Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?

 MSOLO WACINOMWE

Cidikhiro Cakutsimikizirika Kuna Wakufunidwa Wanu Womwe Adafa

Cidikhiro Cakutsimikizirika Kuna Wakufunidwa Wanu Womwe Adafa
  • Kodi timbadziwa tani kuti anyakufa wan’dzalamukadi?

  • Kodi Yahova ambabva tani na nkhani ya kulamusa anyakufa?

  • Mbani womwe an’dzalamusidwa?

1-3. Ni nyamadulanthaka uponi omwe ankuthamangisa tensenefe, ndipo thangwe ranyi kupfunza bzomwe Bibliya limbalewa kungatitsangalaze?

TINDENDEMEZE kuti mukuthamangisidwa na nyamadulanthaka wakuipa. Iye ana mphanvu kwene-kwene ndipo ana luwiro kuposa imwepo. Imwepo mukudziwa kuti iye alibe nsisi thangwe mudamuwona kale ankupha winango mwa axamwali wanu. Pomwe imwepo mukulimbika kumuthawa, ndipo pomwe iye ankufendera kuti akuphateni. Bzinkuwoneka kuti mulibe kwakuthawira. Ndipo mwabvulumuku, ankuwoneka munthu nyakukupulumusani. Iye ana mphanvu kwene-kwene kuposa nyamadulanthaka wanuyo, ndipo ankupicira kukuthandizani. Mtima wanu unkukhazikika tsapano!

2 Mu njira inango, imwepo mukuthamangisidwa na nyamadulanthaka ninga umweyu. Tensenefe tinkuthamangisidwa. Ninga momwe tapfunzirira m’misolo ya m’mbuyomu, Bibliya limbalewa kuti infa ni nyamadulanthaka. Palibe ali-wense wa ife omwe angathawe infa. Azinji wa ife timbawona nyamadulanthaka umweyu ankucosa moyo wa wanthu womwe timbawafuna. Tsono Yahova ngwamphanvu kwene-kwene kuposa infa. Iye ni mpulumusi wa lufoyi, omwe adalatiza kale kuti angakwanise kucosa nyamadulanthaka umweyu. Ndipo iye ankupicira kudzapfudza nyamadulanthaka umweyu, infa, kwa nthawe zense. Bibliya limbapfunzisa kuti: ‘Infa, yomwe ni nyamadulanthaka wakumalizira, in’dzapfudzidwa.’ (1 Wakolinto 15:26) Imweyi ni nkhani yabwino kwene-kwene!

 3 Cakutoma bwerani tiwone momwe nyamadulanthaka umweyu, infa, ambatitokonyera. Kucita bzimwebzi kun’tithandiza kubvesesa cinthu comwe cin’dzaticitisa kukhala wakukondwa. Kumbukirani kuti Yahova ankupicira kuti anyakufa wan’dzakhala pomwe na moyo. (Zaiya 26:19) Iwo wan’dzakhala pomwe na moyo. Cimweci ni cidikhiro ca cilamuso.

WAKUFUNIDWA WATHU AKAFA

4. (a) Kuwawidwa komwe Jezu adabva pomwe munthu omwe akhamufuna adafa, bzikutipfunzisa ciyani na momwe Yahova ambabvera? (b) Kodi Jezu akhali pa uxamwali bwamphanvu kwene-kwene na yani?

4 Kodi mudafedwa kale munthu omwe mumbamufuna? Kuwawidwa, msunamo na kusaya bzakucita kumbakhala kwa mphanvu kwene-kwene. Pa nthawe imweyi, timbafunika kunyang’ana thandizo la Fala la Mulungu kuti titsangalazidwe. (Werengani 2 Wakolinto 1:3, 4.) Bibliya limbatithandiza kubvesesa momwe Yahova na Jezu ambabvera munthu akafa. Jezu, omwe adalatiza makhalidwe ya Baba wace, adawawidwambo na infa ya munthu omwe akhamufuna. (Juwau 14:9) Pomwe akhali ku Jeruzalemu, Jezu akhambazungira Lazaro na mpfumakazi zace, Mariya na Marta, womwe wakhakhala pafupi na mzinda wa Betanya. Iwo akhali pa uxamwali bwamphanvu. Bibliya limbati: ‘Jezu akhafuna Marta, mpfumakazi yace, na Lazaro.’ (Juwau 11:5) Ninga momwe tapfunzirira m’misolo ya m’mbuyomu, Lazaro adafa.

5, 6. (a) Kodi Jezu adabva tani pomwe akhana wacibale pabodzi na axamwali wace wa Lazaro womwe wakhalira infa yace? (b) Thangwe ranyi kuwawidwa kwa Jezu kumbatilimbisa?

5 Kodi Jezu adabva tani pomwe xamwali wace adafa? Nkhaniyi imbatiuza kuti Jezu adayenda kwa wacibale na axamwali wace wa Lazaro, pomwe akhalira infa yace. Pomwe adawawona, Jezu adawawidwa kwene-kwene. Iye ‘adabuula ndipo adawawidwa mu mtima.’ Patsogolo pace, nkhaniyi imbati: ‘Jezu adagwesa misozi.’ (Juwau 11:33, 35) Kodi kuwawidwa kwa Jezu kukhathandauza kuti iye akhalibe cidikhiro? Ne na pang’onopo! N’cadidi, Jezu akhadziwa kuti cinthu cabwino kwene-kwene citi cicitike. (Juwau 11:3, 4) Napo bzikhali tenepo, iye adawawidwa na kubva nsisi zomwe zimbabwera thangwe ra infa.

6 Kuwawidwa komwe Jezu adabva kumbatilimbisa.  Bzimwebzi bzikutipfunzisa kuti Jezu na Baba wace, Yahova, ambawenga infa. Tsono Yahova Mulungu ankwanisa kulimbana na kukunda nyamadulanthaka umweyu! Bwerani tiwone bzomwe Mulungu adathandiza Jezu kucita.

‘LAZARO BULA’!

7, 8. Malinge na kuwona kwa wanthu, thangwe ranyi Lazaro akhawoneka ninga alibe cidikhiro ciri-cense, tsono Jezu adacita ciyani?

7 Lazaro akhadaikhidwa kale m’cimphako, ndipo Jezu adakumbira kuti cimwala comwe cikhadafunga cicosedwe. Marta alibe kubvuma kucita bzimwebzo thangwe pakhadapita nsiku zinai Lazaro ataikhidwa m’thenje ndipo thupi lace likhadayamba kale kudzongeka. (Juwau 11:39) Malinga na kuwona kwa wanthu, palibe comwe cingadacitika.

Kulamusidwa kwa Lazaro kudabweresa cikondweso cikulu kwene-kwene.Juwau 11:38-44

8 Mwala ule udacosedwa, ndipo Jezu adakuwa mwamphanvu kuti: ‘Lazaro, bula kunja kuno’! Kodi n’ciyani cidadzacitika? ‘Ndipo nyakufa ule adabula.’ (Juwau 11:43, 44) Kodi mungakumbukire momwe wanthuwo adakhalira wakukondwa? Bziribe basa kuti Lazaro akhali m’bale wawo, wadzinza wawo, xamwali wawo, mnansi wawo, comwe iwo akhadziwa n’cakuti iye akhadafa. Tsapano, iwo ankumuwona pomwe na moyo munthu omwe akhamufuna ule. Ndipo bzikhawoneka ninga kulotera. Wanthu azinji adamukumbatira Lazaro mwakukondwa kwene-kwene. Pamwepa infa idakundidwa!

Eliya adalamusa mwana wa mkazi mansiwa.1 Wamambo 17:17-24

9, 10. (a) Kodi Jezu adalatiza tani komwe kudacokera mphanvu zace kuti alamusire nazo Lazaro? (b) Kodi tingagumane phindu liponi tikambawerenga nkhani za m’Bibliya zakulewa bza wanthu womwe adalamusidwa?

9 Jezu alibe kulewa kuti akhaphatisa basa mphanvu zace pakucita bzakudabwisa. Mu mpembo wace akanati kucemera Lazaro, iye adalatiziratu padeca kuti Yahova ndiye omwe ana mphanvu ya kulamusa munthu. (Werengani Juwau 11:41, 42.) Kumweku kukhali lini kuyamba kuti Yahova aphatise basa mphanvu zace mu njira imweyi. Lazaro ni m’bodzi mwa wanthu apfemba womwe adalamusidwa kwa anyakufa mwakudabwisa womwe adanembedwa m’Fala la Mulungu. * Kuwerenga na kupfunza  nkhani zimwezi kumbatitsangalaza. Bzimwebzi bzikutipfunzisa kuti Mulungu alibe tsankhulo, thangwe pakati pa wanthu womwe adalamusidwa pana wana na akulu, amuna na akazi, Wajirayeri na womwe akhali lini Wajirayeri. Nkhani zimwezi zimbabweresa cikondweso cikulu! Mwa ciratizo, pomwe Jezu adalamusa kamtsikana kanango, wabereki wace ‘wadakondwa kwene-kwene.’ (Marko 5:42) Inde, Yahova adawapasa mwayi wakusaya kuyebweka wakukhala wakukondwa.

Mpostolo Pedru adalamusa mkazi Wacikristau Dorka.Mabasa 9:36-42

10 N’cadidi kuti wale womwe adalamusidwa na Jezu kupita kwa nthawe wadafa pomwe. Kodi bzimwebzi bzin’funa kulewa kuti kuwalamusako kukhalibe phindu? Ne na pang’onopo. Nkhani za m’Bibliya zimwezi, zimbatitsimikizira cadidi cakufunika kwene-kwene ndipo zimbatipasa cidikhiro.

BZOMWE TINGAPFUNZE PA NKHANI ZA CILAMUSO

11. Kodi nkhani ya kulamusidwa kwa Lazaro ingatithandize tani kutsimikizira cadidi cakulewedwa pa Mpalizi 9:5?

11 Bibliya limbapfunzisa kuti anyakufa ‘wan’dziwa lini cinthu na cibodzico.’ Iwo alibe moyo ku mbuto inango ndipo akudziwa lini cinthu. Nkhani ya Lazaro imbatsimikizira bzimwebzi. Pomwe Lazaro adalamusidwa, kodi iye adayamba kufotokozera wanthu nkhani zakudabwisa za kudzulu? Ayai adayamba kufotokoza nkhani zakupasa mantha bza mbuto yakutenthera wanthu na moto? Ne. Mu Bibliya mulibe mafala ya Lazaro yakulewa bzimwebzo. Pa nsiku zinai zomwe akhadafa, iye ‘akhadziwa lini cinthu na cibodzico.’ Lazaro akhadagona tulo twa infa.Juwau 11:11.

12. Thangwe ranyi tingatsimikize kuti Lazaro adalamusidwadi?

12 Nkhani ya Lazaro imbatipfunzisa pomwe kuti cilamuso ni nkhani yacadidi sikuti nkhani yakundolewa. Jezu adalamusa Lazaro pakati pa thimu la mboni zakucita kuwona na maso. Napo atsogoleri wa bzipembedzo, womwe wakhawenga Jezu, alibe kulamba kuti nkhaniyi idacitikadi. M’mbuto mwace iwo adalewa kuti: ‘Ticite ciyani, pakuti munthuyu [Jezu] ankucita bzizindikiro bzakusiyana-siyana?’ (Juwau 11:47) Wanthu azinji wadayenda kukawona Lazaro wakulamusidwayo. Thangwe ra bzimwebzo, azinji wa iwo wadakhulupira Jezu. Kwa iwo kuwona Lazaro ana moyo cikhali cizindikiro cikulu cakuti Jezu akhadatumidwadi na Mulungu. Bumweyu bukhali umboni  bwamphanvu mpaka atsogoleri winango Wacijuda adapangana kupha Jezu na Lazaro.Juwau 11:53; 12:9-11.

13. Kodi pana mathangwe yaponi yakukhulupira kuti Yahova andzalamusadi anyakufa?

13 Kodi kukhulupira nkhani ya cilamuso n’kundotaya nthawe? Ne, thangwe nsiku inango Jezu adalewa kuti: ‘Wense womwe wali m’thenje lacikumbuso’ an’dzalamusidwa. (Juwau 5:28) Yahova ndiye Mulengi wa cinthu cense ca moyo. Kodi bzingakhale bzakunesa kukhulupira kuti iye angabwezerese pomwe moyo? Bzimwebzi bzingacitike mwakubverana na momwe Yahova angakumbukire. Kodi iye angakwanise kukumbukira anyakufunidwa wathu womwe wadafa? Kudzuluku kuna nyenyezi zakusaya kulewengeka koma Mulungu ambadziwa madzina ya zensezo iri-yense payokha! (Zaiya 40:26) Na tenepo Yahova Mulungu an’kwanisa kukumbukira bzense ninga momwe anyakufunidwa wathu akhaliri, ndipo iye ngwakukonzeka kuwabwezeresa pomwe na moyo.

14, 15. Ninga momwe Djobi adalewera, kodi Yahova ambabva tani mu mtima pa nkhani ya kubwezeresa anyakufa ku moyo?

14 Kodi Yahova ambabva tani mu mtima pakulewa bza kulamusa anyakufa? Bibliya limbapfunzisa kuti iye ankufunisisa kulamusa anyakufa. Munthu wakukhulupirika Djobi adabvunza kuti: ‘Kodi munthu akafa angakhale pomwe na moyo?’ Djobi akhalewa bza kudikhirira kuthenje mpaka pa nthawe yomwe Mulungu adzamukumbukire. Iye adati kwa Yahova: ‘Mun’dzandicemera ndipo ine ndin’dzatawira. Mun’dzasuwa basa la manja yanu.’Djobi 14:13-15.

15 Ndokumbukirani! Yahova ankudikhirira mwakufunisisa nthawe yomwe an’dzabwezeresa anyakufa ku moyo. Kodi mpsakutsangalaza lini kudziwa momwe Yahova ambabvera pa nkhani ya anyakufa? Tsono bziri tani pa nkhani ya kudzalamusa wanthu kutsogolo? Mbani womwe an’dzalamusidwa, ndipo an’dzalamusidwira kuponi?

‘WENSE WOMWE WALI M’THENJE LACIKUMBUSO’

16. Kodi anyakufa andzalamusidwa kuti adzakhale na moyo mu mkhalidwe uponi?

16 Nkhani za m’Bibliya za kulamusidwa kwa wanthu zimbatipfunzisa bzizinji bza cilamuso comwe cinkubweraco.  Wanthu womwe adalamusidwa pano pa dziko la pansi adakhala pomwe na moyo pabodzi na anyakufunidwa wawo. Bzin’dzakhalambo bzakundendemerana na cilamuso ca kutsogolo, koma bzin’dzakhala bwino kwene-kwene kuposa momwe bzidakhalira kale-kalero. Ninga momwe tidapfunzirira mu Msolo 3, cakulinga ca Mulungu n’cakuti dziko lense lapansi likhale paraizo. Na tenepo, anyakufa andzalamusidwa lini kuti adzakhale pomwe na moyo mu dziko la nkhondo, ciwembo na matenda. Iwo andzakhala na mwayi wakukhala na moyo wakusaya kumala pa dziko la pansi pano mwa mtendere na mu mkhalidwe wakukondwa.

17. Mbani womwe an’dzalamusidwa?

17 Mbani womwe an’dzalamusidwa? Jezu adati: ‘wense womwe wali m’thenje lacikumbuso wan’dzabva fala lace wacidzabula.’ (Juwau 5:28, 29) Mwakundendemerana, pa Cibvumbulutso 20:13 pambati: ‘Ndipo nyanza idapereka anyakufa womwe wakhali m’mwemo, ndipo infa na Hade bzidaperekambo anyakufa womwe wakhali m’mwemo.’ (Onani Mafala Yakuthumizira, pa msolo wakuti: “Kodi Sheol na Hades n’Ciyani?”) Mu thenje la wanthu wenseli mun’dzakhala mulibe cinthu. Wanthu azinji wan’dzakhala pomwe na moyo. Mpostolo Paulo adati: ‘Kun’dzakhala kumuka kwa anyakufa wakulungama na wakusaya kulungama.’ (Mabasa 24:15) Kodi bzimwebzi bzikuthandauza ciyani?

Mu Paraizo, anyakufa an’dzalamusidwa acidzakhala pomwe na moyo na anyakufunidwa wawo

18. Mbani womwe ankuphatanidzidwa pakati pa ‘wakulungama’ womwe an’dzalamusidwa, ndipo cidikhiroci cimbakutokonyani tani imwepo pamwekha?

18 ‘Wakulungama’ ankuphatanidza wanthu azinji womwe timbawawerenga m’Bibliya womwe adakhala na moyo Jezu akanati kubwera pa dziko la pansi. Mungakumbukire wanthu ninga Nowe, Abulahamu, Sara, Mozeji, Rute, Esteri, na winango azinji. Mu bukhu la Wahebereu kapitulo 11, limbafotokoza bza winango mwa amuna na akazi wakukhulupirika amwewa. Tsono ‘wakulungama’ amwewa ankuphatanidzambo atumiki wa Yahova womwe wankufa mu nthawe zathu zino. Thangwe ra cidikhiro ca cilamuso, ifepano tin’dzacita lini mantha na kufa.Wahebereu 2:15.

19. Kodi ‘wakusaya kulungama’ mbani, ndipo ni mpata uponi womwe Yahova an’dzawapasa mwa lufoyi?

19 Kodi tingalewenyi bza wanthu wense womwe alibe kutumikira  ne kubvera Yahova thangwe alibe kukhala na mpata wakumudziwa iye? Bzulu na bzulu bza ‘wakusaya kulungama’ amwewa an’dzayebwedwa lini. Iwo an’dzalamusidwambo ndipo an’dzakhala na nthawe ya kupfunza bza Mulungu wacadidi na kumutumikira. Mkati mwa magole culu, anyakufa an’dzalamusidwa ndipo an’dzatambira mpata wakukhala na wanthu wakukhulupirika pa dziko la pansi acitumikira Yahova. In’dzakhala nthawe yabwino kwene-kwene. Nthawe imweyi Bibliya limbalewa kuti ni Nsiku ya Ciyeruzo. *

20. Kodi Gehena n’ciyani, ndipo mbani ambayenda kumweko?

20 Bzimwebzi bzikuthandauza kuti wanthu wense womwe adafa an’dzalamusidwa? Ne. Bibliya limbalewa kuti anyakufa winango ali ku ‘Gehena.’ (Luka 12:5) Gehena ni dzina lomwe lidacokera ku mbuto ya thukuta yomwe ikhagumanika kunja kwa Jeruzalemu wakale. Mitembo na bzinyalala bzikhatenthedwa kumbuto imweyo. Mathupi ya wanthu wakufa yomwe yakhathusidwa kumweko, yakhawonedwa na Wajuda kuti ni wanthu wakusaya kuthemera kuikhidwa m’thenje ne kulamusidwa. Na tenepo, Gehena ni fala lakundendemezera kupfudzidwa kwakumaliratu. Napo Jezu ndiye omwe adapasidwa basa la ciyeruzo kwa wanthu wamoyo na anyakufa, Yahova ndiye an’dzapereka Ciyeruzo cakumalizira. (Mabasa 10:42) Iye an’dzalamusa lini wanthu wakuipa na wale womwe an’funa lini kucinja.

KULAMUSIDWA KUTI AYENDE KUDZULU

21, 22. (a) Kodi pana mtundu winango uponi wa cilamuso? (b) Mbani omwe adayamba kulamusidwa ku moyo wauzimu?

21 Bibliya limbalewa pomwe bza mtundu winango wa kulamusidwa kukhala na moyo ninga cakulengedwa cauzimu kudzulu. Pana ciratizo cibodzi cokha ca kulamusidwa kwa mtundu umweyu comwe cidanembedwa m’Bibliya, comwe ni kulamusidwa kwa Jezu Kristu.

22 Pomwe Jezu atafa ninga munthu, Yahova alibe kulekerera kuti Mwana Wace wakukhulupirikayu apitirize kukhala ku Thenje. (Psalymo 16:10; Mabasa 13:34, 35) Mulungu adalamusa  Jezu, koma sikuti ninga munthu. Mpostolo Pedru adafotokoza kuti Kristu ‘adafa mu thupi, koma adakhalisidwa na moyo mu mzimu.’ (1 Pedru 3:18) Cimweci mwacadidi cikhali cakudabwisa cikulu kwene-kwene. Jezu adakhala pomwe na moyo ninga munthu wauzimu wamphanvu. (Werengani 1 Wakolinto 15:3-6.) Jezu adakhala wakuyamba kulamusidwa mwacitumbizo mu njira imweyi, tsono iye sikuti ni wa kumalizira.Juwau 3:13.

23, 24. Mbani womwe ali mu thimu la ‘tumabira tung’ono’, ndipo mbangasi?

23 Pomwe akhadziwa kuti an’bwerera kudzulu, Jezu adauza ateweri wace wakukhulupirika kuti akuyenda ‘kukawakonzera mbuto.’ (Juwau 14:2) Jezu akhalewa bza wale womwe aniyenda kudzulu ninga ‘tumabira tung’ono.’ (Luka 12:32) Kodi mbangasi womwe an’dzakhala mu thimu ling’ono limweri la Wakristau wakukhulupirika? Malinga na Cibvumbulutso 14:1, mpostolo Juwau adati: ‘Pomwe ndidanyang’anisa, ndidawona Mwana wa bira [Jezu Kristu] adaima paphiri la Ziyoni. Ndipo womwe wakhanaye pabodzi wakhali 144.000 womwe wana dzina lace na la Babace lakunembedwa pa mikuma yawo.

24 Wakristau wa 144.000 amwewa kuphatanidza na apostolo wakukhulupirika wa Jezu, iwo ambalamusidwa kuti akakhale na moyo kudzulu. Ni lini pomwe iwo an’dzalamusidwa? Mpostolo Paulo adanemba kuti bzimwebzi bzindzacitika mu nthawe ya kukhala kwa Kristu. (1 Wakolinto 15:23) Ninga momwe tin’dzapfunzirira mu Msolo 9, tsapano tinkukhala mu nthawe imweyo. Na tenepo wa 144.000 wakucepa womwe ambafa nsiku zathu zino, ambalamusidwira ku moyo wakudzulu pa nthawe ibodzi-boziyo. (1 Wakolinto 15:51-55) Koma wanthu azinji, ana cidikhiro cakudzalamusidwa kutsogolo acidzakhala na moyo m’Paraizo pa dziko la pansi.

25. N’ciyani comwe tindzapfunza mu msolo unkubwerayu?

25 Inde, tingatsimikize kuti Yahova an’dzakunda nyamadulanthaka wathu, infa, ndipo in’dzakhala lini pomwe mpaka muyaya! (Werengani Zaiya 25:8.) Tsono mungabzibvunze kuti: ‘Kodi womwe an’dzamusidwa kuti ayende kudzulu ankacita basa lanyi kumweko?’ Iwo an’dzatenga mbali mu boma lakudabwisa la Umambo bwa kudzulu. Tindzapfunza bzizinji bza boma limweri mu msolo ukubwerayu.

^ ndi. 9 Nkhani zinango mungazigumane pa 1 Wamambo 17:17-24; 2 Wamambo 4:32-37; 13:20, 21; Mateu 28:5-7; Luka 7:11-17; 8:40-56; Mabasa 9:36-42; na 20:7-12.

^ ndi. 19 Kuti mudziwe bzizinji bza Nsiku ya Ciyeruzo na mathangwe ya ciyeruzo, onani Mafala Yakuthumizira, pa msolo wakuti: “Kodi Nsiku ya Ciyeruzo n’Ciyani”