Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kodi Nsiku ya Ciyeruzo n’Ciyani?

Kodi Nsiku ya Ciyeruzo n’Ciyani?

KODI Nsiku ya Ciyeruzo mumbaikumbukira tani? Azinji ambakumbuka kuti nsiku inango wanthu bzulu na bzulu wan’dzabweresedwa m’bodzi na m’bodzi patsogolo pa mpando wa Umambo wa Mulungu. Kumweko ali-wense payekha an’dzatongedwa. Winango an’dzafupidwa na moyo wacikondweso kudzulu ndipo winango an’dzatongedwa kuti wakazunzidwe mwakusaya kumala. Tsono, Bibliya limbafotokoza mwakusiyana bza nthawe imweyi. Fala la Mulungu limbabvekesa bzimwebzi kuti imweyi ni nthawe lini yakugopsa koma limbafotokoza ninga nthawe yacidikhiro na yakubwezeresa pomwe bzinthu.

Pa Cibvumbulutso 20:11, 12, timbawerenga mafala yomwe Juwau adanemba pakulewa bza Nsiku ya Ciyeruzo kuti: ‘Ndidawona mpando wa umambo ukulu wakucena na Omwe akhadakhala pamwepo. Patsogolo pace dziko na kudzulu bzikhamuthawa, ndipo palibe kugumanika mbuto ya bzimwebzi. Ndipo ndidawona anyakufa, akulu-akulu na wana, wadaima patsogolo pa mpando wa umambo, ndipo idafuthulidwa mipukutu. Tsono mpukutu unango udafuthulidwa; ndiye mpukutu wa moyo. Anyakufawo wadayeruzidwa na bzomwe bzidanembedwa mu mpukutumo, mwakubverana na mabasa yawo.’ Mbani Muyeruzi omwe ankufotokozedwa pamwepayu?

Yahova Mulungu ndiye Muyeruzi mkululetu wa wanthu. Tsono, iye adapasa munthu winango basa limweri. Mwakubverana na Mabasa 17:31, mpostolo Paulo adalewa kuti Mulungu ‘adakhazikisa nsiku yomwe an’funa kudzayeruza dziko la pansi mwacirungamo  mwa kuphatisa basa munthu m’bodzi omwe iye adamusankhula.’ Muyeruzi omwe adasankhulidwayo ni Jezu Kristu omwe adalamusidwa. (Juwau 5:22) Ni lini, tsono, pomwe Nsiku ya Ciyeruzo in’dzayamba? Kodi in’dzamala nthawe zingasi?

Bukhu la Cibvumbulutso limbalatiza kuti Nsiku ya Ciyeruzoyi in’dzayamba pomwe nkhondo ya Armagedo ikadzamala, pomwe mkonzedwe wa Sathani pa dziko un’dzakhala utapfudzidwa. * (Cibvumbulutso 16:14, 16; 19:19–20:3) Pambuyo pa Armagedo, Sathani na madimonyo yace wan’dzaikhidwa m’kawoko m’ciphompho kwa magole culu. Pa nthawe imweyo, wa 144.000 kudzulu wan’dzaphatana wacidzakhala wayeruzi ndipo wan’dzatonga ‘ninga wamambo pabodzi na Kristu magole 1.000.’ (Cibvumbulutso 14:1-3; 20:1-4; Waroma 8:17) Nsiku ya Ciyeruzo in’dzakhala lini cinthu cakucitika mwabvulumuku kwa maora 24 yokha basi. In’dzacitika kwa magole culu.

Mkati mwa magole culu, Jezu Kristu ‘an’dzayeruza wanthu wamoyo na anyakufa.’ (2 Timotio 4:1) ‘Wamoyo’ an’dzakhala ‘thimu likulu’ lomwe lin’dzapulumuka pa Armagedo. (Cibvumbulutso 7:9-17) Mpostolo Juwau adawona pomwe ‘anyakufa . . . wakhadaima pa maso pa mpando wa umambo’ wakuyeruzira. Ninga momwe Jezu adapicirira, ‘wense womwe wali m’thenje lacikumbuso wan’dzabva fala lace [fala la Kristu] wacidzabula.’ (Juwau 5:28, 29; Mabasa 24:15) Kodi an’dzacita ciyani pa kuyeruza wanthu amwewa?

Mwakubverana na masomphenya ya mpostolo Juwau, ‘ipfuthulidwa mipukutu,’ na ‘anyakufa wadayeruzidwa na bzomwe bzidanembedwa mu mpukutumo, mwakubverana na mabasa yawo.’ (Cibvumbulutso 20:12) Kodi mipukutu imweyo idanemba bzicito bzense bzomwe wanthuwo adacita kale-kale? Ne, ciyeruzoco cin’dzanyang’ana lini pa bzakucita bzomwe wanthuwo adacita akanati kufa. Kodi tikudziwa tani bzimwebzi? Bibliya limbati: ‘Ule omwe wafa, atsudzulidwa ku pikado yace.’ (Waroma 6:7) Wale womwe an’dzalamusidwa acikhala pomwe na moyo iwo an’dzakhala akhululukidwa bzomwe adacita akanati kufa. Bzomwe bzidanembedwa m’mipukutuyo bzinkuimira malango manango yomwe Mulungu an’funa kuti wanthuwo adzateweze. Kuti adzakhale na moyo wakusaya kumala, wale womwe an’dzapulumuka pa Armagedo  na womwe an’dzalamusidwa an’dzafunika kubvera bzakutonga bza Mulungu, kuphatanidza na malango yapsa yomwe Yahova an’dzapereka mkati mwa magole culu. Tenepo, wanthuwo an’dzayeruzidwa pa bzomwe iwo an’dzacita mkati mwa Nsiku ya Ciyeruzo.

Nsiku ya Ciyeruzo in’dzapasa wanthu azinji mpata wakuyambirira wakupfunza bza Mulungu na kucita bzinthu mwakubverana na kufuna kwace. Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti pan’dzakhala na basa likulu la kupfunzisa wanthu. Inde, ‘wanthu wakukhala m’dzikomo an’dzapfunza cirungamo.’ (Zaiya 26:9) Koma sikuti wense an’dzacita bzinthu mwakubverana na kufuna kwa Mulungu. Pa Zaiya 26:10 pambati: ‘Napo mudekere mtima munthu wakuipa, Iye an’dzapfunza lini cirungamo. Napo m’dziko la cirungamo iye an’dzacita basi bzakuipa, Ndipo iye an’dzawona lini ukulu bwa Yahova.’ Wanthu wakuipa amwewa an’dzaphedwa mkati mwa Nsiku ya Ciyeruzo ndipo an’dzalamusidwa lini pomwe.​—Zaiya 65:20.

Mpaka kumamaliziro kwa Nsiku ya Ciyeruzo, wanthu womwe an’dzapulumuka wan’dzakhala ‘pomwe na moyo’ ninga wanthu wakulungamiratu. (Cibvumbulutso 20:5) Mkati mwa Nsiku ya Ciyeruzo wanthu an’dzabwezeresedwa acidzakhala na moyo wakusaya kumala ninga momwe bzikhaliri pakuyambirira. (1 Wakolinto 15:24-28) Patsogolo pace, wanthu an’dzayezedwa kwakumalizira. Sathani an’dzatsudzulidwa ndipo an’dzamulekerera kuti apumpse wanthu pa nthawe yakumalizira. (Cibvumbulutso 20:3, 7-10) Wale womwe an’pirira an’dzakondwa na kuwona kukwanisika kwa mapolofesiya ya m’Bibliya yakuti: ‘Anyakulungama wan’dzatambira dziko la pansi, wacidzakhala m’mwemo mpaka kale-kale.’ (Psalymo 37:29) Inde, Nsiku ya Ciyeruzo in’dzabweresa bzisimbo kwa wanthu wense womwe mbakukhulupirika!

^ ndi. 1 Pakulewa bza Armagedo, taphata minyendo, onani Estudo Perspicaz das Escrituras volume 1 matsa. 771-772, volume 2 matsa. 286-287, na msolo 20 wa bukhu lakuti Lambirani Mulungu Woona Yekha, mabukhu yenseneya yambakonzedwa na Mboni za Yahova.