Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 48

Jezu Adalambidwa Kwawo ku Nazaleti Napo Kuti Akhacita Bzakudabwisa

Jezu Adalambidwa Kwawo ku Nazaleti Napo Kuti Akhacita Bzakudabwisa

MATEU 9:27-34; 13:54-58 MARKO 6:1-6

  • JEZU ADAPOZA AZIMOLA NA ABEWEWE

  • WANTHU WA KU NAZALETI ADAMULAMBA

Nsiku inango Jezu adatanganidwa kwene-kwene. Atabwerera ku dera la Dekapoli, Jezu adayenda ku Kafarinaumu komwe adapoza mkazi omwe akhataya mulopa pabodzi na kulamusa mwana wacikazi wa Jairo. Jezu adacita bzinthu bzensenebzi nsiku ibodzi yokha. Pomwe Jezuyo adacoka kumui kwa Jairo, azimola awiri adayamba kumutewera ndipo akhakuwa kuti: ‘Tibvereni nsisi, Mwana wa Davide.’—Mateu 9:27.

Mwa kucemera Jezu kuti ‘Mwana wa Davide,’ azimola awiriwo adalatiza kuti akhakhulupira kuti Jezu ngwa kuthemera kupita mu Umambo bwa Davide na kuti akhali Mesiya. Jezu adacita ninga akhabva lini mkumbiro wa azimolawo, koma pinango adacita utowa bzimwebzi kuti awone penu wanthuwo angadapitiriza mpaka paponi. Pomwe Jezu adapita m’nyumba, azimolawo adamutewera mpaka m’nyumbamo. Jezuyo adawabvunza kuti: ‘Kodi munkukhulupira kuti ndingacitedi bzimwebzi?’ Iwo adamutawira kuti: ‘Inde, Mbuya.’ Tenepo Jezuyo adawaphata maso, acilewa kuti: ‘Mwakubverana na cikhulupiro canu bzicitike tenepoyo kuna imwepo.’—Mateu 9:28, 29.

Pa nthawe imweyoletu iwo adayamba kuwona. Ninga momwe akhauzira wanthu omwe akhawapoza m’mbuyomo, Jezu adauzambo azimola awiriwo kuti aleke kuuza wanthu bzomwe adawacitirabzo. Tsono thangwe ra kudekedwa kwene-kwene, patapita nthawe iwo adayamba kufotokozera wanthu wa mizinda ya pafupi na yakutali.

Pomwe amuna awiri wale akhayenda, wanthu adabweresa munthu omwe akhakwanisa lini kulewalewa thangwe akhadapoteredwa na dimonyo. Jezu adacosa dimonyoyo, ndipo pa nthawe ibodzibodziyo munthuyo adayambiratu kulewalewa. Wanthuwo adadabwa kwene-kwene, ndipo adayamba kulewa kuti: ‘Bzinthu ninga bzimwebzi bzikanati kucitika mu Jirayeri muno.’ Pomwe bzimwebzi bzikhacitika Afarizeu akhalipombo. Afarizeuwo angadagaza lini kuti bzimwebzi bzikhadacitikadi, tenepo, iwo adayamba kulewa kuti: ‘Umweyu ankucosa madimonyo mwakuthandizidwa na mtongi wa madimonyo.’—Mateu 9:33, 34.

Patsogolo pace, Jezu adabwerera ku mzinda wa kwawo ku Nazaleti, pabodzi na anyakupfunza wace. Pa nthawe imweyi pakhadapita kale pafupi-fupi gole kucokera pomwe adapfunzisa mu sinagoga ya ku Nazaletiko. Wanthu adadabwa na bzomwe akhapfunzisa, koma iwo adakalipa kwene-kwene mpaka akhafuna kumupha. Patsogolo pace, iye adacita ulendo bwakuyenda kukathandiza wanthu wa kumui kwawo.

Pa Nsiku ya Malinkhuma iye adayenda ku sinagoga kuti akapfunzise. Wanthu azinji adadabwa na bzomwe iye akhapfunzisabzo ndipo adayamba kumbabvunzana kuti: ‘Kodi munthu umweyu, adazigumana kuponi nzeru na luso lakucitira mabasa yamphanvuya? Kodi umweyu ni mwana lini wa nyakusema matabwa ule? Kodi mayi wace ambacemeredwa lini Mariya ndipo ni m’bale lini wa Tiyago, Zuze, Simau, na Juda? Kodi mpfumakazi zace zense ziri lini konkuno? Tsono umweyu adabzitenga kuponi bzensebzi?’—Mateu 13:54-56.

Iwo akhakumbuka kuti Jezu akhali munthu ninga iwo. Ndipo iwo akhabzibvunza kuti: ‘Ifepano tamuwona akukula umweyu apa angakhale tani Mesiya?’ Tenepo napo akhanabo umboni bwakulatiza kuti Jezu akhali mesiya pakuti adamuwona akucita bzinthu bzakudabwisa na kuti akhali wanzeru kwene-kwene, koma wanthuwo adamulamba basi. Iwo adacita bzimwebzi thangwe akhamudziwa bwino ndipo napo azibale wace caiwo adamulambambo. Bzimwebzi bzidacitisa Jezu kulewa kuti: ‘Mpolofeta ambalemekezedwa lini kumui kwace ayai nyumba yace, koma kunango.’—Mateu 13:57.

Mwakusaya kupenukira, Jezu adadabwa na kusaya cikhulupiro kwa wanthuwo. Tenepo iye alibe kucita cakudabwisa ciri-cense kumweko ‘koma adandoikha manja yace pa atenda ang’ono-ng’ono aciwapoza.’—Marko 6:5, 6.