WAKRISTAU wambalamulidwa kuti wambacite Cikumbuso ca infa ya Kristu. Msinda umweyu umbacemeredwambo kuti ‘ciraliro ca Mbuya.’ (1 Wakolinto 11:20) Thangwe ranyi msindayu ngwakufunika? Kodi un’funika kumbacitika tani ndipo lini?

Jezu adayambisa msindayu pa usiku  bwa Paskwa ya Wajuda m’gole la 33 E.C. Paskwa ukhali msinda omwe ukhacitidwa kabodzi pa gole, pa nsiku ya 14 ya mwezi Wacijuda mwezi wa Nisani. Mwezi wa Nisani ukhayamba pomwe mwezi upsa ukhawonekera pambuyo pa mdzinga wakuyamba wa mwezi wa Março. Tenepo, Wajuda wakhalewenga nsiku 14 kuti wakumbukire Paskwa, dzuwa litamira.

Jezu adakumbukira msinda wa Paskwa na wapostolo wace ndipo, pambuyo pa kucosa Juda Sikaliyoti, iye adayambisa Ciraliro ca Mbuya. Msinda umweyu udapita m’mbuto mwa Paskwa ya Wajuda, tenepo msindayu un’funika kumbacitidwa kabodzi kokha pa gole.

Bzipsa bzabwino bza Mateu bzimbafotokoza kuti: ‘Jezu adatenga mkate ndipo, pambuyo pakucita mpembo, adaubedula-bedula, acipasa anyakupfunza wace, aciti: ‘Tengani, dyani. Mkateyu unkuimira thupi rangu.’ Ndipo atatenga kopo, adacita mpembo ndipo adawapasa, aciti: ‘Mwani, mwensenemwe, thangwe vinyuyu ankuimira ‘mulopa wangu wa mpangano,’ omwe un’dzataidwa thangwe ra wanthu azinji kuti alekereredwe pikado zawo.’’Mateu 26:26-28.

Wanthu winango wambakhulupira kuti Jezu adasandusa thupi race cairo kukhala mkate na mulopa wace kukhala vinyu. Tsono, thupi lense la Jezu likhali lipulumira pomwe iye adapereka mkateyo. Kodi wapostolo wa Jezu wadadyadi thupi race cairo na kumwadi mulopa wace? Ne, pakuti kucita bzimwebzi kungadakhala kudya nyama ya munthu na kuphonyera lamulo la Mulungu. (Ciyambo 9:3, 4; Mwambo 17:10) Mwakubverana na bukhu la Luka 22:20, Jezu adati: ‘Kopoyi inkuimira mpangano upsa mwa mulopa wangu, omwe un’dzatayidwa thangwe ra imwepo.’ Kodi tingalewe kuti kopoyo idasandukadi ‘mpangano upsa’? Bzimwebzi bzingadakwanisika lini, pakuti mpangano ni mbverano pakati pa wanthu awiri, sikuti cinthu cakuwoneka na maso.

Tenepo bzense bziwiri, mkate na vinyu bzikhali kokha bzizindikiro. Mkate umbaimira thupi lakulungamiratu la Kristu. Jezu adaphatisa basa mkate omwe ukhadasala pa cakudya ca  Paskwa. Mkateyu ukhalibe kuikhidwa bzakufufumisa. (Kufuluka 12:8) Bibliya kawiri-kawiri limbaphatisira basa bzakufufumisa ninga cizindikiro ca pikado ayai kubvunda. Tenepo, mkate umbaimira thupi lakulungamiratu lomwe Jezu adapereka. Likhalibe pikado.Mateu 16:11, 12; 1 Wakolinto 5:6, 7; 1 Pedru 2:22; 1 Juwau 2:1, 2.

Vinyu wakufuira ambaimira mulopa wa Jezu. Mulopayu umbacitisa kuti mpangano upsa uphate basa. Jezu adalewa kuti mulopa wace ungadataidwa kuti wanthu ‘alekereredwe pikado zawo.’ Wanthu wangakhale wakucena pamaso pa Mulungu ndipo wangapite mu mpangano upsa na Yahova. (Wahebereu 9:14; 10:16, 17) Mpanganoyu ayai mbveranoyu, umbacitisa kuti Wakristau wakukhulupirika wakukwana 144.000 adzayende kudzulu. Iwo wan’dzakatumikira ninga wamambo na wansembe wacidzabweresa bzisimbo kwa wanthu wense.Ciyambo 22:18; Jeremiya 31:31-33; 1 Pedru 2:9; Cibvumbulutso 5:9, 10; 14:1-3.

Kodi mbani adathemera kudya bzizindikiro bzimwebzi bza Cikumbuso? Mpsakuwonekeratu kuti ni womwe wali mu mpangano upsa—womwe wana cidikhiro cakuyenda kudzulu—okhawo ni womwe wangadye mkate na kumwa vinyu. Mzimu wakucena wa Mulungu umbawatsimikizira kuti iwo asankhulidwa kuti akakhale ninga wamambo kudzulu. (Waroma 8:16) Iwo wambacitambo mbali ya mpangano wa Umambo na Jezu.Luka 22:29.

Ndiye tani bza wale womwe wana cidikhiro cakudzakhala na moyo wakusaya kumala m’Paraizo pansi pano? Iwo wambabvera lamulo la Jezu ndipo wambagumanika pa Ciraliro ca Mbuya mwa ulemu, koma wambatenga lini mbali pa ciraliroco. Kabodzi pa gole, pa Nisani 14 dzuwa litamira, Mboni za Yahova zimbakumbukira Ciraliro ca Mbuya. Napo pa dziko lense la pansi ni wanthu bzulu bzing’ono-ng’ono womwe wambalewa kuti wana cidikhiro cakuyenda kudzulu, msinda umweyu ngwakufunika kwa Wakristau wensene. Ni nthawe yomwe wensene wangakumbukire lufoyi likululetu lomwe Yahova na Jezu wadaliratiza.Juwau 3:16.