Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 2

Thupo—‘Timbapanikizidwa mwa Mtundu Uli-wense’

Thupo—‘Timbapanikizidwa mwa Mtundu Uli-wense’

“Titakhala magole 25 m’banja, ine na mwamuna wangu tidalambana. Wana wangu adasiya cadidi. Ndipo ndidagumanika na matenda makulu. Patsogolo pace ndidakhala wakupanikizika m’bzakukumbuka. Ndikhabzibva ninga kuti dziko lense landigwera, ndipo palibe comwe ndingacite pa cinthu ciri-cense. Ndidasiya kutsonkhana, ndipo ndidakhala munthu wakutepa.”—June.

THUPO limbakhala na munthu ali-wense—napo wanthu wa Mulungu. Nyakunemba psalymo adanemba kuti: ‘makumbukidwe yakundiboneresa yadadzala m’mtima mwangu.’ (Psalymo 94:19) Ndipo Jezu adalewa kuti mkati mwa nthawe yakumalizira, ‘thupo la pa moyo’ lingadzawacitise kuneseka kutumikira Yahova. (Luka 21:34) Kodi bziri tani kuna imwepo? Kodi mumbakhala wakusunama thangwe ra mabvuto ya cuma, mabvuto ya m’banja, ayai kukhala na thupo na thanzi lanu? Kodi Yahova angakuthandizeni tani kulimbana nayo?

‘Mphanvu Yakuposa Yacibadwa’

Thupo lathu tingalimbane lini nalo patekha. Mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘timbapanikizidwa mwa mtundu uli-wense.’ Koma iye adalewa pomwe kuti ‘nzeru zimbatimalira . . . ; timbagwesedwa pansi. ‘koma sikuti mwa kusairatu kudziwa bzomwe tingacite,’ ndipo ‘timbapfudzidwa lini.’ N’ciyani cimbatithandiza kupirira? ‘Mphanvu yakuposa yacibadwa’—mphanvu yakucokera kwa Mulungu wathu wa mphanvu zense, Yahova.2 Wakolinto 4:7-9.

Kumbukirani momwe mudatambirira ‘mphanvu yakuposa yacibadwa’ nthawe za m’mambuyo. Kodi munkukumbukira momwe nkhani inango yakulimbisa idathandizira kutenda kwanu lufoyi lakukhulupirika lakucokera kwa Yahova? Kodi cikhulupiro canu pa mapiciro ya Yahova cidakula mwa mphanvu pomwe mudayamba kupfunzisa winango pakulewa bza cidikhiro ca Paraizo? Tikambafika pa mitsonkhano Yacikristau na kugawana cikhulupiro cathu na winango, timbakhala na mphanvu ya kupirira thupo la pa moyo na kukhala pomwe na mtendere wa mu mtima pomwe tinkutumikira Yahova mwakukondwa.

‘Lawidzani Muciwona Kuti Yahova Ngwabwino’

Mwacadidi, imwepo mungabzibve kukhala wakupanikizika na malango mazinji pa nthawe ibodzi-bodzi. Mwa ciratizo, Yahova ambatikumbira kuikha pakuyamba Umambo ticipitiriza nthawe zense kucita mabasa yauzimu. (Mateu 6:33; Luka 13:24) Tsono, kodi citsutso, mabvuto makulu ya thanzi, ayai mabvuto ya m’banja yambakusaisani bzakucita? Ayai kodi basa lanu lakunembedwa limbakudzongerani nthawe na mphanvu zomwe mungadamalira ku gwere? Pomwe mumbakhala na bzakucita bzizinji ndipo muna mphanvu na nthawe ing’ono-ng’ono kuti mulimbane nabzo mungabzibve kukhala wakupanikizika. Pinango imwepo mudabzibvunza kale bzomwe Yahova ambadikhirira kuna imwepo. Yahova ambabvesesa. Iye ambadikhira lini kuti ticite bzinthu bzomwe tingakwanise lini. Iye ambadziwa kuti pambatenga nthawe kuti tilimbane na kupanikizika mwakuthupi na m’bzakukumbuka.Psalymo 103:13, 14.

Mwa ciratizo, onani momwe Yahova adacitira pa kusamalira Eliya. Pomwe Eliya adakhala wakutepa na wamantha, iye adathawa aciyenda ku dambo, kodi Yahova adamutsimula mpolofetayo acimutuma kuti abwerere kubasa lace? Ne. Kawiri kense, Yahova adatumiza anjo m’bodzi kuti akalamuse Eliya mwakudeka mtima acimupasa cakudya kuti adye. Napo bzikhali tenepo, padapita nsiku 40, Eliya adadzakhala  pomwe na thupo pabodzi na mantha. Kodi Yahova adadzacita pomwe ciyani kuti amuthandize? Cakutoma, Yahova adalatiza kuti angakwanise kumukhotcerera. Caciwiri, Yahova adatsangalaza Eliya ‘mwakuderekha, na mafala yapansi-pansi.’ Pakumalizira, Yahova adamuzimbulira kuti pakhana atumiki winango azinji womwe akhanamata Mulungu mwakukhulupirika. Mwakusaya kucedwa, Eliya adayamba pomwe kukhala na mphanvu ninga mpolofeta wa nyongo. (1 Wamambo 19:1-19) Kodi tinkupfunza ciyani? Pomwe Eliya adakundidwa na thupo, Yahova adamucitira bzinthu mwa kupirira na nsisi. Yahova akanati kucinja. Iye ambatisamalira mu njira ibodzi-bodzi.

Mukakhala mukukumbukira bzomwe mungamucitire Yahova, zindikirani bzomwe mungakwanise kucita. Lekani kundendemezera bzomwe mungacite lero na bzomwe imwepo mukhacita kale. Tindendemezere tenepa: Nyakucita mapici yakuthamanga omwe adaleka kukonzekera kwa minyezi mizinji ayai kwa magole an’funika lini kundoyambiratu na kuthamanga. Mwakusiyana na bzimwebzi, iye ambayamba na kukonzekera pang’ono-pang’ono bzomwe bzimbamucitisa kukhala na mphanvu ya kupirira. Wakristau ali ninga wanthu anyakucita mapici yakuthamanga. Iwo ambakonzekera na cakulinga cabwino m’makumbukidwe yawo. (1 Wakolinto 9:24-27) Mun’sairanyi kukhala na cakulinga cibodzi cauzimu comwe mukuwona kuti mungakwanise kucita tsapano? Mwa ciratizo, imwepo mungakhale na cakulinga ca kufika pa mitsonkhano ya gwere. Kumbirani Yahova kuti akuthandizeni kukwanisa cakulinga canu. Imwepo mun’dzayamba pomwe kukhala wakulimba mwauzimu, ndipo ‘mun’dzalawidza muciwona kuti Yahova ngwabwino.’ (Psalymo 34:8) Kumbukirani cinthu ciri-cense comwe cinkulatiza lufoyi lanu kwa Yahova, napo cikhale cinthu cing’ono—ico n’cakupambulika kwa iye.Luka 21:1-4.

Yahova ambadikhira lini kuti ticite bzinthu bzomwe tingakwanise lini

“Ndikhadikhirira Cirimbiso”

Kodi Yahova adamuthandiza tani June kubwerera kwa iye? Iye akutiuza kuti: “Ndidapitiriza kumbapemba kwa Yahova, ndicimbamukumbira kuti andithandize. Patsogolo pace, mulowola wangu adandiuza kuti kukhana mtsonkhano wadera mu mzinda wathu. Ndidatsimikiza kukagumanika nsiku ibodzi ya mtsonkhanoyo. Bzikhali bzakudekeza kwene-kwene kubzibva kuti ndikhali pamwepo kuti ndibwerere ndicikhala pabodzi na wanthu wa Yahova! Mtsonkhanoyo udakhala cirimbiso comwe ndikhadikhirira. Tsapano ndinkukondwa kutumikira pomwe Yahova. Moyo una thandauzo kwene-kwene kwa inepano. Kuyambira tsapano, ndazindikira kuti ndimbafunika lini kubzipambula ayai kubzibva kuti ndiri ndekha. Ndikutenda kwene-kwene kuti pakhana nthawe yomwe idandipasa mpata kuti ndibwerere.”