Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?

 MSOLO WACIKHUMI NA CIPFEMBA

Pitirizani Kucita Bzinthu Bzomwe Bzingacitise Kuti Mulungu Akufuneni

Pitirizani Kucita Bzinthu Bzomwe Bzingacitise Kuti Mulungu Akufuneni
  • Kodi kufuna Mulungu kumbathandauza ciyani?

  • Kodi tingapitirize tani kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu atifune?

  • Kodi Yahova an’dzasimba tani wale womwe ambamufuna?

Kodi Yahova an’dzakhala pakuthawira panu nsiku zakunesa zino?

1, 2. N’kuponi komwe tingagumane mbuto yakuthawira na yakukhotcerereka nsiku zino?

BZIYEZEZERENI kuti mun’kuzunga mu mseu ndipo conzi cin’kufika. Kudzulu kwacita mdima. Mpheni zin’kung’anima pacimbabveka bziphaliwali ndipo nvula ya conzi inkuyamba. Imwepo mun’kuthamanga, mucimbanyang’ana mbuto yakubisalira. Ku mbali inango ya mseuyo mukuwona mbuto yakubisalira. Mbutoyo njakukhotcerereka, yakuuma ndipo njabwino. Mpsakudziwikiratu kuti mun’dzakondwa thangwe ra kugumana mbuto ya cisungikoyi.

2 Tinkukhala mu nsiku zakunesa. Makhalidwe ya dziko yafika pa kuipiratu. Koma iripo mbuto ya cisungiko yomwe in’dzatikhotcerera ku bzakuipa bzakusaya kumala. Bzin’funa kulewanyi? Onani bzomwe Bibliya limbapfunzisa: ‘Ndin’dzauza Yahova kuti: ‘Imwepo ndimwe mbuto yangu yakuthawira na mbuto yangu yakukhotcerereka, Mulungu wangu omwe ndimbamukhulupira.’’Psalymo 91:2.

3. Kodi Yahova angakhale tani pakuthawira pathu?

3 Kumbukirani ibzi! Yahova, Mulengi na Mtongi wa cirengedwe, angakhale pakuthawira pathu. Iye angatisunge, ndipo iye ngwamphanvu  zizinji kuposa ali-wense ayai cinthu ciri-cense comwe cingatibonerese. Napo tingaboneresedwe, Yahova angamalise bzakuipa bzense bzomwe bzingabwere. Kodi Yahova angakhale tani pakuthawira pathu? Tin’funika kukhulupira iye. Fala la Mulungu limbaticenjeza kuti: ‘Pitirizani kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu akufuneni.’ (Juda 21) Inde, tin’funika kupitiriza kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu atifune, mwa kusunga mwa lufoyi ciphatano cathu na Baba wathu wa kudzulu. Ndipopa tingatsimikize na mtima wense kuti iye ni pakuthawira pathu. Tsono kodi tingakonze tani ciphatano cimweci?

CITANI BZINTHU BZOMWE BZINGACITISE KUTI MULUNGU AKUFUNENI

4, 5. Kodi ni njira zinango ziponi zomwe Yahova ambalatizira lufoyi lace kuna ife?

4 Kuti ticite bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu atifune, tin’funika kubvesesa momwe Yahova ambalatizira lufoyi lace kuna ife. Kumbukirani bzipfunziso bzinango bza m’Bibliya bzomwe mwapfunza mwakuthandizidwa na bukhu lino. Ninga Mulengi, Yahova adatipasa dziko la pansi ninga mui wathu wakudekeza. Iye walidzaza na cakudya cizinji, madzi, bzirombo bzakusiyana-siyana, mbuto zakudekeza na bzinthu bzinango bza cirengedwe. Ninga Mweneciro Bibliya, Mulungu watidziwisa dzina lace na makhalidwe yace. Kuposa bzimwebzi, Fala lace limbalewa kuti iye adatumiza Mwana wace caiye wakufunidwa pa dziko la pansi, acibvuma kuti Jezu abonere mpaka kutifera. (Juwau 3:16) Tsono kodi mphaso imweyi imbathandauza ciyani kuna ifepano? Iyo imbatipasa cidikhiro ca tsogolo labwino kwene-kwene.

5 Cidikhiro cathu ca kutsogolo cimbathemba cinthu cinango comwe Mulungu adacita. Yahova adakhazikisa boma lakudzulu, la Umambo bwa Mesiya. Iro mwakusaya kucedwa lin’dzamalisa kubonera ndipo lin’dzacitisa dziko la pansi kukhala paraizo. Kumbukirani! Tingadzakhale mu paraizo umweyu mpaka kale-kale mwa mtendere na cikondweso cikulu. (Psalymo 37:29) Pomwe tinkudikhira bzimwebzo, Mulungu watipasa malango ya momwe tingakhalire na moyo wabwino kuyambira tsapano. Watipasambo mphaso ya mpembo, yomwe ni njira yomwe imbatithandiza kuti tilewelewe naye. Izi ni njira zing’ono-ng’ono zokha  zomwe Yahova ambalatizira lufoyi kuna wanthu wense na kuna imwepombo pa mwekha.

6. Kodi mungalatize tani kuti munkubvuma lufoyi lomwe Yahova ambalatiza kuna imwepo?

6 Tsono mbvunzo omwe mungabzibvunze nguyu: Kodi ndin’dzalatiza tani kuti ndin’kubvuma lufoyi la Yahova? Wazinji angatawire kuti, ‘Inembo ndin’funika kumufuna Yahova.’ Kodi mumbakumbukambo tenepoyo? Jezu adalewa kuti cakutongaci ni cikulu pa bzense: ‘Umbafune Yahova, Mulungu wako, na mtima wako wense, na moyo wako wense, ndipo na nzeru zako zense.’ (Mateu 22:37) Kulewa cadidi imwepo muna mathangwe mazinji yakufunira Yahova Mulungu. Tsono kodi kundobva mu mtima mwanu kuti mumbafuna Yahova mpsakukwanira kuti mulewe kuti mumbamufuna na mtima wanu wense, moyo wanu wense, na nzeru zanu zense?

7. Kodi kundobva mu mtima kuti timbamufuna Mulungu mpsakukwanira? Fotokozani.

7 Ninga momwe Bibliya lidafotokozera, kulatiza lufoyi kuna Mulungu kumbaphatanidza bzizinji kuposa kundobva mu mtima. Napo, kubva mu mtima kuti timbafuna Yahova n’kwakufunika, kubva kumweku ni ciyambi ca lufoyi lacadidi kuna iye. Njere ya cisapo njakufunika kuti muti wense wa cisapo ukule. Tsono tindendemezere kuti mukufuna cisapo kuti mudye, mungakomedwe penu mungapasidwe njere? Ne na pang’onopo! Mwakundendemerana na bzimwebzi, kubva kuti munkufuna Yahova Mulungu ni ciyambi cokha basi. Bibliya limbapfunzisa kuti: ‘Pakuti kufuna Mulungu kumbathandauza kusunga malamulo yace; ndipo malamulo yaceyo njakulemera lini.’ (1 Juwau 5:3) Kuti tikhale na lufoyi lacadidi na Mulungu tin’funika kubala bzisapo bzabwino. Tin’funika kulatiza bzimwebzi mwa bzicito bzathu.Werengani Mateu 7:16-20.

8, 9. Kodi tingalatize tani lufoyi na kutenda kwathu Mulungu?

8 Timbalatiza lufoyi lathu kuna Mulungu tikambateweza mitemo yace na kumbaiphatisa basa. Bzimwebzi sikuti mpsakunesa kubzicita. M’mbuto mwa kunetesa, malamulo ya Yahova yambatithandiza kukhala na moyo wabwino, na wakukondwa. (Zaiya  48:17, 18) Mwa kukhala na moyo wakubverana na malango ya Yahova, timbalatiza Baba wathu wakudzulu kuti timbatenda na mtima wense bzense bzomwe iye ambaticitira. Mpsakupasa nsisi kuti ni wanthu ang’ono-ng’ono mu nsiku zathu zino omwe ambalatiza kutendaku. Tin’funa lini kukhala wanthu wakusaya kutenda, ninga wanthu winango womwe wadakhala na moyo pomwe Jezu akhali pa dziko la pansi pano. Jezu adapoza anyamapere khumi, koma m’bodzi yekha ndiye adabwerera kudzamutenda. (Luka 17:12-17) N’cadidi kuti tingafune kukhala ninga m’bodzi wakudziwa kutendayu, kuposa wapfemba wakusaya kutenda wale!

9 Kodi ni mitemo iponi ya Yahova yomwe tin’funika kuisunga? Tidacezerana bzizinji m’bukhu lino, koma bwerani tibwerezere bzinthu bzing’ono-ng’ono basi. Kusunga bzakutonga bza Mulungu kun’dzatithandiza kupitiriza kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu atifune.

PITIRIZANI KUMUFENDERERA YAHOVA

10. Fotokozani thangwe ranyi mpsakufunika kupitiriza kupfunza bza Yahova Mulungu.

10 Kupfunza bza Yahova ni cinthu cakufunika kwene-kwene kuti timufenderere. Tin’funika lini kuleka kucita bzimwebzi. Tindendemezere kuti mun’kuwotha  moto usiku ndipo kunja kun’kucita mphepo kwene-kwene, kodi mungalekerere motoyo kumbombowa mpaka kuthima? Ne. Imwepo mun’dzapitiriza kukombezera nkhunizo kuti motoyo ugake. Mukaleka kucita bzimwebzi mun’dzayikha moyo wanu pa ngozi! Ninga nkhuni zomwe zimbafunika kukombezeredwa, mpsibodzi-bodzimbo ‘tin’dzamudziwadi Mulungu’ ndipo lufoyi lathu kuna Yahova lin’dzapitiriza kukhala lakulimba.Mimwani 2:1-5.

Ninga moto, lufoyi lanu kuna Yahova limbafuna kukombezeredwa kuti lipitirize kukhala lakulimba

11. Kodi bzipfunziso bza Jezu bzidatokonya tani ateweri wace?

11 Jezu akhafuna kuti ateweri wace apitirize kukulisa lufoyi lawo kuna Yahova na Fala lace lacadidi lomwe ndamoyo na lakutentha ninga moto. Atalamusidwa, Jezu adapfunzisa anyakupfunza wace awiri bza mapolofesiya yanango ya Bzinembo bza Wahebereu bzomwe bzidakwanisika kuna iye. Kodi bzimwebzo bzidawatokonya tani? Iwo adadzalewa kuti: ‘Kodi pale mitima yathu iribe kutetemera pomwe akhalewa-lewa nafe mu mseu, na kutifokotozera bzinembo mwakubveka bwino?’Luka 24:32.

12, 13. (a) N’ciyani cinkucitika na wanthu azinji nsiku zino, pa nkhani ya kufuna Mulungu na Bibliya? (b) Kodi tingakhotcerere tani lufoyi lathu kuti lireke kumala?

12 Pomwe mudayamba kupfunza bzomwe Bibliya limbapfunzisadi, kodi mtima wanu ulibe kudzala na cikondweso, nyongo pabodzi na lufoyi kuna Mulungu? Mwakusaya kupenukira mudabvadi tenepoyo. Azinji ambabvambo bzibodzi-bodzi. Koma tsapano bvuto limbakhala la kusunga lufoyiri kuti lipitirize kukula na kukhala lamphanvu. Tin’funa lini kutewera makhalidwe ya dziko la nsiku zino. Jezu adaleweratu kuti: ‘Lufoyi la wazinji lin’dzamala mphanvu.’ (Mateu 24:12) Kodi mungakhotcerere tani kuti lufoyi lanu kuna Yahova na cadidi ca m’Bibliya lireke kumala?

13 Pitirizani kupfunza bza Yahova Mulungu na bza Jezu Kristu. (Juwau 17:3) Kumbukirani bwino pa bzomwe mudapfunza mu Fala la Mulungu, ndipo bzibvunzeni kuti: ‘Kodi bzimwebzi bzinkundipfunzisa ciyani pakulewa bza Yahova Mulungu? Kodi ni thangwe liponi lomwe limbandicitisa kumufuna na mtima wense, nzeru zense, na moyo wense?’ (Werengani 1 Timotio 4:15.) Kukumbukira kumweku kun’dzakuthandizani kuti lufoyi lanu kuna Yahova liyende patsogolo.

14. Kodi mpembo ungatithandize tani kuti lufoyi lathu kuna Yahova lireke kumala?

 14 Njira inango yakusunga lufoyi lanu kuna Yahova kuti likhale lakulimba ndiyo kupemba nthawe zense. (1 Watesalonika 5:17) Mu Msolo 17 m’bukhu lino, tidapfunza kuti kupemba ni mphaso yakufunika kwene-kwene yakucokera kwa Mulungu. Ninga momwe ubale bwa wanthu bumbakhalira bwakulimba mwa kumbacezerana nthawe zense mwakutsudzuka, uxamwali bwathu na Yahova bumbakhala bwakulimba penu tin’pemba kuna iye nthawe zense. Mpsakufunika kuti mipembo yathu ireke kukhala ya kusaya kukonzekera na ya kumbabwerezera mafala yomwe timbayalewa nthawe zense na yakusaya thandauzo. Tin’funika kulewalewa na Yahova ninga momwe mwana ambalewalewera na baba wace womwe ambamufuna. Ndipo tin’funika kulewalewa naye mwa ulemu, mwakutsudzuka, mwakudeka mtima, ndipo mwakucokera pansi pa mtima. (Psalymo 62:8) Inde, pfunziro la Bibliya la mwekha na mpembo wakucokera pansi pa mtima, ni mbali zakufunika kwene-kwene pa kunamata kwathu, ndipo bzimwebzi bzin’dzatithandiza kupitiriza kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu atifune.

KHALANI WAKUKONDWA PA KUNAMATA KWANU

15, 16. Thangwe ranyi mpsakufunika kuwona basa la kupalizira bza Umambo ninga mwayi na cuma?

15 Pfunziro la Bibliya la mwekha na mpembo ni mbali za kunamata komwe mungakwanise kucita pa mwekha. Tsono, bwerani tiwone mbali inango ya kunamata yomwe timbayicita padeca yomwe ndiyo kuuza winango bzomwe timbakhulupira. Kodi mudauza kale winango bzinthu bzinango bzomwe Bibliya limbalewa? Penu n’tenepo, ukhali mpata wabwino kwene-kwene. (Luka 1:74) Pomwe timbauza winango bza cadidi comwe tidapfunza pakulewa bza Yahova Mulungu, timbakhala tin’kucita udindo bwakufunika kwene-kwene bomwe Wakristau wense wacadidi ali nabo, kuti wambapalizire bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu.Werengani Mateu 24:14; 28:19, 20.

16 Mpostolo Paulo adawona utumiki bwace ninga cinthu cakufunika kwene-kwene, mpaka adabucemera kuti cuma. (2 Wakolinto 4:7) Kuuza wanthu bza Yahova Mulungu na cakulinga cace ni  basa lakufunika kwene-kwene lomwe mungacite. Ni basa lomwe Mweneciro wace ngwabwino, ndipo lin’dzaticitisa kugumana phindu labwino kwene-kwene. Mwakuphata basa limweri mun’dzathandiza wanthu wa mtima wabwino kumufenderera Baba wathu wakudzulu wacigumanambo mseu wakuyendesa ku moyo wakusaya kumala! Kodi liripo basa labwino kuposa limweri?  Kuthumizira bzimwebzi, kucitira umboni pakulewa bza Yahova na Fala lace kumbakulisa cikhulupiro canu ndipo lufoyi lanu kuna iye limbalimba. Ndipo Yahova ambatenda nyongo yanu. (Wahebereu 6:10) Kutanganidwa na basa limweri kun’dzakuthandizani kupitiriza kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu akufuneni.Werengani 1 Wakolinto 15:58.

17. Thangwe ranyi utumiki bwa Wakristau ni bwakamfulumize nsiku zino?

17 Mpsakufunika kukumbukira kuti upalizi bwa Umambo ni basa la kamfulumize. Bibliya limbalewa kuti: ‘Palizira Fala, tanganika pa bzimwebzi.’ (2 Timotio 4:2) Thangwe ranyi tin’funika kuliphata mwakamfulumize basa limweri nsiku zino? Fala la Mulungu limbatiuza kuti: ‘Nsiku ikulu ya Yahova iri pafupi! Iri pafupi ndipo inkufika mwakamfulumize!’ (Sofoniya 1:14) Inde, nthawe inkufika mwakamfulumize pomwe Yahova an’dzamalisa mkonzedwe uno wa bzinthu. Wanthu an’funika kucenjezedwa! Iwo an’funika kudziwa kuti ino ni nthawe ya kusankhula Yahova ninga Mtongi wawo. Cimaliziro ‘cin’dzacitikadi mwakusaya kucedwa!’Habakuki 2:3.

18. Thangwe ranyi tin’funika kunamata Yahova padeca mwa kutsonkhana pabodzi na Wakristau wacadidi?

18 Yahova an’funa kuti timunamate padeca mwa kutsonkhana pabodzi na Wakristau wacadidi. Ndipopa Fala lace limbati: ‘Bwerani timbakumbukirane kuti tilimbisane pa lufoyi na pa mabasa yabwino. Tireke kusiya kutsonkhana kwathu pabodzi ninga momwe winango wambacitira, koma timbalimbisane maka-maka pomwe tinkuwona kuti nsikuyo inkufika.’ (Wahebereu 10:24, 25) Tikambatsonkhana na anzathu ku mitsonkhano Yacikristau, tina mpata wakutumbiza na kunamata Mulungu wathu wakufunidwa. Tin’funikambo kulimbisana winango na mwanzace.

19. Kodi tingacite ciyani kuti tilimbise lufoyi mu gwere Lacikristau?

19 Tikambatsonkhana na anyakunamata winango wa Yahova, timbalimbisa ciphatano ca lufoyi na uxamwali m’gwere. Mpsakufunika kuwona bzabwino bzomwe anzathu ambacita, ninga momwe Yahova ambawonera bzakucita bzathu bzabwino. Lekani kudikira kuti wakristau anzanu wan’dzacita bzinthu mwakulungamiratu. Kumbukirani kuti tensefe tidasiyana pa nkhani ya kukula mwauzimu ndipo ali-wense ana bzakuphonya bzace. (Werengani Wakoloso 3:13.) Lingani uxamwali bwakulimba na wale  womwe ambafuna Yahova na mtima wense, ndipo bzimwebzi bzin’dzakuthandizani kukula mwauzimu. N’cadidi, kunamata Yahova pabodzi na abale na mpfumakazi wauzimu kun’dzakuthandizani kupitiriza kucita bzinthu bzomwe bzingacitise Mulungu kuti akufuneni. Kodi Yahova ambasimba tani wale womwe ambamunamata mwakukhulupirika wacimbapitiriza kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu awafune?

LIMBIKIRANI KUTI MUDZAGUMANE ‘MOYO CAIWO’

20, 21. Kodi ‘moyo caiwo’ n’ciyani, ndipo thangwe ranyi ni cidikhiro cabwino kwene-kwene?

20 Yahova ambasimba atumiki wace wakukhulupirika mwakuwapasa moyo, tsono kodi ni mtundu wanyi wa moyo? Kodi ni moyo omwe tin’kukhala nawoyu? Azinji wa ife wambatawira kuti ngumweyu. N’cadidi kuti timbapuma, kudya na kumwa. Timbacita bzimwebzi kuti tikhale na moyo. Ndipo pomwe moyo unkutifambira bwino tingakwanise kulewa kuti, ‘Tsapano uku ndiko kudziwa kukhala na moyo!’ Tsono, Bibliya limbalatiza kuti palibe munthu nsiku zathu zino omwe ankukhaladi na moyo wabwino.

Yahova an’funa kuti mukondwe na ‘moyo caiwo’. Mun’dzacita bzimwebzo?

21 Fala la Mulungu limbaticenjeza kuti ‘tiphatisise mwa mphanvu moyo caiwo.’ (1 Timotio 6:19) Mafalaya yankulatiza kuti ‘moyo caiwo’ ni unango omwe tin’kumudikhira kumugumana kutsogolo. N’cadidi, pomwe tin’dzakhala wakulungamiratu, tin’dzakhala na moyo caiwo, moyo omwe Mulungu akhafuna kuti tikhale nawo kuyambira kale-kale. Pomwe tin’dzakhala na moyo m’paraizo pa dziko la pansi lino na thanzi labwino, mtendere, na cikondweso, ni pomwe tin’dzagumana ‘moyo caiwo’—moyo wakusaya kumala. (1 Timotio 6:12) Kodi cimweci ni cidikhiro lini cabwino kwene-kwene?

22. Kodi tingacite ciyani ‘kuti tiphatisise moyo caiwo’?

22 Kodi tingacite ciyani ‘kuti tiphatisise moyo caiwo’? Pakulewa nkhani ibodzi-bodziyi, Paulo adacenjeza Wakristau kuti wambacite ‘mabasa yabwino’ na ‘wambakhale wakudala.’ (1 Timotio 6:18) Bzimwebzi bzimbabverana na momwe timbaphatisira basa cadidi comwe tidapfunza kucokera m’Bibliya. Tsono kodi Paulo akhafuna kulewa kuti ‘moyo caiwo’ tin’dzaugumana tikambacita mabasa yabwino? Ne, thangwe cidikhiro cabwino cimweci cimbathemba ‘kudeka mtima kukulu’ kwa Mulungu. (Waroma  5:15) Koma, Yahova ambakomedwa kubaira wale womwe ambamutumikira mwakukhulupirika. Iye an’funa kuti mukhale na ‘moyo caiwo.’ Womwe an’pitiriza kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu awafune an’dzagumana moyo umweyu omwe ni wa mtendere, wacikondweso na wakusaya kumala.

23. Thangwe ranyi mpsakufunika kupitiriza kucita bzinthu bzomwe bzingacitise Mulungu kuti atifune?

23 Ali-wense wa ife angacite bwino kubzibvunza kuti, ‘Kodi ndimbanamatadi Mulungu mu njira yakuthemera ninga momwe iye ambalewera m’Bibliya?’ Penu tin’kutsimikiza kuti nsiku zense, mtawiro wathu umbakhala inde, ndiye kuti tinkucita bwino. Tin’funika kukhulupira kuti Yahova ndiye pakuthawira pathu. Iye an’dzasunga wanthu wace wakukhulupirika mwacisungiko napo tin’kukhala mu nsiku zakumalizira zakudzala na mabvuto mu mkonzedwe uno wa bzinthu. Yahova an’dzatikhotcererambo acitipitisa mu mkonzedwe mupsa wa bzinthu omwe wafendera. Tin’dzakondwa kwene-kwene kukhala pa nthaweyi. Ndipo tinʼdzakondwa kuti tidasankhula cinthu cabwino kwene-kwene nsiku zino zakumalizira! Tsapano penu mungasankhule bzinthu mwa nzeru, mun’dzagumana ‘moyo caiwo,’ moyo omwe Yahova Mulungu akhafuna kuti tikhale naye kuyambira kale-kale.

Dziwani bzinango

MAKONZEDWE YA KUPFUNZA BIBLIYA

Thangwe Ranyi Tin’funika Kupfunza Bibliya?

Bibliya linkupereka mitawiro ya mibvunzo yakufunika kwene-kwene kwa wanthu bzulu na bzulu, kuzungulira dziko lense la pansi. Kodi mun’funa kukhalambo m’bodzi wa wanthu amwewo?