Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Pfunziro 10

Kodi Mungakuzindikire Tani Kunamata Kwacadidi?

Kodi Mungakuzindikire Tani Kunamata Kwacadidi?

1. Kodi ciripo cipembedzo cacadidi cibodzi cokha?

“Lindirani wapolofeta wakunama.” —MATEU 7:15.

Jezu adapfunzisa wateweri wace cipembedzo cibodzi cokha basi, cipembedzo cacadidi. Ciri ninga nsewu wakuyendesa ku moyo wa muyaya. Jezu adati: “Wanthu wakucepa ndiwo wambagumana” nsewu umweyo. (Mateu 7:14) Mulungu ambabvuma kunamata kwakubverana na Fala lace lacadidi. Anyakunamata wacadidi wense wadaphatana m’cikhulupiro cibodzi.Werengani Juwau 4:23, 24; 14:6; Wayefezo 4:4, 5

2. N’Ciani comwe Jezu adalewa bza Wakristau wakunama?

“Iwo wambalewa padeca kuti wambadziwa Mulungu, tsono wambam’lamba mwa mabasa yawo.”TITO 1:16.

Jezu adacenjeza kuti wapolofeta wakunama wangadadzadzonga Ukristau bwacadidi. Mwa padeca, iwo wambawoneka ninga anyanakunamata wacadidi. Magereja yawo yambabziti Wakristau. Tsono imwepo mungawazindikire pa bzomwe iwo walidi. Mungawazindikire tani? Kunamata kwacadidi kokha ndiko kumbabweresa Wakristau caiwo womwe wana makhalidwe na macitidwe yakuzindikirika.Werengani Mateu 7:13-23.

3. Kodi mungawazindikire tani anyakunamata wacadidi?

Onani bzizindikiro bzixanu ibzi:

  • Anyakunamata wacadidi wambalemekeza Bibliya ninga Fala la Mulungu. Iwo wambalimbikira kuti moyo wawo ubverane na mitemo yace. Tenepo cipembedzo cacadidi cidasiyana na cipembedzo comwe cimbatewera nzeru za wanthu. (Mateu 15:7-9) Anyakunamata  wacadidi wambacita bzomwe wambapfunzisabzo.Werengani Juwau 17:17; 2 Timotio 3:16, 17.

  • Wateweri wacadidi wa Jezu wambalemekeza dzina la Mulungu, Yahova. Jezu adalemekeza dzina la Mulungu mwa kulidziwisa. Iye adathandiza wanthu kudziwa Mulungu ndipo adawapfunzisa kumpemba kuti dzina la Mulungu licenesedwe. (Mateu 6:9) Komwe mumbakhala, cipembedzo ciponi cimbadziwisa dzina la Mulungu?Werengani Juwau 17:26; Waroma 10:13, 14.

  • Wakristau wacadidi wambapaliza bza Umambo bwa Mulungu. Mulungu adatumiza Jezu kudzapaliza bzipsa bza Umambo. Umambo bwa Mulungu ni ubodzi bokha bomwe bun’dzamalisa mabvuto ya wanthu. Jezu adapitiriza kulewa bza ubo mpaka kufa kwace. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Iye adalewa kuti wateweri wace wan’dzabupaliza. Penu munthu wakufikirani acimbalewa bza Umambo bwa Mulungu, mungadati ngwacipembedzo ciponi?Werengani Mateu 24:14.

  • Wateweri wa Jezu si wambacita mbali ya dziko lakuipali. Imwepo mungawazindikire mwa njira yakuti iwo si wacita mbali mu nkhondo na ndewo za wanthu. (Juwau 17:16; 18:36) Ndipombo, iwo wambatewezera lini bzakucita na makhalidwe yakudzonga moyo ya m’dzikoli.Werengani Tiyago 4:4.

  • Wakristau wacadidi wana lufoyi lakuwonekera na wandzawo. Kucokera m’Fala la Mulungu, iwo wambapfunza kulemekeza wanthu wa madziko yakusiyana-siyana. Napo bzipembedzo bzakunama kazinji kense bzimbalimbika kuthandizira nkhondo za madziko, anyakunamata wacadidi wambalamba kucita bzimwebzi. (Mikeya 4:1-3) Mwa kusiyana, Wakristau wacadidi wambapereka mwakufunisisa nthawe na cuma cawo kuti wathandize na kukhwimisa wanzawo.Werengani Juwau 13:34, 35; 1 Juwau 4:20.

4. Kodi imwepo mungacizindikire tani cipembedzo cacadidi?

Kodi n’ciponi cipembedzo comwe cimbapfunzisa bza m’Fala la Mulungu, cimbalemekeza dzina la Mulungu, ndipo cimbapaliza Umambo bwa Mulungu ninga cidikhiro cokha ca wanthu? Ndiponi thimu lomwe limbalatiza lufoyi ndipo limbatcenkha nkhondo? Mungalewe tani?Werengani 1 Juwau 3:10-12.