• Kodi Bibliya limbapfunzisa ciyani pa nkhani ya kuphatisa basa bzifanikiso na kunamata anyamuya?

  • Kodi Wakristau ambawona tani feriado za bzipembedzo?

  • Kodi mungafotokozere tani winango bzomwe mumbakhulupira mwakusaya kuwakhumudwisa?

1, 2. Kodi mun’funika kubzibvunza mbvunzo uponi mukanati kucoka mu cipembedzo cakunama, ndipo thangwe ranyi munkukumbuka kuti kucita bzimwebzi mpsakufunika?

TINDENDEMEZERE kuti mcera wa m’mudzi omwe mumbakhala, wathiridwa mankhwala. Munthu mwakabise-bise waikha mankhwala, ndipo moyo wanu uli pa ngozi. Kodi imwepo mun’dzacita ciyani? Mpsakudziwikiratu kuti imwepo mungacoke m’mudzi umweyo. Tsono napo mutacoka, pinango mungabzibvunze kuti: ‘Kodi ndamwa kale madzi yomwe yana mankhwalaya?’

2 Mwakundendemerana na bzimwebzi ndibzo bzomwe bzimbacitika na cipembedzo cakunama. Bibliya limbapfunzisa kuti kunamata kwa mtundu umweyu, kudaipisidwa na bzipfunziso na bzicito bzakupswipa. (2 Wakolinto 6:17) Ni thangwe race mpsakufunika kucoka mu ‘Babulo Mkulu’ omwe ambaimira magulu ya bzipembedzo bzense bzakunama. (Cibvumbulutso 18:2, 4) Kodi mwacita kale bzimwebzo? Penu mwacoka kale, mwacita bwino kwene-kwene. Koma kundocoka mu cipembedzo cakunama mpsakukwanira lini. Tenepo, mun’funika kubzibvunza kuti: ‘Kodi ndikana bzinthu bzinango bzomwe mpsa m’cipembedzo cakunama?’ Bwerani tiwone bziratizo bzinango.

BZIFANIKISO NA KUNAMATA ANYAMUYA

3. (a) Kodi Bibliya limbalewa ciyani pa nkhani ya kuphatisa basa bzifanikiso, ndipo thangwe ranyi winango bzingawanese kuwona ninga momwe Mulungu ambawonera? (b) Kodi mun’funika kucita ciyani na cinthu ciri-cense comwe cimbabverana na kunamata kwakunama?

3 Wanthu winango ambakhala na bzifanikiso na tuakacisi  m’nyumba mwawo kwa magole mazinji. Kodi imwepombo munato? Penu munato, pinango mungawone kukhala bzacilendo ayai bzakuphonyeka kucita mpembo kwa Mulungu mwakusaya kuphatisa basa cinthu cakuwoneka na maso. Pinango bzinango mwa bzinthu bzimwebzi mumbabzifuna kwene-kwene. Tsono Mulungu ndiye omwe angatiuze bzomwe tingacite kuti timunamate, ndipo Bibliya limbatipfunzisa kuti tin’funika lini kuphatisa basa bzifanikiso. (Werengani Kufuluka 20:4, 5; Psalymo 115:4-8; Zaiya 42:8; 1 Juwau 5:21) Tenepo, imwepo mun’funika kukhala wakulimba pa kunamata kwacadidi mwa kupfudza cinthu ciri-cense comwe cimbabverana na kunamata kwakunama. Ndipopa mun’funika kuwona bzifanikiso ninga momwe Yahova ambabziwonera kuti ‘mpsakunyansa.’Bzakutonga 27:15.

4. (a) Kodi timbadziwa tani kuti kunamata anyamuya n’kundotaya nthawe? (b) Thangwe ranyi Yahova adaletsa wanthu wace kucita cinthu ciri-cense cakubverana na kukhulupira mizimu?

4 Kunamata anyamuya kumbacitikambo mu bzipembedzo bzizinji bzakunama. Pomwe winango akhanati kupfunza cadidi ca m’Bibliya, akhakhulupira kuti anyakufa ali ku mbuto inango yakusaya kuwoneka ndipo angathandize ayai kupweteka wanthu wamoyo. Pinango imwepo mukhalimbika kucita bzinthu bzakukondwesa mizimu ya anyamuya wanu omwe adafa. Tsono ninga  momwe mudapfunzirira mu Msolo 6 m’bukhu lino, anyakufa alibe moyo ku mbuto inango. Tenepo, kuyeza kufuna kulewalewa nawo, n’kundotaya nthawe. Mafala yali-yense yomwe tingawone ninga yakucokera kwa anyakufa, kulewa cadidi, yambacokera kwa madimonyo. Tenepo, Yahova adaletsa Wajirayeri kumbalewalewa na anyakufa ayai kumbacita bzinthu bzakubverana na kukhulupira mizimu.Werengani Bzakutonga 18:10-12.

5. Kodi n’ciyani comwe mungacite penu mu cipembedzo canu cakale mukhaphatisa basa bzifanikiso ayai kunamata anyamuya?

5 Penu munkuphatisa basa bzifanikiso ayai kunamata anyamuya, kodi mungacite ciyani? Werengani m’Bibliya m’mbuto zomwe zinkulatiza momwe Mulungu ambawonera bzinthu bzimwebzi. Pembani kwa Yahova nsiku zense mucikumbira kuti akuthandizeni kukhala wakulimba pa kunamata kwacadidi, ndipo mukumbireni kuti akuthandizeni kukhala na makumbukidwe ninga momwe iye ambakumbukira.Zaiya 55:9.

WAKRISTAU WAKUYAMBIRIRA AKHACITA LINI CIKONDWESO CA NATALE

6, 7. (a) Kodi wanthu ambakhala akusekerera ciyani pa Natale, ndipo kodi ateweri wa Jezu wakuyambirira akhaisekerera? (b) Kodi kukumbukira nsiku zakubadwa kukhabverana na ciyani mu nthawe ya anyakupfunza wa Jezu wakuyambirira?

6 Kunamata kwa munthu kungaipisidwe na bzipembedzo bzakunama penu munthuyo ambasekerera nsiku za feriado zakudziwika. Tindendemezere na Natale. Natale imbakumbukiridwa ninga nsiku ya kubadwa kwa Jezu Kristu, ndipo pafupi-fupi bzipembedzo bzense bzacikristau bzimbakumbukira nsiku imweyi. Koma, palibe comwe cinkulatiza kuti anyakupfunza wakuyambirira wa Jezu akhakumbukira nsiku za feriado. Bukhu lakuti Sacred Origins of Profound Things (Origens Sagradas de Coisas Profundas) limbati: “Kwa magole madzana mawiri Kristu atabadwa, palibe akhadziwa, ndipo ni wanthu ang’ono-ng’ono womwe akhanabzo basa, kudziwa kuti ni lini maka-maka pomwe iye adabadwa.”

7 Napo anyakupfunza wa Jezu angadadziwa nsiku yomwe iye adabadwa, iwo angadaisekerera lini nsikuyo. Thangwe ranyi? Thangwe rakuti bukhu la The World Book Encyclopedia limbalewa kuti Wakristau wakuyambirira “akhawona kuti kukumbukira  nsiku yakubadwa ya munthu ali-wense bzikhali bzinthu bzacikunja.” Bibliya limbalewa bza kusekerera kwa nsiku ya kubadwa ya wamambo awiri womwe akhanamata lini Yahova. (Ciyambo 40:20; Marko 6:21) Madyo ya kusekerera nsiku zakubadwa yakhacitidwambo na wanthu womwe akhambalemekeza mirungu yacikunja. Mwa ciratizo, pa Maio 24 wanthu wa ku Roma akhambasekerera nsiku yakubadwa kwa mulungu wacikazi Diana. Pa kutewezera nsiku imweyi, iwo akhakumbukira nsiku ya kubadwa kwa mulungu wawo dzuwa, wakucemeredwa Apollo. Na tenepo, kusekerera nsiku yakubadwa kukhacitika na wanthu womwe akhanamata mirungu yapezi, sikuti Wakristau.

8. Fotokozani kubverana komwe kulipo pakati pa kukumbukira nsiku yakubadwa na kukhulupira malodza.

8 Pana thangwe linango lomwe likhacitisa kuti Wakristau wakuyambirira waleke kumbasekerera nsiku ya kubadwa kwa Jezu. Anyakupfunza wace akhadziwa kuti kukumbukira nsiku yakubadwa kumbabverana na kukhulupira malodza. Mwa ciratizo, Wagirego na Waroma azinji nthawe zakale akhakhulupira kuti pana mzimu omwe ukhakhala ulipo pomwe munthu ali-wense wabadwa ndipo umbakhotcerera munthuyo pa moyo wace wense. Bukhu la Lore of Birthdays (A Tradição dos Aniversários Natalícios) limbalewa kuti: “Mzimu umweyu umbakhala pa ciphatano na mulungu omwe nsiku yace yakubadwa ni nsiku yomwe munthuyo adabadwa.” Mpsakudziwikiratu kuti Yahova angakomedwe lini na msinda uli-wense omwe unkulatiza kuti pana ciphatano pakati pa Jezu na kukhulupira malodza. (Zaiya 65:11, 12) Tsono, thangwe ranyi wanthu azinji ambasekerera Natale?

CIYAMBI CA NATALE

9. Thangwe ranyi 25 Dezembro idasankhulidwa kukhala nsiku ya kukumbukira kubadwa kwa Jezu?

9 Patapita magole madzana mazinji pambuyo pa Jezu kukhala pa dziko lapansi, ndipo pomwe wanthu adayamba kumbakumbukira nsiku yace yakubadwa pa 25 Dezembro. Koma imweyi ni nsiku lini yomwe Jezu adabadwa, koma bzinkuwoneka kuti adabadwa mu Outubro. * Tsono thangwe ranyi wanthu adasankhula 25 Dezembro? Wanthu winango womwe patsogolo pace  adalewa kuti mbakristau “adafuna kuti nsikuyo ipite m’mbuto mwa nsiku ya kukumbukira mulungu wapezi Waciroma womwe akhali ‘kubadwa kwa dzuwa lakusaya kukundika.’” (The New Encyclopædia Britannica) Mu nthawe ya mphepo, pomwe dzuwa limbakhala liribe mphanvu, kukhacitidwa miyambo ya kunamata dzuwa kuti mphanvu yace ibwerere pomwe kucokera ulendo bwakutali. 25 Dezembro idayamba kumbakumbukiridwa kukhala nsiku yomwe dzuwa limbayamba ulendo bwace bwa kubwerera. Watsogoleri wa bzipembedzo wadacitisa nsiku imweyi kuwonedwa ninga “Yacikristau.” *

10. Mu nthawe za kale-kale, thangwe ranyi wanthu winango akhasekerera lini Natale?

10 Bzikhadziwika kuyambira kale-kale kuti Natale idayamba na miyambo ya kunja. Thangwe rakuti iribe ciyambi cakucokera mu Bibliya, Natale idaletsedwa ku Inglaterra na madziko yanango yomwe yakhatongedwa na atsamunda wa ku America m’magole ya m’ma 1.600. Ali-wense omwe akhakhala pa mui ne kuyenda kubasa pa nsiku ya Natale akhapasidwa cirango. Tsono, miyambo yakale-kale idayamba pomwe kumbacitidwa, ndipo padathumiziridwa pomwe inango yatsapano. Natale idadzakhala pomwe feriado yakudziwika kwene-kwene, ndipo bziri tenepo m’madziko mazinji mpaka nsiku zino. Thangwe rakuti Natale imbabverana na cipembedzo cakunama, wale omwe ambafuna kukondwesa Mulungu ambasekerera lini Natale ayai nsiku iri-yense ya feriado yomwe idayambisidwa na bzipembedzo bzakunama. *

 KODI MPSAKUFUNIKA KUKUMBUKIRA MOMWE BZIDAYAMBIRA?

11. Thangwe ranyi wanthu winango ambasekerera nsiku za feriado, tsono kwa ifepano n’ciyani cingakhale cinthu cakufunika kwene-kwene?

11 Wanthu winango ambabvuma kuti nsiku za feriado na Natale zidayambisidwa na miyambo yacikunja, koma iwo ambawona kuti n’kuphonyeka lini kumbakumbukira nsikuzo. Kuposa bzense, wanthu azinji ambadziwa lini kuti ambanamata mirungu yakunama pomwe ambakhala ankucita miyambo imweyi. Pa nthawe imweyi mabanja yambakhala na mpata wakukhala pabodzi ninga banja. Kodi imwepo mumbakumbuka tenepo? Penu n’tenepo, pinango kulatiza lufoyi kuna banja lanu, sikuti lufoyi kuna cipembedzo cakunama, ndiko kumbakucitisani kuneseka kukhala ku mbali ya cipembedzo cacadidi. Tsimikizani kuti Yahova, omwe adayambisa banja, an’funa kuti imwepo mukhale pa uxamwali wabwino na wacibale wanu. (Wayefezo 3:14, 15) Tsono imwepo mungalimbise kubverana kwanu na wacibale wanu mu njira yomwe Mulungu ambabvuma. Pakulewa bza nkhani yomwe njakufunika kwene-kwene kwa ife, mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Pitirizani nthawe zense kutsimikiza kuti cinthu cakubvumizika kwa mbuya n’ciponi.’Wayefezo 5:10.

Kodi imwepo mungadye dosi lomwe lagwera m’madzi yakupswipa mu lixo?

12. Ndendemezerani thangwe lomwe tin’funika kutcenkha miyambo na kumbasekerera bzinthu bzomwe bzina ciyambi cakupswipa.

12 Pinango imwepo mungakumbuke kuti momwe nsiku za feriado zidayambira ndibzo lini bzomwe bzimbacitisa wanthu kuzikumbukira nsiku zino. Tsono, kudziwa ciyambi cace kuna basa kwa ifepano? Inde! Tindendemezere kuti mwawona dosi mu madzi yakupswipa mu lixo. Kodi mungalokote dosiro mucimpsimpsina? Imwepo mungacite lini bzimwebzo! Dosiro ndakupswipa. Ninga dosi, nsiku za feriado zingawoneke ninga zabwino kuzikumbukira, koma tin’funika kukumbukira kuti ciyambi cace n’cakupswipa. Kuti tikhale wakulimbika pa kunamata kwacadidi, tin’funika kuwona bzinthu ninga momwe adacitira mpolofeta Zaiya womwe adadzauza anyakunamata wacadidi kuti: ‘Lekani kukhuya ciri-cense comwe n’cakupswipa.’Zaiya 52:11.

CITANI BZINTHU MWA NZERU NA WINANGO

13. Kodi ni bzineso bziponi bzomwe bzimbabwera thangwe ra kumbasaya kusekerera nsiku za feriado?

13 Tingagumane na bzineso tikasankhula kuleka kumbasekerera  nsiku za feriado. Mwa ciratizo, anzanu wa kubasa pinango angakubvunzeni thangwe lomwe mumbalekera kumbagumanika pa mabasa manango mu nsiku za feriado kubasa kwanu. Tsono tani penu munthu an’funa kukupasani mphaso ya nsiku ya Natale? Kodi kungakhale kuphonyeka kutambira? Tsono tani penu bzomwe imwepo mumbakhulupira mpsakusiyana na bzomwe mwanzanu wa m’banja ambakhulupirambo? Kodi mungatsimikize tani kuti wana wanu an’dzawona lini ninga kuti akuluza thangwe ra kusaya kusekerera nsiku za feriado?

14, 15. Kodi n’ciyani comwe mungacite penu munthu ankukumusani mwakubverana na nsiku za feriado ayai an’funa kukupasani mphaso?

14 Kuzindikira n’kwakufunika na momwe tingacitire pa nkhani ninga zimwezi. Penu munthu ankumusani mwakubverana na nsiku za feriado, bziri bwino kundomutenda. Tsono tani penu ni munthu omwe mumbagumana naye nsiku zense ayai mwanzanu wakubasa. Penu bziri tenepo, mun’funika kumuuza bzizinji. Muli mwense momwe bzingakhalire, lewalewani naye bwino. Bibliya limbatipasa malango aya: ‘Mafala yanu nthawe zense yan’funika kukhala yabwino, yakuikhidwa munyu, kuti mudziwe momwe mungatawirire ali-wense.’ (Wakoloso 4:6) Khalani wakusamala kuti muleke kukhala munthu wakusaya ulemu na winango. M’mbuto mwace, wafotokozereni mwa nzeru bzomwe mumbakhulupira. Wafotokozereni mwakubveka bwino kuti mukuwatsutsa lini thangwe ra kupereka mphaso ayai kukhala pabodzi na wacibale, koma mungafune kucita bzimwebzo pa nthawe inango.

15 Tsono penu munthu an’funa kukupasani mphaso? Nthawe zizinji bzimbabverana na momwe bzinthu bziriri. Omwe ankupasani mphasoyo angakuuzeni kuti: “Ndikudziwa kuti imwepo mumbasekerera lini nsiku za feriado. Napo bziri tenepo ndikundofuna kukupasani mphasoyi.” Mungatambire mphasoyo penu kucita bzimwebzo kukubverana lini na kusekerera nsiku za feriado. Tsono, penu munthuyo ambadziwa lini bzomwe mumbakhulupira, mungamuuze kuti imwepo mumbasekerera lini nsiku za feriado. Bzimwebzi bzingamuthandize kubvesesa thangwe lomwe imwepo munkutambirira mphasoyo koma munimupasambo lini pa kufuna kumubwezera pa nthawe ninga zimwezi. Mu njira inango, cingakhale cinthu canzeru kulamba  mphasoyo, penu bzinkucita kuwonekeratu kuti ankukupasani na cakulinga cakuti awone penu mumbaphatisisa bzomwe mumbakhulupira.

KODI TINGACITE CIYANI PENU NI WACIBALE WATHU?

16. Kodi mungacite tani pomwe munkuuza winango nkhani zakubverana na nsiku za feriado?

16 Tsono penu wanthu wa m’banja mwathu ana cikhulupiro cakusiyana na cathu? Mun’funika kucita bzinthu mwa nzeru. Lekani kumbandotsutsa miyambo iri-yense yomwe wacibale wanu angasankhule kucita. M’mbuto mwace, walemekezeni momwe iwo ambawonera bzinthu, ninga momwe imwepo mungafunire kuti iwo alemekeze kawonedwe kanu ka bzinthu. (Werengani Mateu 7:12.) Tcenkhani cinthu ciri-cense comwe cingakucitiseni kumbasekererambo nsiku za feriado. Tsono, khalani wakubvesesa bzikakhala kuti ni nkhani yomwe inkubverana lini kwene-kwene na nsiku za feriado. Tenepo, nthawe zense citani bzinthu bzomwe bzin’dzakusiyani na cikumbu-mtima cabwino.Werengani 1 Timotio 1:18, 19.

17. Kodi mungathandize tani wana wanu kuti aleke kuwona ninga ankuluza pomwe winango ankusekerera nsiku za feriado?

17 Kodi mungacite tani kuti wana wanu aleke kuwona ninga akuluza bzinthu thangwe ra kumbasaya kusekerera nsiku zomwe zimbabverana lini na bzomwe Bibliya limbapfunzisa? Nthawe zizinji bzimbayenderana na bzomwe imwepo mumbacita nthawe zinango pa gole. Abereki winango ambacita makonzedwe yakuti nthawe zinango ambapase wana wawo mphaso. Ibodzi mwa mphaso zabwino zomwe mungapase wana wanu ni kupambula nthawe kuti mukhale nawo pabodzi mucicita bzinthu bzakulatiza kuti mumbawafuna.

CITANI BZINTHU MWAKUBVERANA NA KUNAMATA KWACADIDI

Kunamata kwacadidi kumbabweresa cikondweso cacadidi

18. Thangwe ranyi kugumanika pa mitsonkhano Yacikristau kungakuthandizeni kukhala wakulimba pa kunamata kwacadidi?

18 Kuti mukondwese Mulungu, imwepo mun’funika kulamba kunamata kwakunama mucilimbika pa kunamata kwacadidi. Kodi bzimwebzi bzimbaphatanidza ciyani? Bibliya limbati: ‘Bwerani timbakumbukirane kuti tilimbisane pa lufoyi na pa mabasa yabwino. Tireke kusiya kutsonkhana kwathu pabodzi ninga  momwe winango wambacitira, koma timbalimbisane maka-maka pomwe tinkuwona kuti nsikuyo inkufika.’ (Wahebereu 10:24, 25) Mitsonkhano yacikristau ni nthawe zakutsangalaza kwa imwepo kuti munamate Mulungu mu njira yomwe iye ambafuna. (Psalymo 22:22; 122:1) Pa mitsonkhano imweyi, ni nthawe yomwe ‘timbalimbisana’ pakati pa Wakristau wakukhulupirika.Waroma 1:12.

19. Thangwe ranyi mpsakufunika kuti imwepo mumbauze winango bzinthu bzomwe munkupfunza kucokera m’Bibliya?

19 Njira inango yomwe ingakuthandizeni kuti mukhale wakulimba pa kunamata kwacadidi ndiyo kuuza winango bzomwe mwapfunza kucokera m’Bibliya na Mboni za Yahova. Wanthu azinji ‘wankupuma kasa-kasa na kubuula’ thangwe ra kuipa komwe kulipo m’dzikoli nsiku zino. (Zakiyeri 9:4) Pinango imwepo mumbadziwa wanthu winango womwe ali mu mkhalidwe umweyu. Mun’sairanyi kuwauza bzomwe Bibliya limbalewa bza cidikhiro ca kutsogolo? Mukambakhala pabodzi na Wakristau wacadidi na kuuza winango bza cidikhiro cacadidi cabwino ca m’Bibliya comwe mudapfunza, mun’dzawona kuti cikhumbo canu pa kunamata kwakunama comwe pinango cikalipo mu mtima mwanu, cin’dzamala pang’ono na pang’ono. Khalani wakutsimikiza kuti mun’dzakondwa kwene-kwene ndipo mun’dzatambira bzisimbo bzizinji penu mun’pitiriza kukhala wakulimba pa kunamata kwacadidi.Malakiya 3:10.

^ ndi. 9 Onani Mafala Yakuthumizira pa msolo wakuti: “Kodi Jezu Adabadwa mu Dezembro?”

^ ndi. 9 Madyo ya Saturnalia yadacitisa pomwe kuti wanthu asankhule 25 Dezembro. Madyo yamweya yomwe yakhalemekeza mulungu Waciroma wa ulimi yakhacitika pa 17-24 Dezembro. Madyo, masenzeka, na kupasana mphaso bzikhacitika pa nthawe ya Saturnalia.

^ ndi. 10 Kuti mudziwe momwe Wakristau wacadidi akhawonera nsiku za feriado, onani Mafala Yakuthumizira, pa msolo wakuti: “Kodi Tin’funika Kumbasekerera Nsiku za Feriado?”