Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Momwe Polofesiya ya Danyeri Idaleweratu bza Kubwera kwa Mesiya

Momwe Polofesiya ya Danyeri Idaleweratu bza Kubwera kwa Mesiya

MPOLOFETA Danyeri adakhala na moyo magole 500 Jezu anati kubadwa. Koma Yahova adazimbulira Danyeri, cidziwiso comwe  cingadathandiza kudziwa nthawe yomwe Jezu angadadzozedwa ayai kusankhulidwa ninga Mesiya ayai Kristu. Danyeri adauzidwa kuti: ‘Iwepo un’funika kudziwa na kubvesesa kuti kuyambira pomwe lin’dzacoka lamulo lakulewa bza kubwezeresedwa na kumangidwa papsa kwa mzinda wa Jeruzalemu mpaka kubwera kwa Mesiya, Mtsogoleri, pan’dzapita midzinga 7, na midzinga pomwe 62.’Danyeri 9:25

Kuti tidziwe nthawe ya kufika kwa Mesiya, cakuyamba tin’funika kudziwa nyengo yomwe tiniyamba kulewenga kufika kwa Mesiya. Mwakubverana na polofesiyayi, nyengoyo ni ‘kuyambira pomwe lidacoka lamulo lakulewa bza kubwezeresedwa na kumangidwa papsa kwa mzinda wa Jeruzalemu.’ Kodi ni lini pomwe lidaperekedwa  lamuloli? Mwakubverana na munembi wa Bibliya Nehemiya, lamulo la kumanga pomwe mpanda wa mzinda wa Jeruzalemu lidaperekedwa mu ‘gole la 20 la kutonga kwa Mambo Artaxerxe.’ (Nehemiya 2:1, 5-8) Wafotokozi wa nkhani za kale, wambalewa kuti 474 A.E.C. likhali gole lakuyamba la utongi bwa Artaxerxe. Tenepo, gole la 20 la utongi bwace likhali la 455 A.E.C. Tsapano tagumana gole lomwe tingayambire kulewenga polofesiya ya Danyeri yakulewa bza kufika kwa Mesiya, lomwe ni gole la 455 A.E.C.

Danyeri adalatizambo kutalimpha kwa nyengo ya kufika kwa ‘Mesiya Mtsogoleri’. Polofesiyayi imbalewa bza ‘midzinga 7 na midzinga pomwe 62’—yomwe yense pabodzi imbakwana midzinga 69. Kodi nyengo imweyi njakutalimpha tani? Ma Bibliya manango yambalatiza kuti imweyi ni midzinga lini ya nsiku zinomwe, koma midzinga ya magole. Bzimwebzi bzin’funa kulewa kuti mdzinga uli-wense unkuimira magole manomwe. Kalewengedwe kamweka ka midzinga ya magole, ayai bzipande bza magole manomwe yakutewerana kakhali kakudziwika kwa Wajuda wa m’nthawe yakale. Mwa ciratizo, kwa iwo gole lacinomwe liri-lense likhali gole Lakupuma. (Kufuluka 23:10, 11) Tenepo, midzinga 69 ya polofesiyayi ni bzipande 69 ndipo cipande ciri-cense cina magole 7, ayai magole yakukwana 483 yense pabodzi.

Tsapano bzomwe tingacite n’kulewenga. Penu tin’lewenga kuyambira pa gole la 455 A.E.C., nyengo ya magole 483 imbatifikisa mu gole la 29 E.C. Limweri ndiro gole lomwe Jezu adabatizidwa acikhala Mesiya! * (Luka 3:1, 2, 21, 22) Kodi kumweku n’kukwanisika lini kwakudabwisa kwa polofesiya ya m’Bibliya?

^ ndi. 2 Kucokera mu 455 A.E.C. mpaka 1 A.E.C. ni magole 454. Kucokera mu 1 A.E.C. mpaka 1 E.C. ni gole libodzi. Ndipo kucokera mu 1 E.C. mpaka 29 E.C. ni magole 28. Kusanganiza bzipande bzitatubzi yan’kwana magole 483. Jezu ‘adaphedwa’ mu 33 E.C., mkati mwa mdzinga wa 70 wa magole. (Danyeri 9:24, 26) Onani bukhu la Samalani Ulosi wa Danieli! msolo 11, na Estudo Perspicaz das Escrituras, Volume 3, matsamba 582-584. Mabukhu yenseneya yambakonzedwa na Mboni za Yahova.