Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?

 MSOLO WACIKHUMI NA CIWIRI

Khalani na Moyo Wakukondwesa Mulungu

Khalani na Moyo Wakukondwesa Mulungu
  • Kodi tingakhale tani xamwali wa Mulungu?

  • Kodi bzomwe Sathani adatsutsa bzimbakutokonyani tani?

  • Kodi ni makhalidwe yaponi yomwe Yahova ambakomedwa lini nayo?

  • Kodi mungakhale tani na moyo wakukondwesa Mulungu?

1, 2. Perekani bziratizo bza wanthu womwe adakhala pa uxamwali bwa pa mtima na Yahova.

KODI ni mtundu wanyi wa munthu omwe mumbafuna kuti akhale xamwali wanu? Mwacidziwikire mungafune munthu omwe mudandendemerana naye bzakucita, bzomwe mumbafuna, na nfundo zomwe iye ambaphatisa basa. Ndipo mungafune munthu omwe ngwakufikirika, wa makhalidwe yabwino ninga kukhala wakukhulupirika na wabwino.

2 Mu mbiri ya wanthu, Mulungu adasankhula wanthu winango kuti akhale axamwali wace wa pa mtima. Mwa ciratizo, Yahova adacemera Abalahamu kuti ni xamwali wace. (Werengani Zaiya 41:8; Tiyago 2:23.) Mulungu akhawona Davide ninga ‘munthu wa pa mtima pace’ thangwe iye akhana makhalidwe yomwe Yahova ambafuna. (Mabasa 13:22) Ndipo Yahova akhawona mpolofeta Danyeri ninga ‘munthu wakufunidwa kwene-kwene.’Danyeri 9:23.

3. Thangwe ranyi Yahova adasankhula wanthu winango kuti akhale axamwali wace?

3 Thangwe ranyi Yahova adawona Abalahamu, Davide, na Danyeri kukhala axamwali wace? Iye adauza Abalahamu kuti: ‘Iwepo wabvera mafala yangu.’ (Ciyambo 22:18) Tenepo Yahova ambafenderera wale womwe mwakubzicepswa ambacita bzomwe iye ambafuna. Iye adauza Wajirayeri kuti: ‘Bverani fala langu, ndipo ine ndin’dzakhala Mulungu wanu, ndipo imwepo  mun’dzakhala wanthu wangu.’ (Jeremiya 7:23) Penu imwepo mun’bvera Yahova, mun’dzakhalambo xamwali wace!

YAHOVA AMBALIMBISA AXAMWALI WACE

4, 5. Kodi Yahova ambalatiza tani mphanvu yace kuti athandize wanthu wace?

4 Kumbukirani phindu lomwe mungakhale nalo mukakhala xamwali wa Mulungu. Bibliya limbalewa kuti Yahova ambanyang’ana mipata ‘kuti alatize mphanvu zace kwa wale womwe mtima wawo ngwakusaya kugawanika.’ (2 Nkhani 16:9) Kodi Yahova angalatize tani mphanvu yace kuti akuthandizeni? Njira ibodzi imbagumanika pa Psalymo 32:8, pomwe timbawerenga kuti: ‘Ndin’dzakucitisa kukhala wakuzindikira ndipo ndin’dzakupfunzisa njira yomwe un’funikira kufamba. Ndin’dzakupasa malango ndicikunyang’anisisa.’

5 Yamweya ni mafala yakulimbisa yakulatiza kuti Yahova ambatisamala! Iye an’dzakupasani malango yomwe mungafunikire ndipo an’dzawona momwe munkuyaphatisira basa. Mulungu akufuna kukuthandizani kuti bzinthu bzikufambireni bwino pomwe mukugumana na mayezo. (Werengani Psalymo 55:22.) Penu imwepo mumbatumikira Yahova na mtima wense, mun’dzakhala wakutsimikiza ninga momwe nyakunemba psalymo adalewera kuti: ‘Ndaikha Yahova patsogolo pangu nthawe zense. Thangwe iye ali kumadidi kwangu, ndin’dzatekenyeka lini.’ (Psalymo 16:8; 63:8) Inde, Yahova angakuthandizeni kukhala na moyo mu njira yomwe imbamukondwesa. Tsono, ninga momwe mun’dziwira, pana nyamadulanthaka wa Mulungu omwe an’funa lini kuti imwepo mupitirize kucita bzimwebzi.

BZOMWE SATHANI ADATSUTSA

6. Kodi Sathani adatsutsa ciyani kuna wanthu?

6 Mu Msolo 11 m’bukhu lino mudafotokozedwa momwe Sathani Dyabu adatsutsira utongi bwa Mulungu. Sathani adapasa mulandu Mulungu kuti iye ngwakunama ndipo bzidacitisa kuti Yahova awoneke kuti ngwakusaya cirungamo ndipo alibe kusiya kuti Adamu na Eva asankhule wokha cinthu comwe n’cabwino na cakuipa. Adamu na Eva atacita pikado, dziko la pansi lidayamba kudzala na mbadwe zace, ndipo Sathani adatsutsa wanthu wense kuti angatumikire lini Mulungu na cakulinga cabwino. Sathani adalewa kuti: ‘Wanthu ambatumikira lini Mulungu thangwe ra lufoyi. Ndipaseni mpata muwone, ndin’dzacitisa munthu  ali-wense kupandukira Mulungu.’ Nkhani ya Djobi inkulatiza kuti Sathani akhakhulupira bzimwebzi. Kodi Djobi akhali mbani, ndipo bzidacitika tani kuti aphatanidzidwe pa kutsutsa kwa Sathani?

7, 8. (a) Kodi n’ciyani comwe cidacitisa Djobi kukhala wakusiyana na wanthu winango mu nthawe yace? (b) Kodi Sathani adatsutsa tani cikhumbo ca Djobi cakufuna kutumikira Yahova?

7 Djobi adakhala na moyo m’magole 3.600 m’mbuyomu. Iye akhali munthu wabwino, ndipo Yahova adati: ‘Iye ni munthu wakusaya mathangwe, wakulungama, ndipo ambagopa Mulungu na kutcenkha kucita cakuipa.’ (Djobi 1:8) Djobi akhakondwesa Mulungu.

8 Sathani adatsutsa cikhumbo ca Djobi cakufuna kutumikira Mulungu. Dyabu adati kuna Yahova: ‘Mulibe kumuikhira tsose la m’phepete mwace [Djobi] na mwa nyumba yace na mwa bzense bzomwe iye anabzo? Mwasimba basa la manja yace, ndipo bzifuwo bzace bzense bzawanda kwene-kwene pa dziko la pansi? Tsono ndaphata mwendo, futhulani boko lanu mukhuye bzense bzomwe iye anabzo, muniwona penu iye angakutukwaneni lini pamaso panu.’Djobi 1:10, 11.

9. Kodi Yahova adatawira tani citsutso ca Sathani, ndipo thangwe ranyi?

9 Tenepo, Sathani akhafuna kulewa kuti Djobi akhatumikira Mulungu thangwe ra bzinthu bzomwe akhanabzo. Dyabu adalewa pomwe kuti penu Djobi angadayezedwa, iye angadapandukira Mulungu. Kodi Yahova angadatawira tani citsutso ca Sathanici? Pakuwona kuti nkhaniyo ikhatokonya cikhumbo ca Djobi cakutumikira Mulungu, Yahova adalekerera Sathani kuti amuyeze Djobi. Na tenepa, bzingadawonekeratu padeca penu Djobi akhatumikira Mulungu na mtima wense ayai ne.

MAYEZO YA DJOBI

10. Kodi ni mayezo yaponi yomwe Djobi adagumana nayo, ndipo kodi iye adacita tani?

10 Mwakusaya kucedwa Sathani adayeza Djobi mwa njira zakusiyana-siyana. Bzifuwo bzinango bza Djobi bzidabedwa, ndipo bzinango bzidaphedwa. Azinji mwa anyabasa wace adaphedwa. Ibzi bzidabweresa mabvuto ya cuma. Mabvuto adathumizirika pomwe wana 10 wa Djobi adafa na conzi. Napo bzidacitika bzinthu bzensebzi, ‘Djobi alibe kucita pikado ayai kupasa mulandu Mulungu wakucita bzakuipa.’Djobi 1:22.

11. (a) Ni cinthu caciwiri ciponi comwe Sathani adacita kuti anamizire Djobi, ndipo Yahova adacita ciyani? (b) Kodi Djobi adalimbana tani na matenda yakuwawa?

 11 Sathani alibe kusiyira pamwepo. Pinango iye adakumbuka kuti napo Djobi wapirira pa kuluza bzinthu bzace, anyabasa, na wana wace, adayesa kuti iye angadapandukira Mulungu akaduwala. Yahova adalekerera kuti Sathani aduwalise Djobi na matenda yakunyansa na yakuwawa kwene-kwene. Tsono bzimwebzi bziribe kumalisa cikhulupiro ca Djobi kuna Mulungu. M’mbuto mwa bzimwebzi iye adalewa mwakutsimikiza kuti: ‘Mpaka kufa kwangu, ndin’dzasiya lini kukhala na mtima wakusaya kugawanika!’—Djobi 27:5.

Djobi adasimbidwa thangwe ra kukhulupirika kwace

12. Kodi Djobi adalatiza tani kuti Sathani akhali wakunama?

12 Djobi akhadziwa lini kuti Sathani ndiye akhacitisa mabvuto yomwe akhagumana nayo. Thangwe ra kusaya kudziwa bzomwe bzikhacitika pa bzomwe Dyabu akhatsutsa pakulewa bza utongi bwa Yahova, Djobi akhakumbu ka kuti Mulungu ndiye omwe akhacitisa mabvuto yace. (Djobi 6:4; 16:11-14) Napo bzikhali tenepo, iye adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Ndipo kukhulupirika kwa Djobi kudalatiza padeca kuti bzomwe Sathani akhalewa kuti Djobi akhatumikira Mulungu thangwe ra dyera bzikhali bzakunama.

13. N’ciyani cidacitika thangwe ra Djobi kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu?

13 Kukhulupirika kwa Djobi kudathandiza Yahova kutawira mwa mphanvu bzomwe Sathani adatsutsa. Djobi akhalidi xamwali wa Yahova, ndipo Mulungu adamusimba thangwe ra kukhulupirika kwace.Djobi 42:12-17.

KODI IMWEPO MUNKUPHATANIDZIDWA TANI?

14, 15. Thangwe ranyi tingalewe kuti bzomwe Sathani adatsutsa Djobi bzimbatokonya wanthu wense?

14 Nkhani yakukhala wakukhulupirika yomwe Sathani adanyosa, iribe kutokonya Djobi yekhayo. Imwepo munkuphatanidzidwambo. Bzimwebzi bzidafotokozedwa bwino pa Mimwani 27:11 pomwe pana mafala ya Yahova yakuti: ‘Mwanangu, khala wanzeru ucikondwesa mtima wangu, kuti ine ndimutawire omwe ambandisinjirira ule.’ Mafalaya yadanembedwa magole mazinji Djobi atafa kale, bzomwe bzikulatiza kuti Sathani akhapitiriza kunyoza Mulungu na kupasa mulandu atumiki Wace. Tikakhala na moyo wakukondwesa Yahova, timbakhala tinkulatiza  kuti bzomwe Sathani adalewa n’bzakunama, ndipo mwa njira imweyi timbakondwesa mtima wa Mulungu. Kodi mumbabva tani mukacita bzimwebzi? Kodi bzingakhale lini bzakutsangalaza kuti titengembo mbali pakumutawira Dyabu pa gunkha lomwe iye adacita, napo bzimwebzo bzingathandauze kuti ticinje bzinthu bzinango pa moyo wathu?

15 Onani kuti Sathani adalewa kuti: ‘Munthu an’dzapereka ciri-cense comwe angakhale naco kuti apulumuse moyo wace.’ (Djobi 2:4) Mwa kulewa kuti ‘munthu,’ Sathani adalatiziratu padeca kuti akhalewa lini Djobi yekha koma wanthu wense. Imweyi ni nfundo yakufunika kwene-kwene. Sathani ambatsutsa kukhulupirika kwanu kwa Mulungu. Sathani ambafuna kuwona imwepo mukuphonyera Mulungu mucireka kucita cirungamo mukagumana na bzinthu bzakunesa. Kodi Sathani ambayezera tani kucita bzimwebzi?

16. (a) Kodi Sathani ambaphatisa basa njira ziponi kuti acitise wanthu kukhala kutali na Mulungu? (b) Kodi Dyabu angaphatise tani basa njira zimwezi kuti akupumpseni?

16 Ninga momwe tidawonera mu Msolo 10, Sathani ambaphatisa basa njira zakusiyana-siyana kuti aticitise kukhala kutali na Mulungu. Mu njira inango, iye ambamukira wanthu ‘ninga mphondolo yomwe inkubangula, icimbalinga munthu ali-wense kuti imukhabvule.’ (1 Pedru 5:8) Bzakucita bza Sathani bzimbawonekera pomwe axamwali wanu, acibale, na wanthu winango ankutsutsani pomwe munkucita nyongo ya kupfunza Bibliya na kuphatisa basa bzomwe munkupfunzabzo. * (Juwau 15:19, 20) Nthawe zinango, Sathani ‘ambalimbikira kubzisandusa anjo wa ceza.’ (2 Wakolinto 11:14) Dyabu angaphatise basa njira zakusaya kuwonekera bwino kuti akupumpseni mucisiya kukhala na moyo omwe umbakondwesa Mulungu. Iye ambakucitisani pomwe kubzibva kukhala wakunyozeka, mucibziwona kuti palibe comwe mungacite kuti mukondwese Mulungu. (Mimwani 24:10) Napo Sathani akhale ninga ‘mphondolo yomwe inkubangula’ ayai ninga ‘anjo wa ceza’ cinthu comwe iye akufuna n’cibodzi: Iye  ambalewa kuti imwepo mukagumana na mabvuto ayai mayezo, mun’dzasiya kutumikira Mulungu. Kodi mungacite tani kuti mutawire Sathani pa bzomwe iye ambatsutsa muciratiza kukhulupirika kwanu kwa Mulungu, ninga momwe Djobi adacitira?

KUBVERA MITEMO YA YAHOVA

17. Kodi ni thangwe lakufunika liponi lomwe lin’ticitisa kubvera bzakutonga bza Yahova?

17 Imwepo mungatawire bzomwe Sathani adatsutsa mwa kupitiriza kukhala na moyo wakukondwesa Mulungu. Kodi bzimwebzi bzimbaphatanidza ciyani? Bibliya limbatawira kuti: ‘Ndipo umufune Yahova Mulungu wako na mtima wako wense, na moyo wako wense na mphanvu zako zense.’ (Bzakutonga 6:5) Pomwe lufoyi lanu limbakula, imwepo mun’dzakhalambo na cikhumbo ca mphanvu ca kucita bzomwe iye ambafuna. Mpostolo Juwau adanemba kuti: ‘Pakuti kufuna Mulungu kumbathandauza kusunga bzakutonga bzace.’ Penu imwepo mumbafuna Yahova na mtima wense, mun’dzawona kuti ‘bzakutonga bzacebzo mpsakulemera lini.’1 Juwau 5:3.

18, 19. (a) Kodi mitemo inango ya Yahova njiponi? (Onani kwadru yomwe ina msolo wakuti: “Tcenkhani Bzomwe Yahova Ambawengana Nabzo.”) (b) Kodi timbadziwa tani kuti Mulungu ambatikumbira lini bzinthu bzomwe tin’kwanisa lini kucita?

18 Kodi mitemo ya Yahova njiponi? Inango mwa mitemoyo imbaphatanidza makhalidwe yomwe tin’dzafunikira kuyatcenkha. Mwa ciratizo, onani pa kwadru ya patsamba 122, yomwe ina msolo wakuti: “ Tcenkhani Bzomwe Yahova Ambawengana Nabzo.” Pamwepo mun’kagumana pandandalikidwa makhalidwe yomwe Bibliya limbalewa padeca kuti ngakuipa. Pakutoma makhalidwe yomwe yandandalikidwa pamwepo mungayawone ninga yalibe kuipiratu. Tsono mukakumbukira bwino mavesi yomwe yali pamwepoyo, mun’dzawona nzeru yakucokera m’malamulo ya Yahova. Kucinja makhalidwe yanu cingakhale cinthu cakunesa kwene-kwene pa bzinthu bzense bzomwe mudacita kale. Tsono, kukhala na moyo wakukondwesa Mulungu kumbabweresa cikondweso cikulu. (Zaiya 48:17, 18) Ndipo bzimwebzi ndibzo bzomwe imwepo mun’funika kucita. Kodi tikudziwa tani bzimwebzi?

19 Yahova ambatikumbira lini kucita bzomwe tingakwanise lini. (Werengani Bzakutonga 30:11-14.) Iye ambadziwa bzinthu bzomwe tin’kwanisa kucita na kutepa kwathu kuposa momwe  ife timbabzidziwira. (Psalymo 103:14) Tenepo, Yahova angatipase mphanvu kuti timubvere. Mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Palibe mayezo yomwe yankubwererani kupambula yale yomwe yambagwera wanthu wense. Tsono Mulungu ngwakukhulupirika, ndipo iye si an’dzalekerera kuti muyezedwe mpaka pomwe mungakwanise lini kupirira, koma pabodzi na mayezoyo iye an’dzafungulambo njira yakupulumukira, kuti mukwanise kupirira.’ (1 Wakolinto 10:13) Kuti akuthandizeni kupirira, Yahova angakupaseni ‘mphanvu yakuposa yacibadwa.’ (2 Wakolinto 4:7) Atapirira mabvuto mazinji, Paulo adalewa kuti: ‘M’bzinthu bzense, ndimbagumana mphanvu kucokera kwa ule omwe ambandipasa mphanvu.’Wafiripo 4:13.

 KUKULISA MAKHALIDWE YOMWE YAMBAKONDWESA MULUNGU

20. Kodi ni makhalidwe yaponi ya Mulungu yomwe tin’dzafunika kukulisa, ndipo thangwe ranyi bzimwebzi mpsakufunika?

20 Kukondwesa Yahova kumbaphatanidza bzizinji kuthumizira pa kutcenkha bzinthu bzomwe iye ambawengana nabzo. Imwepombo mun’funikira kufuna bzomwe iye ambafuna. (Waroma 12:9) Kodi imwepo mumbakomedwa lini na wanthu womwe ambafuna kukuuzani makumbukidwe yawo, bzakufuna bzawo, na makhalidwe yawo? Yahova ambafunambo bzimwebzo. Na tenepo pfunzani kufuna bzinthu bzomwe Yahova ambafuna. Bzinthu bzinango  bzomwe iye ambafuna bzanembedwa pa Psalymo 15, pomwe timbawerenga bza wale womwe Mulungu akhawawona kukhala axamwali wace. (Werengani Psalymo 15:1-5.) Axamwali wa Yahova ambalatiza makhalidwe yomwe Bibliya limbayalewa kuti ni ‘makhalidwe ya mzimu.’ Yamweya yambaphatanidza makhalidwe ninga ‘lufoyi, cikondweso, mtendere, kupirira, kudeka mtima, ubwino, cikhulupiro, kufatsa na kubziretsa.’Wagalata 5:22, 23.

21. N’ciyani cin’dzakuthandizani kukulisa makhalidwe ya Mulungu?

21 Kuwerenga na kupfunza Bibliya mwakukhazikika kun’dzakuthandizani kukulisa makhalidwe yomwe yambakondwesa Yahova. Ndipo kupfunza bzomwe Mulungu ambafuna kun’dzakuthandizani kukhala na makumbukidwe ninga ya Mulungu. (Zaiya 30:20, 21) Mukalimbisa lufoyi lanu kuna Yahova, ndipo pomwe cikhumbo canu ca kukhala na moyo wakukondwesa Mulungu cimbakulambo.

22. Kodi mun’dzagumana phindu liponi mukakhala na moyo wakukondwesa Mulungu?

22 Bzimbafuna kulimbika kuti mukhale na moyo wakukondwesa Yahova. Bibliya limbandendemezera kucinja kwa moyo wanu ninga kukhundula unthu bwanu bwakale mucibvala unthu bwatsapano. (Wakoloso 3:9, 10) Pakulewa bza mitemo ya Yahova nyakunemba psalymo adanemba kuti: ‘Pakuti kusunga bzakutongabzo kun’pasa phindu.’ (Psalymo 19:11) Imwepo mun’dzawona pomwe kuti kukhala na moyo wakukondwesa Mulungu ni cinthu cabwino kwene-kwene. Mukacita bzimwebzi, mun’dzapasa mtawiro Sathani pa bzomwe iye adatsutsa ndipo mun’dzakondwesa mtima wa Yahova!

^ ndi. 16 Bzimwebzi bzin’funa lini kulewa kuti omwe ambakutsutsani ambakhala ankutumidwa na Sathani caiyeyo. Tsono Sathani ni mulungu wa mkonzedwe uno wa bzinthu, ndipo dziko lense liri m’manja mwace. (2 Wakolinto 4:4; 1 Juwau 5:19) Tenepo tikakhala na moyo wakugopa Mulungu omwe umbakhala moyo wacilendo, wanthu winango an’dzakutsutsani.