Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?

 MSOLO WACIXANU

Cakulombolera——Mphaso Ikulu Kwene-kwene Ya Mulungu

Cakulombolera——Mphaso Ikulu Kwene-kwene Ya Mulungu
  • Kodi cakulombolera n’ciyani?

  • Kodi cidaperekedwa tani?

  • Kodi cimbathandauza ciyani kuna imwepo?

  • Kodi mungalatize tani kuti mumbatenda cakulomboleraco?

1, 2. (a) Kodi ni mtundu wanyi wa mphaso yomwe imbakhala yakufunika kwene-kwene kuna imwepo? (b) Thangwe ranyi tingalewe kuti cakulombolera ni mphaso ikulu yomwe imwepo mungatambire?

KODI ni mphaso ikulu kwene-kwene iponi yomwe mudatambira kale? Mphaso imbafunika lini kukhala yakuumira kuti ikhale yakufunika. Kuposa bzense, mphaso ingakhale yakufunika bziribe basa kuti yagulidwa na kobiri zingasi. Penu mphasoyo yakukondwesani ayai yakuthandizani pa moyo wanu, iyo ingakhale yaphindu kwene-kwene kuna imwepo.

2 Pa mphaso zizinji zomwe imwepo mungatambire, pana ibodzi yokha yomwe njakufunika kuposa zense. Ni mphaso ya Mulungu yomwe adapasa wanthu. Yahova adatipasa bzinthu bzizinji, koma mphaso ikulu kwene-kwene yomwe iye adapereka ni cakulombolera ca nsembe ya Mwana wace, Jezu Kristu. (Werengani Mateu 20:28.) Ninga momwe tiniwonera mu msolo uno, cakulombolera ni mphaso ikulu yomwe imwepo mungatambire, yomwe ingakubweresereni cikondweso cikulu na kukuthandizani pa bzinthu bzomwe mungafunikire. Cakulombolera ni cizindikiro cikulu cakulatiza kuti Yahova ambakufunani.

KODI CAKULOMBOLERA N’CIYANI?

3. Kodi cakulombolera n’ciyani, ndipo tin’funika kucita ciyani kuti tibvesese na kutenda mphaso imweyi?

3 Kulewa mwacigwatho, cakulombolera ni njira yomwe  Yahova adaphatisa basa kuti apulumuse wanthu ku pikado na infa. (Wayefezo 1:7) Kuti tibvesese cipfunziso cimweci ca m’Bibliya, tin’funika kukumbukira bzomwe bzidacitika mu zunde la Edeni. Kokha tikabvesesa bzomwe Adamu adaluza pomwe adacita pikado, tingabvesesembo thangwe lomwe cakulombolera n’cakufunika kwene-kwene kwa ife.

4. Kukhala na moyo wakulungamiratu bzikhathandauza ciyani kuna Adamu?

4 Pomwe Yahova adalenga Adamu, adamupasa cinthu cakufunika kwene-kwene—moyo wakulungamiratu. Onani kuti bzimwebzi bzikhathandauza ciyani kuna Adamu. Adakonzedwa na thupi na makumbukidwe yakukwana, iye angadaduwala lini, angadakalamba lini, ne kufa. Ninga munthu wakulungamiratu, iye akhana uxamwali bwakupambulika na Yahova. Bibliya limbalewa kuti Adamu akhali ‘mwana wa Mulungu.’ (Luka 3:38) Tenepo Adamu akhakondwa na uxamwali bwapafupi na Yahova Mulungu, ninga momwe mwana ambakhalira na baba wace wa lufoyi. Yahova akhambalewalewa na mwana wace wa padziko la pansiyu, acimbamupasa basa labwino kuti ambalicite na kumuuziratu bzomwe akhafunika kucita.Ciyambo 1:28-30; 2:16, 17.

5. Kodi Bibliya limbathandauza ciyani likalewa kuti Adamu adalengedwa ‘m’cifanikiso ca Mulungu’?

5 Adamu adalengedwa ‘m’cifanikiso ca Mulungu.’ (Ciyambo 1:27) Bzimwebzi bzikuthandauza lini kuti Adamu akhana mawonekedwe ninga Mulungu. Ninga momwe tidapfunzirira mu Msolo 1 m’bukhu lino, Yahova ni Mzimu wakusaya kuwoneka. (Juwau 4:24) Tenepo Yahova alibe thupi la nyama na mulopa. Kulengedwa m’cifanikiso ca Mulungu bzikuthandauza kuti Adamu adalengedwa na makhalidwe ninga ya Mulungu, yomwe ni lufoyi, nzeru, cirungamo, na mphanvu. Adamu akhali wakundendemera na Baba wace mu njira inango yakufunika yomwe ni ufulu bwakusankhula. Na tenepo Adamu akhali lini ninga mtcini omwe umbandophata basa kokha pa cinthu comwe udakonzedwera kucita. Koma iye akhana ufulu bwakusankhula pakati pa cabwino na cakuipa.  Penu angadasankhula kubvera Mulungu, iye angadakhala na moyo wakusaya kumala m’Paraizo pa dziko la pansi.

6. Pomwe Adamu adaphonyera Mulungu, n’ciyani comwe adaluza, ndipo bzimwebzi bzidatokonya tani mbadwe zace?

6 Mpsakudziwikiratu kuti pomwe Adamu alibe kubvera Mulungu, iye adapasidwa nyathwa ya infa, ndipo adalipira mtengo wakuumira kwene-kwene. Pikado yomwe adacita idamuluzisa moyo wakukwana na bzisimbo bzense. (Ciyambo 3:17-19) Mpsakupasa nsisi kuti Adamu alibe kuluza yekha moyowu koma na mbadwe zace zense zakutsogolo. Fala la Mulungu limbati: ‘Ninga momwe pikado idapitira m’dziko mwa munthu m’bodzi [Adamu], idabwerambo infa thangwe ra pikado ndipo infayo idafikira wanthu wense thangwe rakuti wense wana pikado.’ (Waroma 5:12) Inde, tensefe tidatambira pikado kucokera kwa Adamu. Ndipopa, Bibliya limbalewa kuti iye ‘adabzigulisa’ yekha pabodzi na wana wace ku ukapolo bwa pikado na infa. (Waroma 7:14) Pakhalibe cidikhiro ciri-cense kuna Adamu na Eva thangwe adacita kufuna wokha kuleka kubvera Mulungu. Kodi tani bza wana wace, kuphatanidzambo ife?

7, 8. Kodi cakulombolera cimbathandauza maka-maka bzinthu bziwiri bziponi?

7 Yahova adakonza njira yakupulumusira wanthu mwakuphatisa basa cakulombolera. Kodi cakulombolera n’ciyani? Cakulombolera maka-maka cimbathandauza bzinthu bziwiri. Cakutoma, cakulombolera ni mtengo wa cinthu comwe cin’funika kulomboledwa ayai cinthu comwe cin’funika kugulidwa pomwe. Tingandendemezere na mtengo omwe mungalipire kuti munthu omwe ali m’kawoko omwe adaphatidwa pa nkhondo atsudzulidwe. Caciwiri, cakulombolera ni malipiro yomwe yangakwane kulipira cinthu. Mpsibodzi-bodzi na mtengo omwe umbalipiridwa pa bzinthu bzomwe bzadzongedwa. Mwa ciratizo, penu munthu wacitisa ngozi, iye angafunike kulipira mwakubverana ayai mwakundendemerana na bzinthu bzomwe wadzongabzo.

8 Kodi bzingadakwanisike tani kubwezera bzense bzomwe Adamu adaluza kuti titsudzuke ku ukapolo bwa pikado na  infa? Bwerani ticezerane bza cakulombolera comwe Yahova adapereka na thandauzo lace kuna imwepo.

MOMWE YAHOVA ADAPEREKERA CAKULOMBOLERA

9. Kodi n’cakulombolera ciponi comwe cikhafunika?

9 Pakuti moyo wakulungamiratu wa munthu udaluzika, palibe moyo wa munthu wakusaya kulungamiratu womwe ungadakwanise kuugula pomwe. (Psalymo 49:7, 8) Pakhafunika cakulombolera cakubverana na bzomwe bzidaluzika. Bzimwebzi bzinkubverana na nfundo ya cirungamo cakukwana yakugumanika m’Fala la Mulungu, yomwe imbati: ‘Moyo kulipa moyo.’ (Bzakutonga 19:21) Tsono, n’ciyani comwe cingadakwanisa kulipira moyo wakulungamiratu omwe Adamu adaluza? Pakhafunika moyo winango wakulungamiratu ‘ninga cakulombolera cakundendemera’.1 Timotio 2:6.

10. Kodi Yahova adapereka tani cakulombolera?

10 Kodi Yahova adapereka tani cakulombolera? Iye adatumiza m’bodzi mwa wana wace wakukwana wauzimu pa dziko la pansi. Tsono Yahova alibe kundotumiza cakulengedwa cauzimu ciri-cense. Iye adatumiza m’bodzi mwa wana wace wakufunika kwene-kwene, Mwana wace wakubadwa yekha. (Werengani 1 Juwau 4:9, 10.) Mwa kufuna, Mwanayu adasiya mui wace kudzulu. (Wafiripo 2:7) Ninga momwe tapfunzirira mu msolo wapitayu m’bukhu lino, Yahova adacita cakudabwisa mwa kucosa moyo wa Mwana wace kudzulu aciuikha m’mimba mwa Mariya. Mwa mzimu wakucena wa Mulungu, Jezu adabadwa ninga munthu wakulungamiratu ndipo alibe kutambira nyathwa ya pikado.Luka 1:35.

Yahova adapereka Mwana wace wakubadwa yekha ninga cakulombolera kuna ife

11. Kodi bzidakwanisika tani munthu m’bodzi kukhala cakulombolera wanthu azinji?

11 Kodi bzidakwanisika tani munthu m’bodzi kukhala cakulombolera wanthu azinji? Bzidakwanisika tani kuti wanthu azinji pakuyambirirapo akhale na pikado? Kumbukirani kuti kucita pikado komwe Adamu adacita kudamuluzisa moyo wakulungamiratu. Ndipo iye angadakwanisa lini kupereka moyowu kwa mbadwe zace. M’mbuto mwace iye adapereka  pikado na infa. Jezu, omwe Bibliya limbamucemera ‘Adamu wakumalizira’ akhana moyo wakukwana waumunthu ndipo alibe kucita pikado. (1 Wakolinto 15:45) Mwa njira inango tingalewe kuti Jezu adapita m’mbuto mwa Adamu kuti atipulumuse. Mwa kupereka moyo wace wakukwana ninga nsembe, na kubvera Mulungu pa bzense, Jezu adalipira pikado ya Adamu. Tenepo Jezu adabweresa cidikhiro kuna mbadwe za Adamu.Waroma 5:19; 1 Wakolinto 15:21, 22.

12. Kodi kubonera kwa Jezu kudalatiza ciyani?

12 Bibliya limbafotokoza cibodzi na cibodzi bza kubonera kwa Jezu akanati kufa. Iye adamenyedwa acikhomereredwa pa muti wakuzunzikira ndipo adabonera na infa yakuwawa. (Juwau 19:1, 16-18, 30; Onani Mafala Yakuthumizira, pa msolo wakuti: “Thangwe Race Wakristau Wacadidi Wambaphatisira Lini Basa Mtanda pa Kunamata”) Thangwe ranyi bzikhafunika kuti Jezu abonere kwene-kwene? Mu msolo winango kutsogoloku, tin’dzapfunza kuti Sathani adatsutsa Yahova kuti palibe munthu angapitirize kumutumikira mwakukhulupirika akagumana na mabvuto. Pa kupirira mwakukhulupirika napo akhabonera kwene-kwene, Jezu adapereka mtawiro wabwino kwene-kwene pa kutsutsa kwa Sathani. Jezu adalatiza kuti munthu wakulungamiratu omwe ana ufulu bwakusankhula angapitirize kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu bziribe basa bzomwe Dyabu angacite. Mpsakudziwikiratu kuti Yahova adakomedwa kwene-kwene na kukhulupirika kwa Mwana wace wakufunidwa!Mimwani 27:11.

13. Kodi cakulombolera cidalipiridwa tani?

13 Kodi cakulombolera cidalipiridwa tani? Pa nsiku ya 14 mwezi waci Juda wa Nisani mu 33 E.C., Mulungu adabvuma kuti Mwana wace wakukwana na wakusaya pikado aphedwe. Jezu adapereka nsembe yace ya moyo wakukwana waumunthu ‘kabodzi kokha.’ (Wahebereu 10:10) Pa nsiku yacitatu Jezu atafa, Yahova adamulamusa pomwe ku moyo wauzimu. Pomwe adafika kudzulu, Jezu adapereka kwa Mulungu mtengo wa nsembe ya moyo wace wakukwana ninga cakulombolera mbadwe za Adamu. (Wahebereu 9:24) Yahova adabvuma mtengo wa nsembe ya Jezu ninga cakulombolera comwe  cikhafunika pa kupulumusa wanthu ku ukapolo bwa pikado na infa.Werengani Waroma 3:23, 24.

KODI CAKULOMBOLERA CINGATHANDAUZE CIYANI KUNA IMWEPO?

14, 15. Kuti ‘tilekereredwe bzakuphonya bzathu’ n’ciyani comwe tin’funika kucita?

14 Napo ndife wanthu wa pikado, ifepano tingatambire bzisimbo bzizinji thangwe ra cakulombolera. Bwerani tiwone bzinango mwa bzisimbo bzomwe tingagumane tsapano na kutsogolo thangwe ra mphaso ikulu kwene-kwene ya Mulunguyi.

15 Kukhululukidwa pikado. Thangwe ra kusaya kukwana komwe tidatengera, bzimbafunika nyongo kuti ticite comwe n’cabwino. Tensenefe timbaphonya mwa mafala ayai mwa bzakucita. Mwa nsembe ya cakulombolera ya Jezu ifepano ‘tingalekereredwe bzakuphonya bzathu.’ (Wakoloso 1:13, 14) Kuti tilekereredwe, tin’funika kukungula mwacadidi. Tin’funika pomwe kukumbira Yahova mwakubzicepsa, kuti atikhululukire bzakuphonya bzathu mwakukhulupira nsembe ya cakulombolera ya Mwana wace.Werengani 1 Juwau 1:8, 9.

16. N’ciyani cimbaticitisa kunamata Mulungu na cikumbu-mtima cakucena, ndipo kukhala na cikumbu-mtima cimweco kuna phindu lanyi?

16 Cikumbu-mtima cakucena pamaso pa Mulungu. Cikumbu-mtima cikatinesa cingaticitise kusaya cidikhiro na kubzibva kukhala wapezi-pezi. Mwa kulekereredwa bzakuphonya komwe kudakwanisika na cakulombolera, Yahova ambatidekera mtima kuti timunamate na cikumbu-mtima cakucena napo ndife wakuperewera. (Wahebereu 9:13, 14) Bzimwebzi bzimbaticitisa kukhala na ufulu bwa kulewalewa na Yahova. Na tanepo tingakhale wakutsudzuka kumufenderera mu mpembo. (Wahebereu 4:14-16) Kupitiriza kukhala na cikumbu-mtima cakucena kun’dzatipasa mtendere wa mu bzakukumbuka, kubziwona kuti ndife wakufunika, na kuticisa kukhala wakukondwa.

17. Kodi ni bzisimbo bziponi bzomwe bzingakwanisike thangwe rakuti Jezu adatifera?

 17 Cidikhiro ca moyo wakusaya kumala m’paraizo pa dziko la pansi. Pa Waroma 6:23 pambati: ‘Malipo ya pikado ni infa.’ Vesi libodzi-bodziro limbati: ‘Koma mphaso yomwe imbaperekedwa na Mulungu ndiyo moyo wamuyaya mwa Kristu Jezu, Mbuya wathu.’ Mu Msolo 3 m’bukhu lino, tidacezerana bzisimbo bza m’paraizo omwe ankubwera pa dziko la pansi. (Cibvumbulutso 21:3, 4) Bzisimbo bzense bzakutsogolo, kuphatanidza na moyo wakusaya kumala, moyo wa thanzi, bzingakwanisike thangwe rakuti Jezu adatifera. Kuti titambire bzisimbo bzimwebzi, tin’funika kulatiza kuti timbatenda mphaso ya cakulombolera.

KODI MUNGALATIZE TANI KUTENDA KWANU?

18. Thangwe ranyi tin’funika kutenda kwene-kwene Yahova thangwe ra cakulombolera?

18 Thangwe ranyi tin’funika kutenda kwene-kwene Yahova thangwe ra cakulombolera? Inde, mphaso imbakhala yakufunika kwene-kwene nyakuperekayo akadzonga nthawe, nyongo, ayai bzinthu bzizinji. Timbatokonyedwa mtima tikambawona kuti mphasoyo n’cizindikiro cakuti nyakuperekayo ana lufoyi lacadidi kuna ife. Cakulombolera ni mphaso ikulu kuposa zense, thangwe Mulungu adacita nyongo ikulu kwene-kwene  kuti aipereke. Pa Juwau 3:16 pambati: ‘Mulungu adalifuna kwene-kwene dziko la pansi, mpaka kuliperekera Mwana wace wakubadwa yekha.’ Cakulombolera ni cizindikiro cikulu cakulatiza kuti Yahova ambatifuna. Bzimwebzi bzinkulatizambo kuti Jezu ambatifuna, thangwe mwakucita kufuna adapereka moyo wace m’mbuto mwathu. (Werengani Juwau 15:13.) Mphaso ya cakulombolera imbatitsimikizira kuti Yahova na Mwana wace ambatifuna ninga munthu ali-wense payekha.Wagalata 2:20.

Kumudziwa Yahova ni njira ibodzi yomwe mumbalatizira kutenda mphaso yace ya cakulombolera

19, 20. Ni njira ziponi zomwe mungalatize kuti mumbatenda mphaso ya Mulungu ya cakulombolera?

19 Kodi mungalatize tani kutenda Mulungu thangwe ra mphaso ya cakulombolera? Cakutoma, mun’dzafunika kumudziwa nyakupereka Mphaso Mkulu, Yahova. (Juwau 17:3) Kupfunza Bibliya mwakuphatisa basa bukhu lino kun’dzakuthandizani kumudziwa bwino Yahova. Mukafika pakumudziwa Yahova, ndipo pomwe lufoyi lanu limbakulambo. Patsogolo pace, lufoyi lin’dzakucitisani kucita bzomwe iye ambafuna.1 Juwau 5:3.

20 Kulatiza cikhulupiro pa nsembe ya cakulombolera ya Jezu. Jezu caiyeyo adati: ‘Omwe an’khulupira Mwanayo ana moyo wakusaya kumala.’ (Juwau 3:36) Kodi tingalatize tani cikhulupiro mwa Jezu? Cikhulupiro cimweco cimbandolatizidwa lini na mafala yokha. Pa Tiyago 2:26 pambalewa kuti: ‘Cikhulupiro cakusaya mabasa yace, n’cakufa.’ Inde, cikhulupiro caico cimbawonekera mwa ‘mabasa yace,’ kuthandauza bzakucita bzathu. Njira ibodzi yomwe tingalatizire cikhulupiro mwa Jezu ndiyo kucita bzabwino bzomwe tingakwanise, kuti titewezere iye sikuti pa bzomwe timbalewa bzokha koma pa bzakucita bzathu.Juwau 13:15.

21, 22. (a) Thangwe ranyi tin’funika kumbagumanika pa msinda wa pagole wa Ciraliro ca Mbuya? (b) N’ciyani comwe tin’dzapfunza m’misolo 6 na 7?

21 Kugumanika pa msinda wa pagole wa Ciraliro ca Mbuya. Usiku bwa Nisani 14 mu gole la 33 E.C., Jezu adayambisa msinda wakupambulika omwe Bibliya limbaucemera ‘Ciraliro ca Mbuya.’ (1 Wakolinto 11:20; Mateu 26:26-28) Msinda  umweyu umbacemeredwambo Cikumbuso ca infa ya Kristu. Jezu adayambisa msinda umweyu pakufuna kuthandiza wapostolo na Wakristau wense wacadidi kukumbukira kuti mwa kufa ninga munthu wakulungamiratu, iye adapereka moyo wace ninga cakulombolera. Pakulewa bza msinda umweyu Jezu adatonga kuti: ‘Pitirizani kumbacita bzimwebzi pakundikumbukira.’ (Luka 22:19) Kugumanika pa cikumbuso kumbatikumbusa lufoyi likulu lomwe Yahova pabodzi na Jezu adalatiza mwa cakulombolera. Ifepano tingalatize kutenda kwathu pa cakulombolera tikambagumanika gole liri-lense pa msinda wa Cikumbuso ca infa ya Jezu. *

22 Makonzedwe ya cakulombolera yomwe Yahova adacita ni mphaso yomwe palibe yakundendemerana nayo. (2 Wakolinto 9:14, 15) Napo wanthu womwe adafa angagumane phindu na mphaso imweyi. Misolo 6 na 7 in’dzafotokoza momwe bzimwebzi bzin’dzacitikira.

^ ndi. 21 Kuti mudziwe bzizinji bza thandauzo la Ciraliro ca Mbuya, onani Mafala Yakuthumizira, pa msolo wakuti: “Ciraliro ca Mbuya, onani Mafala Yakuthumizira—Msinda Omwe Umbalemekeza Mulungu.”