Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 GAWO 3

Jezu Adapalizira ku Galileya

‘Jezu Adayamba Kumbapalizira, Acimbalewa kuti: “umambo bwa kudzulu bwafendera.”’—MATEU 4:17

Jezu Adapalizira ku Galileya

MU GAWOLI

MSOLO 20

Cakudabwisa Caciwiri Comwe Jezu Adacita ku Kana

Jezu adapoza tswaka na patali pa mtantho wakukwana makilometro 26..

MSOLO 21

Ku Sinagoga wa ku Nazaleti

Kodi n’ciyani comwe Jezu adacita comwe cidacitisa kuti wanthu wa mu mzinda mwace afune kumupha?

MSOLO 22

Anyakupfunza Anai Adakhala Akhombwe wa Wanthu

Iye ankucemera anyakupfunza wace anai kuti asiye kukhala akhombwe wa nsomba, aciyamba kukhala akhombwe wa wanthu.

MSOLO 23

Jezu Adacita Bzakudabwisa Bzikulu ku Kafarinaumu

Pomwe Jezu adatsimula madimonyo, iye adayimisa madimonyoyo kumbalewa kuti uyu ni Mwana wa Mulungu. Thangwe ranyi?

MSOLO 24

Jezu Adapalizira ku Madera Mazinji ya ku Galileya

Wanthu adayenda kuna Jezu kuti akapozedwe; tsono Jezu adawafotokozera cakulinga cikulu ca utumiki bwace.

MSOLO 25

Jezu Adalatiza Nsisi Pakupoza Munthu wa Mapere

Na mafala yokha ya mphanvu, Jezu adalatiza kuti akhana thupo na wanthu omwe iye adawapoza.

MSOLO 26

‘Walekereredwa Pikado Zako’

Kodi Jezu adalatiza kuti pana kubverana kuponi pakati pa pikado na matenda?

MSOLO 27

Jezu Adacemera Mateu

Thangwe ranyi Jezu adadya na wantu omwe akhadziwika kuti akhana pikado?

MSOLO 28

Thangwe Ranyi Anyakupfunza wa Jezu Akhacita Lini Mcepswo?

Jezu adaphatisa basa there lakulewa bza nthawa kuti akwanise kuwatawira.

MSOLO 29

Kodi Munthu Angacite Mabasa ya Bwino pa Nsiku ya Malinkhuma?

Thangwe ranyi Ajuda adaboneresa Jezu thangwe ra kupoza munthu omwe akhaduwala kwa magole 38?

MSOLO 30

Jezu ni Mwana wa Mulungu

Ajuda akhakumbuka kuti Jezu ankubziyesa wakundendemerana na Mulungu. Koma Jezuyo adabvekesa bwino kuti Mulungu ni mkulu kuposa iye.

MSOLO 31

Adapulula Ngala za Tirigu pa Nsiku ya Malinkhuma

Thangwe ranyi Jezu adabzicemera yekha kuti ‘Mbuya wa nsiku ya Malinkhuma’?

MSOLO 32

Kodi Cakutonga Cikhabvumiza Kucita Ciyani pa Nsiku ya Malinkhuma?

Nthawe zizinji Asaduki na Afarizeu akhabverana lini koma pa nthawe imweyi adabverana na cakulinga cakuti anesane na Jezu.

MSOLO 33

Kukwanisika kwa Polofesiya ya Zaiya

Thangwe ranyi Jezu akhauza wanthu omwe akhawapoza kuti aleke kumbauza winango kuti iye akhali yani, ayai bzomwe akhawacitirabzo?

MSOLO 34

Jezu Adasankhula Apostolo 12

Kodi pana kusiyana kuponi pakati apa anyakupfunza na apostolo?

MSOLO 35

Nkhani ya pa Phiri

Gumanani nfundo zikulu-ziku zomwe Jezu adazifotokoza.

MSOLO 36

Mkulu wa Acikunda Adalatiza Cikhulupiro

Kodi n’ciyani comwe mkulu wa acikunda ule adacita comwe cidadabwisa Jezu?

MSOLO 37

Jezu Adalamusa Mwana Wacimuna wa Mkazi Mansiwa

Wanthu wense omwe adawona cakudabwisaco adazindikira thandauzo lace.

MSOLO 38

Juwau Akhafuna Kutsimikiza Kuti Jezu Akhalidi Mesiya

Thangwe ranyi Juwau Batista adabvunza Jezu penu iye akhalidi Mesiya? Kodi Juwau akhapenukira?

MSOLO 39

Tsoka kwa M’badwo Omwe Ulibe Kubvera

Pakulewa bza Nsiku ya Ciyeruzo Jezu adati Cirango ca Sodoma cin’dzakhala cakucepa pakundendemezera na ca mzinda wa Kafarinaumu, mzinda omwe iye akhakhala kawiri-kawiri.

MSOLO 40

Adawapfunzisa Kumbalekerera Winango

Mwa kuuza mkazi omwe pinango akhali hule kuti walekereredwa pikado zako, kodi Jezu akhafuna kulewa kuti mpsabwino kuswa lamulo la Mulungu?

MSOLO 41

Kodi Mphanvu Zomwe Jezu Akhacitira Bzakudabwisa Zikhacokera Kuponi?

Abale wa Jezu akhakumbuka kuti iye wacita msala.

MSOLO 42

Jezu Adatsimula Afarizeu

Kodi ‘cizindikiro ca mpolofeta Djona’ cikhathandauza ciyani?

MSOLO 43

Mathere ya Kufotokoza bza Umambo

Jezu adafotokoza mathere masere yakulewa njira zakusiyana-siyana za Umambo bwakudzulu.

MSOLO 44

Jezu Adaimisa Mphepo Yamphanvu pa Nyanza

Pomwe Jezu adaimisa conzi na mabimbi ya mphanvu, iye adatipfunzisa pfundo yakufunika kwene-kwene ya momwe moyo un’dzakhalira mu Umambo bwace.

MSOLO 45

Jezu Anamphanvu Kuposa Madimonyo

Kodi munthu angapoteredwe na madimonyo mazinji?

MSOLO 46

Adapola mwa Kundophata Cakubvala ca Jezu

Jezu adalatiza mphanvu na nsisi zace pa cakucitika ca mkaziyo.

MSOLO 47

Kamtsikana Kadakhala Pomwe na Moyo!

Wanthu ankuseka Jezu pomwe iye ankulewa kuti kamtsikanaka kalibe kufa koma kadagona tulo. Kodi Jezuyo akudziwa ciyani comwe wanthuwo ankudziwa lini?

MSOLO 48

Jezu Adalambidwa Kwawo ku Nazaleti Napo Kuti Akhacita Bzakudabwisa

Wanthu wa ku Nazaleti adalamba Jezu sikuti thangwe ra bzomwe akhapfunzisa na bzakudabwisa bzomwe akhacita, koma pa thangwe linango.

MSOLO 49

Adapalizira ku Galileya Acipfunzisa Apostolo

Kodi mafala yakuti ‘Umambo bwa kudzulu bwafendera’ yambathandauza ciyani maka-maka?

MSOLO 50

Adawakonzekeresa Kuti Akapalizire Napo Akhagumana na Mazunzo

Thangwe ranyi Jezu adauza anyakupfunza wace kuti akazunzidwa athawire ku mzinda unango pomwe iye akhadawalimbisambo kuti aleke kugopa infa?WEB:OnSiteAdTitleAdawakonzekeresa Kuti Akapalizire Napo Akhagumana na Mazunzo

CHAPTER 51

Adaphedwa Pansiku ya Kusekerera Kubadwa

Momwe Salome ankubzinira bzinkukondwesa Herode ndipo ankumuuza kuti animupasa ciri-cense comwe akumbireco. Kodi ni cinthu cakusunamisa ciponi comwe iye adakumbira?

MSOLO 52

Jezu Adadyesa Wanthu Azinjisa Mwakudabwisa

Cakudabwisa comwe Jezu adacita cikhali cakupambulika, mwakuti cidanembedwa mu mabukhu yense manai yakulewa bza moyo wa Jezu.

MSOLO 53

Mtongi Omwe Ambakwanisa Kulamulira Mphanvu za m’Cirengedwe

Kodi anyakupfunza wa Jezu adapfunza ciyani pomwe iye adafamba padzulu pa madzi na kuderekhesambo conzi?

MSOLO 54

Jezu Ni ‘Cakudya Comwe Cimbapasa Moyo’

Thangwe ranyi Jezu adatsimula wanthu omwe akhadacita nyongo kuti amugumane?

MSOLO 55

Wanthu Azinji Adaipidwa na Mafala ya Jezu

Jezu adapfunzisa bzinthu bzomwe wanthu adaipidwa nabzo, acisiya kumbamutewera.

MSOLO 56

Kodi N’ciyani Maka-Maka Comwe Cimbapswisa Munthu?

Kodi ni bzomwe bzimbapita m’kamwa ayai ni bzomwe bzimbacokera m’kamwamo?

MSOLO 57

Jezu Adapoza Kamtsikana na Mwamuna Nkhuthu

Thangwe ranyi mkazi wa ku Fenisiya ule alibe kukalipa na mafala ya Jezu pomwe adandendemezera wanthu wa mtundu wa mkaziyo na tunkhanda?

MSOLO 58

Jezu Adawanza Mikate Ndipo Adacenjezambo Anyakupfunza Wace bza Cakufufumisa

Anyakupfunza wa Jezu adazindikira cakufufumisa comwe Jezuyo akhalewa.

MSOLO 59

Mbani Mwana wa Munthu?

Kodi mifungulo ya Umambo n’ciyani? Mbani omwe adaiphatisa basa, ndipo mwa njira iponi?

MSOLO 60

Apostolo Adawona Umbiri bwa Jezu Pomwe iye Adasandulika

Kodi Jezu adasandulika tani? Kodi kusandulika kwaceko kukhathandauza ciyani?

MSOLO 61

Jezu Adapoza Mulumbwana Omwe Akhadapoteredwa na Dimonyo

Jezu adalewa kuti anyakupfunza adatazira kupoza mulumbwana ule thangwe ra kusaya cikhulupiro. Tsono mbani omwe akhalibe cikhulupiroyo? Akhali mulumbwana ule, babace, ayai anyakupfunza wa Jezu?

MSOLO 62

Jezu Adapfunzisa Kufunika kwa Kubzicepswa

Amuna akulu adapfunza kufunika kwa kubzicepswa kucokera kwa kamwana.

MSOLO 63

Jezu Adapereka Malango Yakufunika Kwene-Kwene kwa Apostolo Wace

Jezu adalewa bzomwe tingacite m’bale wathu akaticitira pikado ikulu.

MSOLO 64

Tin’funika Kumbalekerera Bzakuphonya bza Anzathu

Mwa kuphatisa basa there, Jezu adalatiza kuti nkhani yakumbalekerera anzathu njakufunika kwene-kwene kwa Mulungu.

MSOLO 65

Jezu Adapfunzisa Wanthu Pomwe Akhayenda ku Jeruzalemu

Pomwe Jezu adaceza na wanthu atatu, iye adafotokoza bzinthu bzomwe bzingatazise munthu kukhala mteweri wace.