Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?

 MSOLO WACIKHUMI NA CINAI

Bzomwe Mungacite Kuti Banja Lanu Likhale Lakukondwa

Bzomwe Mungacite Kuti Banja Lanu Likhale Lakukondwa
  • Kodi n’ciyani cimbafunika kuti munthu akhale mwamuna wabwino?

  • Kodi mungakhale tani mkazi wabwino?

  • Kodi kukhala abereki wabwino kumbaphatanidza ciyani?

  • Kodi wana angathandize tani kuti moyo wa m’banja ukhale wakukondwa?

1. Kodi n’ciyani cingacitise kuti moyo wa m’banja ukhale wacikondweso?

YAHOVA MULUNGU ambafuna kuti moyo wa banja lanu ukhale wakukondwa. Mu Fala lace, Bibliya, muna malango kwa ali-wense m’banja, yomwe yambafotokoza bzomwe Mulungu an’funa kuti munthu ali-wense m’banjamo acite. Ali-wense m’banja akateweza mbali yace mwakubverana na malango ya Mulungu, bzimwebzi bzimbacitisa kuti pakhale na moyo wakukondwa kwene-kwene. Jezu adati: ‘Wan’kondwa mbale womwe wambabva fala la Mulungu, wacirikoya!’Luka 11:28.

2. Kuti banja likhale lakukondwa bzimbafunika kuzindikira ciyani?

2 Kuti banja likhale lakukondwa bzimbafuna kuzindikira ule omwe adayambisa banja, Yahova, omwe Jezu adamucemera kuti ‘Baba Wathu.’ (Mateu 6:9) Mabanja yense yalipo pa dziko lapansi thangwe ra Baba wathu wakudzulu ndipo iye ndiye omwe ambadziwa comwe cingacitise kuti banja likhale lakukondwa. (Wayefezo 3:14, 15) Tsono, kodi Bibliya limbapfunzisa ciyani bza mbali yomwe munthu ali-wense m’banja angacite?

MULUNGU NDIYE OMWE ADAYAMBISA BANJA

3. Kodi Bibliya limbafotokoza kuti moyo wa banja udayamba tani, ndipo timbadziwa tani kuti bzimwebzi mpsacadidi?

3 Yahova adalenga wanthu wakuyambirira, Adamu na Eva, ndipo adawacitisa kukhala banja. Iye adawaikha pa mui wakudeka  m’paraizo pa dziko lapansi, mu zunde la Edeni, ndipo adawauza kuti akhale na wana. Yahova adalewa kuti: ‘Balanani, muwande, mulidzaze dziko lapansi muciriyang’anira.’ (Ciyambo 1:26-28; 2:18, 21-24) Imweyi sikuti ikhali nkhani yakundolewa ayai cidapi, thangwe Jezu adalewa kuti nkhani yakufotokozedwa m’bukhu la Ciyambo pakulewa bza moyo wa banja, njacadidi. (Mateu 19:4, 5) Napo timbagumana na mabvuto mazinji ndipo moyo tsapano uli lini ninga momwe Mulungu akhafunira, tsono bwerani tiwone thangwe ranyi mpsakukwanisika kukhala na moyo wakukondwa m’banja.

4. (a) Kodi munthu ali-wense m’banja angathandize tani kuti banjalo likhale lakukondwa? (b) Thangwe ranyi kupfunza bza moyo wa Jezu n’kwakufunika kwene-kwene kuti banja likhale lakukondwa?

4 Munthu ali-wense m’banja angathandize kuti banja likhale na moyo wakukondwa mwa kutewezera Mulungu mwa kulatiza lufoyi. (Wayefezo 5:1, 2) Tsono, kodi tingatewezere tani Mulungu omwe timbamuwona lini? Tingapfunze kucokera kwa Yahova na momwe iye ambacitira bzinthu, thangwe iye adatumiza mwana wace wakuyamba kubadwa kucoka kudzulu acibwera pa dziko lapansi. (Juwau 1:14, 18) Pomwe akhali pa dziko lapansi pano, Mwana umweyu, Jezu Kristu, adatewezera Baba wace wakudzulu bwino-bwino mwakuti kuwona na kutetekera Jezu bzikhali ninga kukhala pabodzi na Yahova na kumubvesera. (Juwau 14:9) Na tenepo, kupfunza bza lufoyi lomwe Jezu adalatiza na kuteweza ciratizo cace, ali-wense wa ifepano angathandize kuti moyo wa m’banja ukhale wakukondwa.

CIRATIZO KUNA AMUNA

5, 6. (a) Kodi Jezu adasamala tani gwere comwe ni ciratizo cabwino kuna amuna? (b) Kodi n’ciyani comwe mungacite kuti mukhululukidwe bzakuphonya bzanu?

5 Bibliya limbalewa kuti amuna an’funika kusamala akazi wawo ninga momwe Jezu adacitira na anyakupfunza wace. Onani malango ya m’Bibliya aya: ‘Amuna, mbawafunani akazanu, ninga momwe Kristu ambalifunira gwere lace, acibzipereka thangwe ra iro . . . Amuna wambafune azikazi wawo ninga momwe wambafunira mathupi yawo. Omwe ambafuna mkazace, ambabzifunambo yekha, pakuti palibe munthu omwe adawenga kale  thupi lace, koma ambalidyesa na kulisamalira, ninga momwe Kristu ambacitirambo na gwere.’Wayefezo 5:23, 25-29.

6 Lufoyi la Jezu kuna gwere la anyakupfunza wace ni ciratizo cabwino kwene-kwene kuna amuna. Jezu ‘adawafuna mpaka ku phampha’ mwa kupereka moyo wace kuna iwo, napo iwo akhali wanthu wakuperewera. (Juwau 13:1; 15:13) Mwakundendemerana, amuna ankupasidwa malango yakuti: ‘Pitirizani kuwafuna azikazi wanu, ndipo lekani kukalipa nawo kwene-kwene.’ (Wakoloso 3:19) N’ciyani cingathandize mwamuna kuphatisa basa malango yamweya, maka-maka penu mkazi wace nthawe zinango ankucita bzinthu bzakuphonyeka? Iye an’funika kukumbukira bzakuphonya bzace, na bzomwe angacite kuti Mulungu amukhululukire. Kodi n’ciyani comwe iye angafunike kucita? Iye an’funika kukhululukira wale womwe ambamuphonyera, kuphatanidza mkazi wace. Na tenepo, mkazi an’funika kucitambo bzibodzi-bodzi. (Werengani Mateu 6:12, 14, 15.) Mwawona tsapano thangwe lomwe limbacitisa winango kulewa kuti malowozi yabwino ni ciphatano ca wanthu awiri wakudziwa kukhululukirana?

7. Kodi Jezu akhakumbukira ciyani, ndipo ni ciratizo ciponi comwe amuna angatengere?

7 Amuna an’dzacitambo bwino akambawona momwe Jezu akhacitira na anyakupfunza wace. Iye akhakumbukira kuperewera kwawo na bzomwe akhafunikira pa moyo wawo. Pa nthawe inango pomwe iwo akhadaneta, iye adalewa kuti: ‘Tiyendeni ku mbuto yatekha kuti mupume pang’ono.’ (Marko 6:30-32) Akazi an’funika kumbacitiridwambo bzibodzi-bodzi. Pakulewa bza iwo, Bibliya limbati iwo ali ninga ‘combo cakusaya kulimba’ comwe mwamuna an’funika kucipasa ‘ulemu.’ Thangwe ranyi? Thangwe amuna na akazi wense ‘an’dzatambira pabodzi moyo.’ (1 Pedru 3:7) Amuna an’funika kukumbukira kuti kukhulupirika ndico cinthu cakufunika kwene-kwene kwa Mulungu, bziribe basa kuti munthuyo ni mwamuna ayai ni mkazi.Psalymo 101:6.

8. (a) Thangwe ranyi mwamuna ‘omwe ambafuna mkazi wace ambabzifuna yekha’? (b) Kukhala ‘thupi libodzi’ kumbathandauza ciyani kuna mwamuna na mkazi wace?

8 Bibliya limbalewa kuti mwamuna ‘omwe ambafuna mkazi  wace ambabzifuna yekha.’ Bzimwebzi ni thangwe rakuti mwamuna na mkazi wace ‘mbawiri lini pomwe, koma ni thupi libodzi,’ ninga momwe Jezu adalewera. (Mateu 19:6) Na tenepo, iwo an’funika kuwona kuti nkhani ya kugonana nja wanthu awiriwo basi. (Mimwani 5:15-21; Wahebereu 13:4) Bzimwebzi bzingakwanisike bzikakhala kuti awiriwo ambakumbukirana winango na mwanzace. (1 Wakolinto 7:3-5) Tenepo mpsakufunika kukumbukira nfundo iyi: ‘Palibe munthu omwe adawenga kale thupi lace, koma ambalidyesa na kulisamalira.’ Amuna an’funika kumbafuna akazi wawo, ninga momwe ambabzifunira iwo wokha, acikumbukira kuti an’dzabvunzidwa na Jezu ninga msolo wawo.Wayefezo 5:29; 1 Wakolinto 11:3.

9. Kodi ni khalidwe liponi lomwe Jezu adalewa pa Wafiripo 1:8, ndipo thangwe ranyi amuna an’funika kulatiza khalidwe limweri kwa akazi wawo?

9 Mpostolo Paulo adalewa bza ‘lufoyi likulu ninga lomwe Jezu analo.’ (Wafiripo 1:8) Lufoyi la Jezu likhali khalidwe lakutsangalaza, ndipo lidacitisa akazi kukhala anyakupfunza wace. (Juwau 20:1, 11-13, 16) Ndipo akazi ambafuna lufoyi likulu kucokera kuna amuna wawo.

CIRATIZO KUNA AKAZI

10. Kodi Jezu adapereka tani ciratizo cabwino kuna akazi?

10 Banja liri ninga empreza, ndipo kuti liyende bwino, bzimbafunika nyakutsogolera. Napo Jezu ali naye Ule omwe ambamubvera ninga Msolo wace. ‘Msolo wa Kristu ni Mulungu,’ ninga momwe ‘msolo wa mkazi ni mwamuna.’ (1 Wakolinto 11:3) Kubvera komwe Jezu adacita na utsogoleri bwa Mulungu ni ciratizo cabwino, ndipo tensenefe tina munthu omwe timbafunika kumubvera ninga msolo wathu.

11. Kodi mkazi an’funika kulatiza khalidwe liponi kwa mwamuna wace, ndipo n’ciyani cingacitike thangwe ra khalidwe lace labwino?

11 Amuna wakuperewera nthawe zizinji ambaphonya ndipo winango ambatsogolera lini bwino banja lawo. Tsono, mkazi angacite tani penu bzinthu bziri tenepo? Iye an’funika lini kunyozera mwamuna wace ne kufuna kuyeza kutenga utsogoleri bwace. Mkazi an’dzafunika kukumbukira kuti kunyamala na mzimu wakubzicepswa mpsakufunika kwene-kwene pamaso pa Mulungu. (1 Pedru 3:4) Mwa kulatiza mzimu umweyu, iwo  an’dzawona kuti mpsakunesa lini kukhala na mtima wakubvera, napo pa bzinthu bzomwe mpsakunesa. Na tenepo, Bibliya limbati: ‘Mkazi ambamulemekeze kwene-kwene mwamuna wace.’ (Wayefezo 5:33) Tsono tani penu mwamunayo ambabvuma lini Kristu ninga Msolo wace? Bibliya limbapereka malango aya kwa akazi: ‘Akazimwe mumbabvere azibayanu kuti winango wakakhala wakusaya kukhulupira fala, watengeke sikuti na mafala, koma na makhalidwe ya azikazi wawo, thangwe ra kucita kuwona wokha na maso yawo makhalidwe yawo yakucena pabodzi na ulemu bwawo bukulu.’1 Pedru 3:1, 2.

12. Thangwe ranyi n’kuphonyeka lini mkazi kufotokoza nzeru yace mwa ulemu?

12 Penu mwamuna ni mkristau ayai ne, sikuti kungakhale kusaya ulemu penu mkazi an’fotokoza nzeru yace mwa ulemu yakusiyana na bzomwe mwamuna wace ankukumbuka. Kawonedwe kace ka bzinthu kangakhale kabwino, ndipo wense m’banjamo angagumane phindu penu mwamunayo an’mutetekera. Napo Abalahamu alibe kubvuma pomwe mkazi wace Sara adapereka nzeru yace na momwe angamalisire bvuto linango pa mui, koma Mulungu adadzamuuza kuti: ‘Mutetekere iye.’ (Werengani Ciyambo 21:9-12.) Na tenepo, pomwe mwamuna ankucita bzakusankhula bzomwe bzinkuphonyera lini malamulo ya Mulungu, mkazi wace an’dzafunika kubvera acimuthandiza mwamuna waceyo.Mabasa 5:29; Wayefezo 5:24.

Kodi ni ciratizo cabwino ciponi comwe Sara adalatiza kuna akazi?

13. (a) Kodi pa Tito 2:4, 5 pambacenjeza akazi wakulowodwa kucita ciyani? (b) Kodi Bibliya limbalewa ciyani pa nkhani ya kulekana na kulambana?

13 Pana njira zizinji zomwe mkazi angacite kuti asamalire banja lace. Mwa ciratizo, Bibliya limbalewa kuti akazi wakulowodwa an’funika ‘kumbafuna amuna wawo, kufuna wana wawo, kukhala wakukumbuka bwino, wakucena, wakuphata basa la pa mui, wabwino na wakubvera amuna wawo.’ (Tito 2:4, 5) Mkazi na mai omwe angacite bzimwebzi an’dzakhala na lufoyi lakukhalisa na ulemu pa banja lawo. (Werengani Mimwani 31:10, 28.) Malowozi ni ciphatano ca wanthu awiri wakuperewera, tenepo, mabvuto makulu-makulu yangacitise kulekana ayai kulambana. Bibliya limbabvuma kulekana pa mathangwe manango. Napo bziri tenepo, kulekana ni nkhani ikulu kwene-kwene, thangwe Bibliya limbatiuza kuti: ‘Mkazi aleke kusiya mwamuna  wace . . .  ndipo mwamunambo aleke kusiya mkazi wace.’ (1 Wakolinto 7:10, 11) Ndipo Bibliya limbabvuma kuti wanthu wakulowolana alambane pokha-pokha m’bodzi akacita upombo.Mateu 19:9.

CIRATIZO CABWINO KWENE-KWENE KUNA ABEREKI

14. Kodi Jezu akhakhala tani na wana, ndipo n’ciyani comwe wana ambafunikira kucitiridwa na abereki?

14 Jezu adasiya ciratizo cabwino kwene-kwene kuna abereki na momwe angacitire bzinthu na wana wawo. Pomwe wanthu winango akhayeza kuletsa tuwana kufenderera Jezu, iye adati: ‘Tusiyeni tuwana tubwere kuna ine, ndipo lekani kutuletsa.’ Ndipo patsogolo pace Bibliya limbati: ‘Ndipo iye adanyamula wanawo, aciyamba kuwasimba mwa kuikha manja yace pa iwo.’ (Marko 10:13-16) Jezu adapambula nthawe ya kukhala pabodzi na tuwana, kodi imwepo mungaleke kucitambo bzibodzi-bodzi na wana wanu? Iwo ambafuna nthawe yanu, sikuti mwa patali-patali, koma nthawe yanu izinji. Imwepo mun’funika kupambula nthawe ya kuwapfunzisa, ndipo bzimwebzi ndibzo bzomwe Yahova an’funa kuti abereki wacite.Werengani Bzakutonga 6:4-9.

15. Kodi abereki angacite ciyani kuti akhotcerere wana wawo?

15 Mu dziko lino lomwe linkuyenda liciyipiratu, abereki  an’funika kukhotcerera wana wawo kwa wanthu womwe angawapweteke, ninga wale womwe ambafuna kugona wana. Onani momwe Jezu adakhotcerera anyakupfunza wace, womwe adawacemera mwa lufoyi kuti ‘wana wa pamtima.’ Pomwe iye adamangidwa ndipo akhadasala pang’ono kuti aphedwe, Jezu adapasa mpata anyakupfunza wace kuti athawe. (Juwau 13:33; 18:7-9) Ninga abereki, imwepo mun’funika kukhala watceru na mayezo ya Dyabu kuti aleke kupweteka wana wanu. Imwepo mun’funika kupereka malango ya kuwacenjeza. * (1 Pedru 5:8) Moyo wanu wakuthupi, wauzimu, na makhalidwe yanu bziri pa ngozi ikulu kuposa m’mbuyomu.

Kodi abereki angapfunze ciyani kucokera kwa Jezu na momwe adacitira bzinthu na wana?

16. Kodi abereki angapfunze ciyani na momwe Jezu akhacitira na anyakupfunza wace womwe akhali wakuperewera?

 16 Usiku bomwe Jezu akanati kufa, anyakupfunza wace adapopotezana pakufuna kudziwa kuti mbani mkulu pakati pawo. M’mbuto mwa kuwakalipira, Jezu mwa lufoyi adapitiriza kuwacenjeza mwa mafala na ciratizo. (Luka 22:24-27; Juwau 13:3-8) Penu imwepo ndimwe m’bereki, kodi mungatewezere ciratizo ca Jezu pa kulanga wana wanu? N’cadidi, iwo an’funika kulangidwa, koma an’funika kucitiridwa bzimwebzo ‘mwakuthemera,’ sikuti mwa ukali. Mun’dzafunika lini kulewalewa mwa kusaya kukumbuka bwino ‘ninga kulasa kwa mphanga.’ (Jeremiya 30:11; Mimwani 12:18) Cirango cin’funika kuperekedwa mu njira yakuti mwana wanu patsogolo pace adzawone kuti cikhali cakufunikira.Wayefezo 6:4; Wahebereu 12:9-11.

CIRATIZO KUNA WANA

17. Kodi Jezu adakhala tani ciratizo cakulungama kuna wana?

17 Kodi wana angapfunze kucokera kwa Jezu? Inde, angapfunze! Mwa ciratizo cace, Jezu adalatiza momwe wana angacitire kuti abvere abereki wawo. Iye adati: ‘Ninga momwe Baba adandipfunzisira, inepano ndimbalewambo bzinthu bzimwebzo.’ Iye adathumizira kuti: ‘Nthawe zense ndimbacita bzinthu bzomwe bzimbamukomera.’ (Juwau 8:28, 29) Jezu akhali wakubvera Baba wace wakudzulu, ndipo Bibliya limbatiuza kuti wana an’funika kubvera abereki wawo. (Werengani Wayefezo 6:1-3.) Napo Jezu akhali mwana wakulungamiratu, iye akhabvera abereki wace waumunthu, Zuze na Mariya, womwe akhali wakuperewera. Bzimwebzi bzidacitisa wense m’banja la Jezu kukhala wakukondwa!Luka 2:4, 5, 51, 52.

18. Thangwe ranyi Jezu nthawe zense akhabvera Baba wace wakudzulu, ndipo mbani an’dzakondwa wana akambabvera abereki wawo nsiku zino?

18 Kodi wana angagumane njira yabwino yakutewezera Jezu kuti akondwese abereki wawo? N’cadidi, maswaka nthawe zinango angawone kuti kubvera abereki kungakhale kwakunesa, tsono Mulungu an’funa kuti wana ambabvere abereki wawo. (Mimwani 1:8; 6:20) Jezu nthawe zense akhabvera  Baba wace wakudzulu, napo pa nthawe zakunesa. Nthawe inango, pomwe Mulungu akhafuna kuti Jezu acite cinthu cinango cakunesa, Jezu adati: ‘Ndicosereni kopoyi [kulatiza kuti cikhali cinthu comwe akhafunika kucita].’ (Luka 22:42) Mwa kupfunzakukhala wakubvera, wana an’dzakondwesa kwene-kwene abereki wawo na Baba wawo wakudzulu. *Mimwani 23:22-25.

Kodi maswaka yangakumbukire ciyani pomwe yankuyezedwa?

19. (a) Kodi Sathani ambayeza tani wana? (b) Kodi makhalidwe yakuipa ya wana yambatokonya tani abereki?

19 Dyabu adayeza Jezu, ndipo tingatsimikize kuti iye an’dzacitambo bzibodzi-bodzi na maswaka kuti yacite bzinthu bzakuphonyeka. (Mateu 4:1-10) Sathani Dyabu ambaphatisa basa anzathu, bzomwe bzimbakhala bzakunesa kulimbika. Na tenepo, mpsakufunika kwene-kwene kuna wana kuleka kumbabverana na wanthu womwe ambacita bzinthu bzakuphonyeka! (1 Wakolinto 15:33) Mwana wacikazi wa Djakobi Dina, akhacita uxamwali na wanthu womwe akhanamata lini Yahova, ndipo bzimwebzi bzidamubweresera mabvuto mazinji. (Ciyambo 34:1, 2) Kumbukirani momwe banja lanu lingawawidwire penu m’bodzi m’banjamo wagwera m’bvuto la upombo!Mimwani 17:21, 25.

 BZOMWE MUNGACITE KUTI BANJA LANU LIKHALE LAKUKONDWA

20. Kuti mukhale na moyo wakukondwa m’banja, n’ciyani comwe ali-wense m’banjamo an’funika kucita?

20 Mabvuto ya m’banja yambanesa lini kuyamalisa mukakhala kuti mumbateweza malango ya m’Bibliya. Kuphatisa basa malango yamweya kumbacitisa kuti banja lanu likhale lakukondwa. Tenepo amuna, an’funika kufuna akazi wawo, ninga momwe Jezu adacitira na gwere lace. Akazi, an’funika kubvera utsogoleri bwa amuna wawo, ndipo atewezere ciratizo cabwino ca mkazi wakufotokozedwa pa Mimwani 31:10-31. Abereki, pfunzisani wana wanu. (Mimwani 22:6) Azibaba, ‘nyang’anirani bwino banja lanu.’ (1 Timotio 3:4, 5; 5:8) Ndipo wana, mbabverani abereki wanu. (Wakoloso 3:20) Palibe banja lomwe ndakulungamiratu, thangwe wanthu wense ambaphonya. Na tenepo, khalani wakubzicepswa mucimbakhululukirana winango na mwanzace.

21. Kodi tina cidikhiro cakudekeza ciponi kutsogoloku, ndipo tingacite tani kuti tikhale na moyo wakukondwa m’banja tsapano?

21 N’cadidi, Bibliya lina malango mazinji ya momwe tingakhalire na moyo wakukondwa m’banja. Kuthumizira pamwepo, limbatipfunzisa bza dziko lipsa la Mulungu na paraizo pa dziko lapansi pano lomwe lin’dzakhalidwa na wanthu wakukondwa womwe ambanamata Yahova. (Cibvumbulutso 21:3, 4) Ni cidikhiro cakudekeza kwene-kwene cakutsogolo! Napo tsapano, tingakhale wakukondwa na moyo wa m’banja mwa kuphatisa basa malango ya Mulungu yakugumanika mu Fala lace, Bibliya.

^ ndi. 15 Kuti muthandizidwe kuwona bzomwe mungacite kuti mukhotcerere wana wanu onani msolo 32 mu bukhu lakuti Phunzirani Kwa Mphunzitsi Waluso, lakukonzedwa na Mboni za Yahova.

^ ndi. 18 Kokha penu abereki akakumbira kuti mwana acite bzinthu bzakuphonyera malamulo ya Mulungu ndipo pomwe mwanayo angaleke kubvera.Mabasa 5:29.