Bzipsa Bzabwino Bzakucokera kwa Mulungu!

Kodi bzipsa bzabwino bzakucokera kwa Mulungu n’ciyani? Thangwe ranyi imwepo mungakhulupire bzimwebzi? Broxurali limbatawira mibvunzo ya m’Bibliya yomwe imbabvunzidwa na wanthu kawiri-kawiri.

Momwe Mungagumanire Phindu na Broxurali

Broxurali lindzakuthandizani kupfunza Fala la Mulungu, Bibliya. Pfunzani momwe mungaphatisire basa Bibliya lanu kuti mugumane mavesi.

Kodi Bzipsa Bzabwino N’ciyani?

Pfunzani kuti mudziwe bzipsa bzabwino n’ciyani, thangwe lomwe bzinfunikira mwakamfulumize, na bzomwe tinfunika kucita.

Kodi Mulungu Mbani?

Kodi Mulungu ana dzina ndipo iye ambatisamalira?

Kodi Bzipsa Bzabwino Bzimbacokeradi kwa Mulungu?

Kodi tingadziwe tani kuti Bibliya lina mafala yakucokera kwa Mulungu?

Kodi Jezu Kristu Mbani?

Pfunzani kuti mudziwe thangwe ranyi Jezu adafa, Kodi cakulombolera n’ciyani, na n’ciyani comwe Jezu ankucita tsapano.

Kodi Mpangano wa Mulungu na Dziko la Pansi Nguponi?

Bibliya limbafotokoza thangwe lomwe Mulungu adalengera dziko la pansi, nthawe yomwe kubonera kundzamala, na tsogolo la dziko na wanthu omwe andzakhala mu dzikolo.

N’cidikhiro Ciponi Ciripo Kuna Anyakufa?

N’ciyani cimbaticikira tikafa? Kodi mukufuna kudzawona anyakufunidwa wanu omwe adafa?

Kodi Umambo bwa Mulungu N’ciyani?

Mbani Mambo wa Umambo bwa Mulungu, ndipo kodi Umambobo bun’dzacita ciyani?

Thangwe Ranyi Mulungu Ambalekerera Kuipa na Kubonera?

Kodi kuipa kudayamba tani, ndipo thangwe ranyi Mulungu ankubvuma kuti kupitirize? Kodi kubonera kun’dzamala?

Kodi Banja Lanu Lingakhale Tani Lakukondwa?

Yahova, Mulungu wakukondwa, akufuna kuti mabanja yakhale yakukukondwa. Onani malango yakuthandiza kwa amuna, akazi, abereki na wana.

Kodi Mungakuzindikire Tani Kunamata Kwacadidi?

Kodi pana cipembedzo cibodzi cokha ca cadidi? Onani bzinthu bzixanu bzomwe bzimbadziwikisa anyakunamata wacadidi.

Mitemo ya m’Bibliya Yingatipase Phindu Liponi?

Jezu adafotokoza n’thagwe ranyi tin’funika kutsogoleredwa ndipo ni mitemo miwiri iponi yomwe njakufunika kwene-kwene.

Kodi Mungam’fenderere Tani Mulungu?

Kudziwa penu Mulungu ambatetekera mipembo yense, momwe tingapemberere, ndipo comwe tingacite kuti tifendererane na Mulungu.

N’bziponi Bzipsa Bzabwino bza Kulewa bza Cipembedzo?

Kodi in’dzafika nthawe yakuti wanthu wense an’dzakhala wakuphatana pa kunamata Mulungu yekhayo wa cadidi?

Thangwe Ranyi Mulungu ana Gulu Lakulinganizidwa?

Bibliya limbalewa thangwe na momwe akristau wacadidi aliri wakulinganizika.

Thangwe Ranyi Imwepo Mun’funika Kupitiriza Kupfunza bza Yahova?

Kodi kudziwa kwanu Mulungu pabodzi na Fala lace kumbakhala tani kwa phindu kwa winango? Kodi mungakondwe tani thangwe ra kukhala pa uxamwali na Mulungu?