Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?

 MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Jezu Kristu—Mesiya Wakupiciridwa

Jezu Kristu—Mesiya Wakupiciridwa

KUTI atithandize kuzindikira Mesiya, Yahova Mulungu adafulizira wapolofeta azinji wa m’Bibliya kulewa bza kubadwa, utumiki na infa ya omwe angadadzapulumusa mtundu wa wanthu.  Mapolofesiya yenseneya ya m’Bibliya, yadakwanisika pa Jezu Kristu. Mpsakudabwisa momwe mapolofesiyaya yaliri yakulondoza na momwe yambafotokozera nkhaniyi. Kuti tindendemezere bzimwebzi, bwerani tipende mapolofesiya yakucepa yomwe yadaleweratu bzakucitika pa kubadwa na ubwana bwa Mesiya.

 Mpolofeta Zaiya akhadaleweratu kuti Mesiya, angadakhala mbadwe ya Mambo Davide. (Zaiya 9:7) Jezu adabadwadi mu dzinza la mambo Davide.Mateu 1:1, 6-17.

Mikeya mpolofeta munango wa Mulungu, adaleweratu kuti mwanayu angadadzakhala mtongi ndipo kuti angadabadwira ku ‘Beremu Efrate.’ (Mikeya 5:2) Pa nthawe yomwe Jezu adabadwa, pakhana mizinda miwiri mu Jirayeri yomwe ikhacemeredwa Beremu. Ubodzi ukhali pafupi na Nazareti kumpoto kwa dzikolo ndipo unango ukhali pafupi na Jeruzalemu ku Juda. Beremu wa pafupi na Jeruzalemu akhacemeredwa Efrate. Jezu adabadwira mu mzinda umweyu, ndendende ninga momwe polofesiya ikhadaleweratu kale!Mateu 2:1.

Polofesiya inango ya m’Bibliya ikhadaleweratu kuti Mwana wa Mulungu angadacemeredwa ‘kucokera ku Edjipito.’ Pomwe Jezu akhali mwana, adayenda naye ku Edjipito. Adabwerera naye kumweko pambuyo pakufa kwa mambo Herode, bzomwe bzidacitisa kuti polofesiya ikwanisike.Ozeya 11:1; Mateu 2:15.

Pa grafiko yomwe ina msolo wakuti: “Mapolofesiya Yakulewa bza Mesiya” ina mavesi yomwe yadanembedwa m’nyansi mwa fala lakuti “Polofesiya”, yomwe yankufotokoza mwakubveka bwino bzomwe bzingadacitikira Mesiya. Taphata minyendo, ndendemezani momwe mapolofesiyaya yadakwanisikira mwa kuwerenga mavesi yakunembedwa m’nyansi mwa fala lakuti “Kukwanisika.” Kucita bzimwebzi kun’dzalimbisa cikhulupiro canu pa kuwona cadidi ca Fala la Mulungu.

Pomwe munkupenda mavesiya, kumbukirani kuti mapolofesiyaya yakhadanembedwa kale madzana ya magole m’mbuyomo Jezu anati kubadwa. Jezu adati: ‘Bzinthu bzense bzomwe bzidanembedwa pakulewa bza ine mu Cakutonga ca Mozeji, mu Wapolofeta na m’Mapsalymo bzin’funika bzikwanisike.’ (Luka 24:44) Ninga momwe imwepo mungawonere m’Bibliya lanu, mapolofesiyaya yadakwanisika m’mbali zense!