Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 44

Jezu Adaimisa Mphepo Yamphanvu pa Nyanza

Jezu Adaimisa Mphepo Yamphanvu pa Nyanza

MATEU 8:18, 23-27 MARKO 4:35-41 LUKA 8:22-25

  • JEZU ADAIMISA CONZI CAMPHANVU MU NYANZA YA KU GALILEYA

Jezu akhadaneta kwene-kwene thangwe akhadamala nsiku yathunthu ankupfunzisa wanthu. Pomwe kukhadoka, iye adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Mbatiyendeni ku ng’ambu inango ire,’ komwe kukhali ku mzinda wa ku Kafarinaumu.—Marko 4:35.

Kumabvadzuwa kwa nyanza ya ku Galileya kukhana dera linango lomwe likhacemeredwa Ajeraza. Dera limweri likhali m’cigawo ca Dekapoli. Ku mizinda ya m’cigawo ca Dekapolico, kukhana cikhalidwe ca cigirego, napo Ajuda azinji akhakhalambo kumweko.

Pomwe Jezu adacoka ku Kafarinaumu aciyenda ku Dekapoli, wanthu azinji adadziwa kuti iye akhadacoka. Kumweko kukhana mimwadiya minango yomwe ikhayambukambo pa nyanzapo. (Marko 4:36) Ndipo ulendobo bukhali lini bwa mtantho utali. Nyanza ya ku Galileya ikhali ikulu ndipo madzi yace yakhalibe munyu. Nyanzayo ikhana 21 kilometro kutalimpha kwace ndipo ikhana 12 kilometro kufupika kwace. Koma m’mbuto zinango ikhali yakuzika.

Napo kuti Jezu akhali munthu wakulungamiratu, iye akhadaneta kwene-kwene na basa lakupalizira. Tenepo, pomwe mwadiyayo ukhanyamuka, Jezu adagona ku mbuyo kwa mwadiyayo ndipo akhadatsamira mtsago.

Napo apostolo azinji akhadziwa bwino kucapa mwadiya, koma ulendo bumwebu bukhali lini bwakupusa. Nyanzayo ikhadazunguliridwa na mapiri. Thangwe ra bzimwebzi, madzi yapadzulu pa nyanzayo yakhakhala yakupsa. Nthawe zinango mphepo yakudjedjera yakucokera m’mapirimo ikambagumana na madzi yakupsa ya mu nyanzayo, pakhacitika cimphepo na mabimbi ya mphanvu. Ndipo bzimwebzi ndibzo bzomwe bzidacitika pomwe Jezu na apostolo wace akhayambuka nyanzayo. Mabimbi yadayamba kumbamenya mwadiyayo ‘ndipo madzi yadayamba kudzala m’mwadiyamo mwakuti’ ukhadasala pang’ono kumira.’ (Luka 8:23) Pomwe bzimwebzi bzikhacitika, Jezu akhadagona basi.

Apostolowo akhagumana kale na mphepo pabodzi na mabimbi mu nyanza, koma pa ulendo bumwebu adayezera kucita bzense bzomwe akhadziwa kuti mwadiyayo uleke kumira koma bzikhatazika. Tsono pa nthawe imweyo bzikhali bzakusiyana. Na mantha yakuti angamire, iwo adamusa Jezu mwakumbakuwa kuti: ‘Mbuya, tipulumuseni tikufa!’ (Mateu 8:25) Anyakupfunzawo akhana mantha kuti angadamira, acifa.

Pomwe Jezu adamuka, adauza apostolowo kuti: ‘Kodi thangwe ranyi munkucita mantha tenepayu wanthu wacikhulupiro cakucepamwe?’ (Mateu 8:26) Patsogolo pace, Jezu adatsimula mphepoyo acitonga nyanzayo kuti: ‘Lekeza! Khala zii!’ (Marko 4:39) Mphepoyo idalekeza ndipo nyanzayo idakhala zii. (Marko na Luka adanemba nkhani yakudabwisayi, ndipo adayamba kufotokoza kuti Jezu adaletsa mphepo ya mphanvuyo acitsimula anyakupfunza wace kuti akhana cikhulupiro cakucepa.)

Ndokumbukirani momwe anyakupfunzawo adabvera pomwe adawona bzimwebzi! Iwo adawona wokha cimphepo camphanvu pabodzi na mabimbi bzicikhala zii mu nyanzamo. Iwo adacita mantha kwene-kwene na bzimwebzi, ndipo adayamba kumbabvunzana kuti: ‘Kodi umweyu ni mbani maka-maka thangwe napo mphepo na nyanza bzimbamubvera?’ Patsogolo pace, iwo adayambuka bwino-bwino nyanzayo. (Marko 4:41–5:1) Pinango mimwadiya inango yomwe ikhali mu nyanzayi idabwererambo bwino-bwino kumadokero kwa nyanzayo.

Kulewa cadidi, mpsakulimbisa ndipo mpsakutsangalaza kudziwa kuti Mwana wa Mulungu ana mphanvu za kutonga napo bzinthu bza m’cirengedwe. Jezu akadzayamba kutonga pa dziko lapansiri ninga Mambo, wanthu wense an’dzakhala mwakukhotcerereka thangwe pan’dzawoneka lini pomwe matsoka yacirengedwe.