Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kodi n’Cadidi Kuti Wanthu ana Mzimu Omwe Umbafa Lini?

Kodi n’Cadidi Kuti Wanthu ana Mzimu Omwe Umbafa Lini?

MUKABVA fala lakuti “mzimu” kodi mumbakumbukira ciyani? Wanthu azinji ambakhulupira kuti fala limweri limbathandauza cinthu cakusaya kuwoneka comwe cimbakhala mkati mwa moyo wathu. Iwo ambakumbuka kuti munthu akafa, pana cinthu cakusaya kuwoneka comwe cimbasiya thupi lakufa cicipitiriza kukhala na moyo. Pakuti ni wanthu azinji womwe ambakhulupira bzimwebzi, azinji ambadabwa akadzadziwa kuti ndibzo lini bzomwe Bibliya limbapfunzisa. Mwakubverana na Fala la Mulungu, kodi mzimu n’ciyani?

Wanembi wa Bibliya akhaphatisa basa fala la Cihebereu lakuti ruʹach ayai fala la Cigirego lakuti pneuʹma pomwe iwo akhanemba nkhani zakulewa bza “mzimu.” Bibliya cairolo limbafotokoza thandauzo la fala limweri. Mwa ciratizo, pa Psalymo 104:29 pambati: ‘Mukawacosera [Yahova] mzimu wawo [ruʹach], wambafa ndipo wambabwerera ku pfumbi.’ Ndipo pa Tiyago 2:26 pana mafala yakuti ‘thupi lakusaya mzimu [pneuʹma] ndakufa.’ Pa mavesi yamweya, fala lakuti “mzimu” limbathandauza cinthu comwe cimbapasa moyo thupi la munthu. Pakakhala palibe mzimu thupi ndakufa. Tenepo, mu Bibliya fala lakuti ruʹach sikuti limbandosanduliziridwa kokha pa fala lakuti “mzimu” koma limbalewedwambo ninga “mphanvu,” ayai mphanvu ya moyo. Mwa ciratizo, pakulewa bza Cigumula ca mu nsiku za Nowe, Mulungu adati: ‘Inepano ndin’bweresa cigumula ca madzi pa dziko la pansi, kuti yadzapfudze cinthu ciri-cense [ruʹach] ca moyo.’ (Ciyambo 6:17; 7:15, 22) Fala lakuti “mzimu” limbathandauza mphanvu yakusaya kuwoneka (mphanvu ya moyo) yomwe imbathandizira bzakulengedwa bzense kuti bzipitirize kukhala na moyo.

Thupi limbafunika mzimu kuti likhale na moyo ninga momwe cikasi ca mphepo cimbafunika magetsi kuti ciyambe kuphata basa. Kuti mubvesese bwino-bwino, kumbukirani  bza cikasi ca mphepo comwe cimbaphata basa na pidya. Mukaikha pidya mu cikasi ca mphepo mucifungula, mphanvu ya pidyazo imbacitisa cikasi ca mphepoco kuyamba kuphata basa. Cikasi ca mphepo cikakhala ciribe pidya, cimbaphata lini basa. Mpsibodzi-bodzi na cikasi ca mphepo comwe cimbaphata basa na mphanvu ya magetsi, koma mukazula nthambo za magetsi, cikasi ca mphepoco cimbaleka kuphata basa. Mwakundendemerana na bzimwebzi, mzimu ni mphanvu yomwe imbacitisa thupi lathu kuti likhale na moyo. Ninga momwe iriri mphanvu ya magetsi, mzimu pawokha umbabva lini ndipo umbakumbuka lini cinthu. Mzimuyo ni mphanvu basi. Koma pakakhala palibe mzimu, thupi lathu ‘limbafa ndipo limbabwerera ku pfumbi,’ ninga momwe nyakunemba psalymo adalewera.

Pakulewa bzomwe bzimbacitika munthu akafa, pa bukhu la Mpalizi 12:7 pambati: ‘Tenepo pfumbi [thupi lathu] limbabwerera ku mataka, komwe lidacokera, ndipo mzimu umbabwerera kwa Mulungu wacadidi omwe adaupereka.’ Pomwe mzimu, ayai mphanvu ya moyo, umbacoka m’thupi lathu, thupilo limbafa ndipo limbabwerera ku mataka komwe lidacokera. Mpsibodzi-bodzimbo na mphanvu ya moyo, iyo imbabwerera kwa Mulungu komwe idacokera. (Djobi 34:14, 15; Psalymo 36:9) Bzimwebzi bzinkuthandauza lini kuti mphanvu ya moyowo imbacita ulendo bwakuyenda kudzulu. Koma bzimbathandauza kuti munthu omwe wafayo ana cidikhiro cakudzakhala pomwe na moyo kutsogolo, ndipo bzense bzimbakhala m’manja mwa Yahova Mulungu. Tingalewe kuti moyo wa munthuyo umbakhala m’manja mwa Mulungu. Mwa mphanvu ya Mulungu yokha ndiyo yomwe ingacitise kuti mzimu, ayai mphanvu ya moyo, ibwerere pomwe, icicitisa munthuyo kukhala pomwe na moyo.

Mpsakutsangalaza kudziwa kuti Mulungu an’dzacita bzimwebzi kwa wense womwe ali ‘m’thenje lacikumbuso’! (Juwau 5:28, 29) Pa nthawe ya cilamuso, Yahova an’dzakonza thupi lipsa kwa munthu ali-wense omwe adagona mu infa ndipo an’dzaikha mzimu ayai mphanvu ya moyo, munthuyo  acikhala pomwe na moyo. Nthawe imweyi ikadzafika, in’dzabweresa cikondweso cikulu kuna wanthu!

Penu mun’funa kudziwa bzizinji pakulewa bza “mzimu,” mungagumane bzinthu bzizinji bzakuthumizira mu broxura lakuti Njira ya ku moyo Wakusaya Kumala​Mwaigumana Kale? matsamba 12-14 na bukhu la Kukambitsirana za m’Malemba matsamba 319-323, mabukhu yenseya yambakonzedwa na Mboni za Yahova.