Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 3

Kubzipasa Mulandu—Tikakhala na ‘Mathangwe Yakudandaulira’

Kubzipasa Mulandu—Tikakhala na ‘Mathangwe Yakudandaulira’

“Mpfumakazi ibodzi ya mu gwere lathu idandinamizira kuti ndaibera kobiri zace. Abale na mpfumakazi wa mu gwere adaidziwa nkhaniyo ndipo adayamba kumbandipambula. Patapita nthawe, mpfumakazi ire idadzandiuza kuti idadzadziwa cadidi ndipo idandipepesa. Napo iye adandipepesa, mu mtimamu ndimbabzibva kuti cipo ndicidzamukhululukira pa bzomwe iye adandicitira.”—Linda.

KODI imwepo muli ninga Linda, omwe adawawidwa kwene-kwene na bzakucita bza mkristau mwanzace ? Mpsakupasa nsisi kuti winango ambawawidwa na makhalidwe ya anzawo ndipo bzimbatokonya moyo wawo wauzimu. Kodi imwepo muli pa mkhalidwe umweyo?

Kodi Alipo Omwe ‘Angatilekanise na Lufoyi la Mulungu’?

Mpsakubveka kuti bzingatinese kwene-kwene kukhululukira m’bale wathu wauzimu omwe watikhumudwisa. Napo bziri tenepo, Wakristau an’funika kumbafunana winango na mwanzace. (Juwau 13:34, 35) Penu taphonyeredwa na m’bale wathu wauzimu, kukhumudwa na kuwawidwa kungatidzonge.Psalymo 55:12.

N’cadidi, Bibliya limbafotokoza kuti pana nthawe yomwe Wakristau ambakhala na ‘mathangwe yakudandaulira’ winango na mwanzace. (Wakoloso 3:13) Napo bziri tenepo, bzimwebzi bzikaticitikira patekha, bzimbakhala bzakunesa kulimbana nabzo. Kodi ciripo comwe cingatithandize? Onani nfundo zitatu za m’Bibliya:

Baba wathu wakudzulu ambadziwa cinthu ciri-cense. Yahova ambawona bzense bzomwe bzimbacitika, kuphatanidza na bzinthu bzakusaya kulungama bziri-bzense bzomwe timbagumana nabzo na mabvuto yomwe yambabwera thangwe ra bzimwebzo. (Wahebereu 4:13) Kuthumizira bzimwebzi, Yahova ambawawidwa ifepano tikambabonera. (Zaiya 63:9) Iye ambalekerera lini kuti ‘matsautso pinango bzakuwawa’ ayai cinthu ciri-cense—napo mtumiki wace ali-wense—‘kutilekanisa na lufoyi la Mulungu.’ (Waroma 8:35, 38, 39) Kodi ifepano tin’funikambo lini kucita bzibodzi-bodzi kuti tireke kulekerera kuti cinthu ciri-cense ayai munthu ali-wense atisiyanise na Yahova?

Kukhululukira bzimbathandauza lini kulekerera. Tikambakhululukira wale omwe atiphonyera, sikuti tinkululisa kuphonya kwawo, kubvuma, ayai kulekerera bzakucita bzawo. Kumbukirani kuti Yahova ambabvuma lini pikado, koma iye ambakhululukira pakakhala pana mathangwe yakucitira bzimwebzo. (Psalymo 103:12, 13; Habakuki 1:13) Yahova ambatilimbisa kuti timbakhululukire winango, ndipo iye akutikumbira kuti timutewezere. Iye ‘ambatikoyera lini ukali mpaka kale-kale.’Psalymo 103:9; Mateu 6:14.

Tikasaya kukoya cakumtima ndife omwe timbagumana phindu. Mwa njira iponi? Kumbukirani cakucitika comwe cinkubweraci. Imwepo mukudzusa mwala m’bodzi, pinango omwe ukulemera pang’ono, muciuphata m’boko lanu mwa kanthawe. Mwacidziwikire imwepo munganeseke lini kuphatirira mwalayo mu nthawe yakucepa. Tsono, tani penu imwepo mun’cita bzimwebzo kwa nthawe itali? Kodi mungakwanise kumala nthawe zingasi mudauphatirira m’boko lanu—mu phindi zakucepa? Ora ibodzi? Ayai kwa nthawe  itali? Mwacidziwikire boko lanu linganete pakucita bzimwebzo! Koma kulemera kwa mwalayo kungacinje lini. Mukamala nthawe itali mudaphatirira mwalayo ni pomwe kulemerako kumbathumizirika. Bzimwebzi mpsibodzi-bodzi na munthu omwe ambakoya cakumtima. Tikambakhala na cakumtima—napo cikhale cinthu cing’ono—ndipo pomwe timbabonereratu. Mpsakudabwisa lini kudziwa kuti Yahova ambatilimbisa kuti tireke kukhala na cakumtima. Mwacadidi, bzimwebzi bzimbakhala bzakuthandiza ifepano.Mimwani 11:17.

Tikasaya kukoya cakumtima ndife omwe timbagumana phindu

“Ndidabva Ninga Yahova Caiyeyo Akhalewalewa na ine”

N’ciyani cidathandiza Linda kuleka kukhala na cakumtima pa bzomwe adacitiridwa na m’bale wace wauzimu? Iye adakumbukira kucokera m’Bibliya mathangwe ya kukhalira munthu wakukhululuka. (Psalymo 130:3, 4) Linda adazindikira kuti tikakhala wanthu wakukhululuka, Yahova an’dzatikhululukirambo. (Wayefezo 4:32–5:2) Pakulewa momwe iye adabvera, iye adati: “Ndidabva ninga Yahova caiyeyo akhalewalewa na ine.”

Kuyenda kwa nthawe, Linda adadzaleka kukhala na cakumtima. Iye adaikhululukira mpfumakaziyo ndipo iwo tsapano ali pa uxamwali bwa pa mtima. Linda adayenda patsogolo pa kutumikira Yahova. Tsimikizani kuti Yahova an’funa kukuthandizani kuti mucite bzibodzi-bodzibzi.