Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 4

Kuphonya—‘Ndiceneseni ku Pikado Yangu’

Kuphonya—‘Ndiceneseni ku Pikado Yangu’

“Basa langu latsapano lidacitisa kuti banja lathu likhale na moyo wabwino, koma iro lidanditsogolera kumbacita mabasa yense yakupenukisa. Ndidayamba kumbasekerera nsiku za feriado, kumbagumanika pa bzakucitika bza ndale mpaka ndidayamba kumbayenda ku gereja. Ndidakhala mpalizi wakutepa ninga m’bodzi wa Mboni za Yahova kwa magole 40. Pomwe nthawe ikhapita, ndikhakumbuka kuti Yahova an’dzandikhululukira lini. Ndikhabzibva kuti ndin’kwanisa lini kubzikhululukira. Kuposa bzense, ndikhadziwa cadidi ndikanati kukhumba kucita cinthu cakuphonyeka.”—Marta.

KUPHONYA kungakhale kwa kuwawa kwene-kwene. Mambo Davide adanemba kuti: ‘Bzakuphonya bzangu bzakwira mpaka kupitirira msolo wangu. Bzandiremera kwene-kwene ninga mitolo yakulemera.’ (Psalymo 38:4) Wakristau winango ambabzibva kukhala wakupanikizika thangwe ra kukhala wakusunama kwene-kwene, acibziwona kuti Yahova cipo acidzawakhululukira. (2 Wakolinto 2:7) Kodi bziri bwino kukumbuka tenepo? Napo penu mwacita pikado ikulu, kodi muli patali na Yahova mpaka kuti iye angakukhululukireni lini? Ne, imwepo muli lini kutali!

‘Bwerani Kuno Wanthumwe Tidzacezerane Nkhani Zathu’

Yahova ambasiya lini womwe acita pikado acikungula. Mwacadidi, iye ambawatambira na manja mawiri! Pa there la mwana wakutaika, Jezu adandendemezera Yahova na baba wa lufoyi omwe akhana mwana omwe adasiya wabereki wace aciyamba kukhala na moyo wa unzazi. Patapita nthawe mwanayo adatsimikiza kubwerera kumui. ‘Pomwe baba waceyo adamuwona [mwanayo] na patali, adamubvera nsisi, adamuthamangira, acimukolombexa na kumumpsompsona mwa lufoyi.’ (Luka 15:11-20) Mukafuna kukhala wakufendererana na Yahova, kodi mumbabzibva na ‘kumuwona kukhala patali’ na imwepo? Ninga baba wa mu ciratizo ca Jezu, Yahova ambabva nsisi na imwepo. Iye ankufunisisa kukutambirani na manja mawiri.

Tsono tani penu imwepo mukuwona kuti mudacita pikado zikulu-zikulu ayai zizinji zomwe mukufuna kuti Yahova akukhululukireni? Taphata minyendo onani mcemo wa Yahova wakunembedwa pa Zaiya 1:18, pomwe Yahova akuti: ‘Bwerani kuno wanthumwe, tidzacezerane nkhani zathu. Napo pikado zanu n’zifuira ninga mulopa, inepano ndin’dzazicenesa ninga thonje; ndin’dzazicenesa ninga matalala.’ Inde, napo pikado zanu zingawoneke ninga zakuthunduwira ninga mulopa omwe uli pa cakubvala cicena Yahova ambakhululukira.

Yahova an’funa lini kuti mumbabonere na cikumbu-mtima cakuphonyeka. Tsono, kodi mungabzibve tani wakutsudzuka mukakhululukiridwa na Yahova mucikhala na cikumbu-mtima cakucena? Mbatiwoneni bzinthu bziwiri bzomwe Mambo Davide adacita. Cakutoma, iye adalewa kuti: ‘Ndin’dzabweka pikado zangu kwa Yahova’. (Psalymo 32:5) Kumbukirani, Yahova ankucemera imwepo kuti mumufenderere iye mu mpembo na kuti pabodzi naye mulungamize bzinthu bzanu. Bvumani mcemoyo. Ululani pikado zanu kwa Yahova, ndipo muuzeni bzomwe munkubva mu mtima. Kucokera pa bzomwe adagumana nabzo, Davide angadapemba mwacikhulupiro kuti: ‘Ndiceneseni ku pikado yangu. . . . Imwe Mulungu mun’dzanyoza lini mtima wakusweka na wakuswanyika.’Psalymo 51:2, 17.

Caciwiri, Davide adatambira thandizo kucokera kwa munthu omwe akhaimira Mulungu, omwe akhali mpolofeta Natani. (2 Samuweri 12:13) Nsiku zino, Yahova ambaphatisa basa akulu mu gwere womwe ambakonzekeresedwa kuthandiza wale omwe acita pikado acikungula kuti abwerere pa uxamwali bwawo na Yahova. Mukambafikira akulu, iwo  an’dzaphatisa basa Bibliya na kucita mipembo yakucokera pansi pa mtima kuti idjedjerese mtima wanu ku makumbukidwe yakuphonyeka, na kukuthandizani kukhala wakulimba mwauzimu.Tiyago 5:14-16.

Yahova an’funa kuti bzakugumana nabzo bzanu bzikuthandizeni kukhala na cikumbu-mtima cakucena

‘An’kondwa ni Munthu Omwe Anirekereredwa Bzakuphonya Bzace’

Pinango imwepo mungakumbuke kuti kuulula bzakuphonya bzanu kwa Yahova Mulungu na kuuza akulu cingakhale cinthu cakunesa kwene-kwene comwe mungacite. Kumbukirani kuti Davide akhabvambo bzibodzi-bodzi. Iye ‘adapitiriza kunyamala’ kwa kanthawe pa bzakuphonya bzace. (Psalymo 32:3) Patapita nthawe, iye adatenda phindu lomwe adagumana nalo thangwe ra kuulula bzakuphonya bzace na kucinja bzakucita bzace.

Phindu likulu lomwe Davide adagumana nalo likhali kuyamba pomwe kukhala wakukondwa. Iye adanemba kuti: ‘An’kondwa ni munthu omwe anirekereredwa bzakuphonya bzace, omwe pikado zace zinimpsinkhidwa.’ (Psalymo 32:1) Iye adapemba pomwe kuti: ‘Imwe Yahova, fungulani miromo yangu, kuti pa kamwa pangu pakutumbizeni.’ (Psalymo 51:15) Atatsudzuka ku bzakuphonya bzace na kutenda cikhululukiro cakucokera kwa Mulungu, Davide adayamba kuuza winango bza Yahova.

Yahova an’funa kuti bzakugumana nabzo bzanu bzikuthandizeni kukhala na cikumbu-mtima cakucena. Ndipo iye an’funa kuti imwepo mumbauze winango pakulewa bza iye na cakulinga cace, sikuti na makumbukidwe yakuphonyeka, koma kucokera pansi pa mtima na kukondwa kukulu. (Psalymo 65:1-4) Kumbukirani mcemo wa Yahova wakuti: ‘Tenepo kungulani, mucizungunuka kuti pikado zanu zipfudzidwe, zicikufikirani nyengo za mdjedjereso zakucokera kwa Yahova.’Mabasa 3:19.

Bzimwebzi ndibzo bzomwe bzidacitikira Marta. Iye adati: “Mwana wangu nthawe zense akhanditumizira marevista ya Nsanja ya Olonda na Galamukani!. Pang’ono na pang’ono ndidayamba kumudziwa Yahova. Mbali yomwe ikhandinesa kwene-kwene kuti ndibwerere ikhali ya kukumbira kulekereredwa pa bzakuphonya bzense bzomwe ndidacita. Tsono pakumalizira pace, ndidafenderera kwa Yahova mu mpembo ndicimukumbira kuti andikhululukire. Mpsakunesa kukhulupira kuti padapita magole 40 kuti ndikwanise kubwerera kwa Yahova. Kucokera pa bzomwe ine ndidagumana nabzo, napo padapita magole mazinji, munthu ana mpata winango wa kutumikira Mulungu acibwerera pomwe mu lufoyi lace.”