Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI  5

Bwererani kwa ‘M’busa Omwe Ambanyang’anira Moyo Wanu’

Bwererani kwa ‘M’busa Omwe Ambanyang’anira Moyo Wanu’

Kodi mwakwanisa kubzindendemezera na cineso cibodzi ayai bzizinji bzomwe bzafotokozedwa mu broxurali? Penu n’tenepo, imwepo ndimwe munthu wabwino kukhala namwe. Atumiki azinji wakukhulupirika wa Mulungu—wa mu nthawe za m’Bibliya na wa nsiku zino—adagumanambo na bzineso bzakundendemerana. Ninga momwe iwo adatambirira thandizo kucokera kwa Yahova kuti alimbane na bzinesobzo, imwepombo Mulungu angakuthandizeni.

Yahova an’dzakhala namwe kuti akuthandizeni kubwerera kwa iye

 TSIMIKIZIRANI kuti Yahova an’dzakhala namwe kuti akuthandizeni kubwerera kwa iye. Iye an’dzakuthandizani kulimbana na thupo, kumalisa mtima wakubzibva kukhala wakuphonyeka, na kugumana mtendere wa mu mtima, mucikhala na mtima omwe unkuthandizani kukhala na cikumbu-mtima cakucena. Patsogolo pace imwepo mun’dzafunisisa kutumikira Yahova pabodzi na wakristau anzanu. Bzinthu bzomwe bzakucitikirani pa moyo wanu bzin’dzandendemerana na Wakristau wa magole dzana yakutoma, womwe mpostolo Pedru adalewa bza iwo acinemba kuti: ‘Pakuti mukhali ninga mabira yakutaika, koma tsapano mwabwerera kwa m’busa omwe ambanyang’anira moyo wanu.’1 Pedru 2:25.

Kubwerera kuna Yahova mwacidziwikire ni cinthu cabwino comwe imwepo mungacite. Thangwe ranyi? Imwepo mun’dzakondwesa mtima wa Yahova. (Mimwani 27:11) Ninga momwe mun’dziwira, Yahova ambatokonyedwa na bzinthu bzomwe ifepano timbacita. Tenepo, Yahova ambatikakamiza lini kuti timbamufune na kumutumikira. (Bzakutonga 30:19, 20) Munthu winango omwe adacita mapfunziro ya Bibliya adafotokoza bzimwebzi mu njira iyi: “Palibe cizindikiro ciri-cense kunja kwa msuwo wa mtima wa munthu. Tsono munthu angafungule lini mtima wanu, koma imwepo mwekha ndimwe mungaufungule.” Mwa kunamata Yahova na mtima wakudzala na lufoyi tingasankhule kufungula msuwo wa mtima wathu. Tikacita tenepo, tin’dzamupasa mphaso yakupambulika—kukhulupirika kwathu—ndipo tin’dzabweresa cikondweso cikulu kuna mtima wace. N’cadidi, palibe comwe tingandendemezere na cikondweso comwe timbakhala naco pa kunamata Yahova mu njira yomwe njakumuthemera.Mabasa 20:35; Cibvumbulutso 4:11.

Kuthumizira bzimwebzo, mukayamba pomwe kunamata kwanu ninga Mkristau, bzakusaya bzanu bzauzimu bzin’dzakwanisika. (Mateu 5:3) Mwa njira iponi? Wanthu kuzungulira dziko lense lapansi ambabvunza kuti: ‘Thangwe ranyi tiri pano?’ Iwo ana njala pa mitawiro ya mibvunzo yakulewa bza cakulinga ca moyo. Wanthu ambafuna kudziwa bzimwebzi thangwe Yahova adawalenga na cikhumbo cakufuna kudziwa bzimwebzi. Iye adatilenga mu njira yakuti timbakwanise kuwona bzimwebzi pa kumutumikira. Palibe cikondweso cikulu comwe tingakhale naco kuposa cikondweso comwe cimbabwera tikafika pakudziwa kuti tin’kunamata Yahova thangwe ra kuti timbamufuna.Psalymo 63:1-5.

Taphata minyendo, dziwani kuti Yahova an’funa kuti mubwerere kwa iye. Kodi mungatsimikizire tani bzimwebzi? Onani nfundo iyi: Padacitidwa mipembo mizinji, kuti broxurali likonzedwe bwino-bwino. Pinango mkulu Wacikristau ayai m’bale wanu wauzimu adakubwereserani broxurali, bzimwebzi bzikuthandauza kuti ambakukumbukirani. Patsogolo pace bzidakucitisani kuliwerenga na kuphatisa basa nkhani zace. Bzensebzi bzinkulatiza kuti Yahova alibe kukuyebwani. Mwa kusiyana na bzimwebzi, iye mwa lufoyi ankukukumbirani kubwerera kuna iye.Juwau 6:44.

Tingakhale wakutsangalazidwa pakudziwa kuti Yahova ambayebwa lini atumiki wace wakutaika. Bzimwebzi ndibzo bzomwe mpfumakazi yakucemeredwa Donna idadzafika pakutenda. Iyo idati: “Inepano ndikhasiya cadidi pang’ono-pang’ono, koma nthawe zizinji ndikhagumanika ndikukumbukira Psalymo 139:23, 24, pomwe pambati: ‘Ndifufudzeni, imwe Mulungu, muciudziwa mtima wangu. Ndifufudzeni muciyadziwa makumbukidwe yangu. Ndipo onani penu ciripo ciri-cense comwe cinkundifambisa mu njira yakuipa, mucinditsogolera mu njira ya muyaya.’ Ndikudziwa kuti ndiri lini mbali ya dziko—cipo ndicifuna kukhala ku mbali yace—ndipo ndikudziwa kuti mu gulu la Yahova ndimo momwe ndin’funika kukhala. Ndidayamba kuwona kuti Yahova cipo acidzandisiya; Ndikufunikira kugumana njira ya momwe ndingabwererere kwa iye. Ndipo ndine wakukondwa kwene-kwene pa bzomwe ndidacita!”

“Ndidayamba kuwona kuti Yahova cipo acidzandisiya; Ndikufunikira kugumana njira ya momwe ndingabwererere kwa iye

Mpembo wathu wakucokera pansi pa mtima ngwakufuna kuti bzakugumana nabzo pa moyo wanu bzikuthandizeni kuyamba pomwe kukhala na ‘cikondweso comwe Yahova ambapereka.’ (Nehemiya 8:10) Imwepo cipo mucidzadandaula mukabwerera kwa Yahova.