Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 1

‘Ndin’dzanyang’ana Bira Wakutaika’

‘Ndin’dzanyang’ana Bira Wakutaika’

Bira ngwakunesa kumusamalira. Nthawe zinango, pomwe ambakhala ali kudya mauswa, iye pang’ono-pang’ono ambabzilekanisa na mabira manango. Tsapano, iye angakwanise lini kuwona mabira manango ne m’busa. Mdima unkufika. Ankusocera m’dambo momwe muna bzirombo bzomwe bzimbandokhala bzinkufamba-famba, birayo ambakhala alibe kukhotcereredwa. Pakumalizira, birayo ankubva fala lakuzolowereka lomwe likhali la m’busa, licibvekera komwe akhaliko, ndipo m’busayo ankufika acimuphata n’kuikha pa cifuwa cace, aciyenda naye kumui.

YAHOVA nthawe zizinji ambabzindendemezera ninga m’busa. Mu Fala lace, iye ambatitsimikizira kuti: ‘Ndiri pano ine, ndipo ndin’dzapsaga mabira yangu na kuyasamalira.’Zakiyeri 34:11, 12.

‘Mabira Yomwe Ndikuyasamalira’

Kodi mabira ya Yahova mbani? Mwakusaya kupenukira, mabira ya Yahova ni wanthu womwe ambamufuna na kumunamata. Bibliya limbalewa kuti: ‘Bwerani timunamate na kumutumbiza; mbatigodameni pa maso pa Yahova Mulengi wathu. Pakuti iye ni Mulungu wathu, ndipo ifepano ndife wanthu wace. Iye ambatisamalira ninga mabira yomwe ankuyausa.’ (Psalymo 95:6, 7) Ninga mabira caiyo yomwe yankutewera m’busa, anyakunamata Yahova ambafunisisa kumutewera M’busa wawo. Kodi iwo mbakulungamiratu? Ne. Atumiki wa Mulungu nthawe zinango ambakhala ‘mabira yakumwazidwa,’ mabira yakutaika,’ ayai ‘ninga mabira yakusocera.’ (Zakiyeri 34:12; Mateu 15:24; 1 Pedru 2:25) Na tenepo, pomwe munthu wasiya Yahova, iye ambamulekerera lini acikhala ninga alibe cidikhiro.

 Kodi imwepo mumbawona Yahova ninga m’busa wanu? Kodi Yahova ambalatiza tani kuti ni M’busa nsiku zathu zino? Mbatiwoneni njira zitatu:

Iye ambatidyesa mwauzimu. Yahova adati: ‘mabirayo ndin’dzayadyesera ku mbuto za mauswa yabwino. Kumweko iyo yan’dzagona pansi pa mbuto zabwino kwene-kwene, ndipo yan’dzadya mauswa yakupsipirira bwino.’ (Zakiyeri 34:14) Yahova nthawe zense ambatipasa cakudya cabwino cauzimu cakusiyana-siyana pa nthawe yace. Kodi imwepo mungakumbukire nkhani zakucosedwa m’mabukhu yathu, nkhani zakufotokozedwa m’gwere ayai vidiyo yomwe idatawira mpembo wanu kuti muthandizidwe? Kodi bzimwebzi bzimbakucitisani lini kuwona kuti Yahova ambakusamalani pamwekha?

Iye ambatikhotcerera na kutithandiza. Yahova adapicira kuti: ‘Ndin’dzabweresa bira wakutaika. Bira wakutcoka mwendo ndin’dzalimbisa mwendo wakutcokayo; wakuduwala, ndin’dzam’poza.’ (Zakiyeri 34:16) Yahova ambalimbisa womwe wan’kutepa ayai wan’kuneseka na thupo. Iye ambaikha kalagadura mabira yace, waciyathandiza kuti yalimbe napo yakakhumudwisidwa pinango na wakristau anzawo. Ndipo iye ambabwezeresa wale womwe wasocera na wale womwe ankuneseka na makumbukidwe yakuphonyeka.

Iye ambabzibva kuti ana udindo bwakutisamalira. Yahova adati: ‘Inepano ndin’dzayapulumusa ku mbuto zense zomwe yakhadabalalikira. Ndin’dzanyang’ana bira wakutaika.’ (Zakiyeri 34:12, 16) Kwa Yahova, bira wakutaika sikuti ambakhala alibe cidikhiro ciri-cense. Iye ambadziwa pakakhala palibe bira winango, ndipo ambamunyang’ana, acikondwa akamugumana. (Mateu 18:12-14) Kuposa bzense, iye ambacemera anyakumunamata wace wacadidi kuti ‘imwe mabira yangu, mabira yomwe ndikuyasamalira.’ (Zakiyeri 34:31) Imwepo ndimwe m’bodzi wa mabira yamweyo.

Kwa Yahova, bira wakutaika sikuti ambakhala alibe cidikhiro ciri-cense. Iye ambakondwa akamugumana bira wakutaikayo

‘Bwezerani Bzinthu Bzense Kuti Bzikhale Ninga Momwe Bzikhaliri Kale-kale’

Thangwe ranyi Yahova ambakunyang’anani acikukumbirani kubwerera kwa iye? Thangwe rakuti iye an’funa kuti mukhale wakukondwa. Iye ankupicira kuti ‘an’dzakupasani bzisimbo ninga kugwa kwa mvula’ kuna mabira yace. (Zakiyeri 34:26) Limweri sikuti ni piciro lakundokumbukira. Imwepo mwayamba kale kuwona mwekha bzimwebzi.

Kumbukirani bzakugumana nabzo bzanu pomwe mudayamba kudziwa Yahova. Mwa ciratizo, kodi mudabva tani mu mtima pomwe mudayamba kupfunza cadidi pakulewa bza dzina la Mulungu na cakulinga cace kuna wanthu? Kodi mukukumbukira momwe mudakomedwera na ciphatano ca Wakristau anzanu pa mitsonkhano ya dera na ya cigawo? Mukakhala muli kupalizira bzipsa bzabwino na munthu omwe ankufunisisa kudziwa bzizinji, kodi mumbabwerera lini kumui muli wakukondwa kwene-kwene?

Imwepo mungayambire pomwe kukhala wakukondwa. Atumiki wakale wa Mulungu adapemba kuti: ‘Imwe Yahova, tibwezeni kwa imwepo, ndipo ifepano tin’bwerereratu mwakanfulumize. Bwezeresani bzinthu bzense kuti bzikhale ninga momwe bzikhaliri kale-kale.’ (Maliro 5:21) Yahova adawatawira mpemboyo, ndipo wanthu wace adayamba pomwe kumutumikira mwakukondwa. (Nehemiya 8:17) Yahova an’dzacita bzibodzi-bodzi kuna imwepo.

Tenepo, kubwerera kuna Yahova kudapusa kulewa m’mbuto mwa kukucita. Onani bzineso bzinango bzomwe mungagumane nabzo pa kubwerera kwa Yahova na momwe mungalimbanire na bzinesobzo.