu mwakusaya kubvera cakutonga cakulemekeza nsiku ya Malinkhuma koma akhapitiriza kukhala wakusaya mulandu?’ Pakulewa mafala yamweya Jezu akhathandauza kuti wansembe akhapha bzirombo kuti apareke nsembe ndipo akhaphata basa linango pa templo pa nsiku ya Malinkhuma. Tenepo, Jezu adalewa kuti: ‘Tsono ine ndikukuuzani kuti cinthu cikulu kuposa temployo ciri pano.’—Mateu 12:5, 6; Mirewengo 28:9.

Pakufuna kuwathandiza kubvesesa bwino nfundo imweyi, Jezu adaphatisa basa bzinembo ndipo adalewa kuti: ‘Mungadabvesesa thandauzo la mafala yakuti: “Ndikufuna kudeka mtima, sikuti nsembe, mungadambayeruza lini wanthu wakusaya kuphonya.”’ Patsogolo pace, adamaliza na mafala yakuti: ‘Pakuti Mwana wa Munthu ni Mbuya wa nsiku ya Malinkhuma.’ Pamwepa Jezu akhalewa bza Umambo bwace bomwe bun’dzatonga mwa mtendere kwa magole 1.000.—Mateu 12:7, 8; Ozeya 6:6.

Kwa magole mazinji, wanthu ankubonera kwene-kwene na nkhondo pabodzi na bzinthu bza ciwembo bzomwe bzimbacitika thangwe Sathani ndiye ankutonga dzikoli. Bzimwebzi bzin’dzakhala bzakusiyana kwene-kwene na bzomwe bzin’dzacitika tikadzapita mu nsiku ya Malinkhuma ikulu yomwe inkuyimira utongi bwa Kristu. Pa nthawe imweyo, tin’dzapuma pa mabvuto yathu yense. Bzimwebzi ndibzo tinkubzidikhira kwa nthawe itali.