Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Tsamba Lakucokera ku Bungwe Lakutonga

Tsamba Lakucokera ku Bungwe Lakutonga

Abale wathu wakufunidwa:

Ninga momwe mun’dziwira, Bibliya ni bukhu likulu lomwe limbafotokoza bza wanthu. Amuna na akazi azinji wakukhulupirika adagumana na bzineso bzakundendemerana na bzathu. Iwo akhali ‘wanthu ninga ifepano.’ (Tiyago 5:17) Winango adalemedwa na mabvuto pabodzi na thupo. Winango adakhumudwisidwa na wanthu wa pa banja pawo ayai na wakristau anzawo. Ndipo winango ambawawidwa na bzakuphonya bzomwe iwo adacita.

Kodi wanthu amwewa akhadamusiyiratu Yahova? Ne. Azinji mwa iwo akhali ninga nyakunemba psalymo omwe adapemba kuti: ‘Ndafamba-famba ninga bira wakusocera. Ndipsageni mtumiki wanune, pakuti ndiribe kuyebwa bzakutonga bzanu.’ (Psalymo 119:176) Kodi mungabzindendemezere na makumbukidwe yamweya?

Yahova cipo acidzayebwa anyakumunamata wace womwe asocera m’thanga. Mwakusiyana na bzimwebzi, iye ambawatambira, ndipo kawiri-kawiri ambacita bzimwebzi mwa kuphatisa basa wakristau anzawo. Mwa ciratizo, momwe Yahova adathandizira mtumiki wace Djobi, pomwe adagumana na matsoka yakusiyana-siyana—kuphatanidza na mabvuto ya cuma, kuluza wakufunidwa wace, na kugwedwa na matenda makulu. Djobi adapirira pomwe mafala yakupweteka yakucokera kwa wale womwe akhafunika kumuthandiza. Koma iye alibe kusiya Yahova, napo adakhala na makumbukidwe yakuphonyeka nthawe inango. (Djobi 1:22; 2:10) Kodi Yahova adathandiza tani Djobi kuyamba pomwe kukhala na makumbukidwe yabwino?

Njira ibodzi yomwe Yahova adathandizira Djobi ndiyo mwakuphatisira basa mwanzace wa m’cikhulupiro wakucemeredwa Elihu. Pomwe Djobi adalewa bza thupo lace, Elihu adatetekera ndipo bzidamutokonya aciyamba kulewalewa. Kodi iye angadalewa ciyani? Kodi iye angadamutsutsa Djobi mwa kuyeza kulewa mafala ya kumupasa mulandu ayai kumupasa manyazi? Kodi Elihu akhabziwona ninga munthu wapadzulu kuposa Djobi? Ne na pang’onopo! Mwakuthandizidwa na mzimu wa Mulungu, Elihu adati: ‘Kwa Mulungu wacadidi, inepano ndiri ninga imwepo. Inepanombo ndidaumbidwa na dongo.’ Patsogolo pace iye adamutsimikizira Djobi kuti: ‘Tenepo mun’funika lini kundigopa, ndipo inepano ndin’dzakukakamizani lini kucita cinthu.’ (Djobi 33:6, 7) M’mbuto mwa kuthumizira mabvuto ya Djobi, Elihu mwa lufoyi adapereka malango na cirimbiso comwe Djobi akhafunikira.

Taphata minyendo, dziwani kuti na mtima ubodzi-bodziyu bzaticitisa kuti tikonze broxurali. Cakutoma tidatetekera, ticiwona mwa tceru momwe bzinthu bziriri na mafala ya wanthu winango womwe adasiya Yahova. (Mimwani 18:13) Patsogolo pace tidawona m’Bibliya, ndipo mwa mipembo tidafufuza momwe Yahova adathandizira atumiki wace wakale pomwe iwo adagumana na bzakucitika bzakundendemera. Pakumalizira, bzakucitika bza m’Bibliya tidabzindendemezera na bzakugumana nabzo bza nsiku zino kuti tikonze broxurali. Mwa lufoyi tinkukukumbirani kupfunza broxurali. Taphata minyendo, tambirani lufoyi lathu lakucokera pansi pa mtima kuna imwepo.

Bungwe Lakutonga la Mboni za Yahova