Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?

 MSOLO WACITATU

Kodi Mulungu ana Cakulinga Ciponi na Dziko la pansili?

Kodi Mulungu ana Cakulinga Ciponi na Dziko la pansili?
  • N’ciponi cakulinga ca Mulungu kuna wanthu?

  • Kodi Mulungu adatsutsidwa tani?

  • Kodi moyo un’dzakhala tani pa dziko la pansi kutsogolo?

1. Kodi cakulinga ca Mulungu na dziko la pansi n’ciponi?

CAKULINGA ca Mulungu na dziko la pansi n’cabwino kwene-kwene. Yahova an’funa kuti dzikoli likhalidwe na wanthu wakukondwa acikhala na thanzi labwino. Bibliya limbati ‘Yahova Mulungu adakonza zunde la Edeni’ ndipo iye ‘adacitisa kuti miti ya mtundu uli-wense yakuwoneka bwino na yakuthemera kudya imere.’ Pambuyo pa kulenga mwamuna na mkazi wakuyamba, Adamu na Eva, Mulungu adawaikha pa mbuto yabwinoyo ndipo adawauza kuti: ‘Balanani, muwande, mulidzaze dziko la pansi, mucirinyang’anira.’ (Ciyambo 1:28; 2:8, 9, 15) Na tenepo cakulinga ca Mulungu cikhali cakuti wanthu akhale na wana, acikuza malire ya zunde lakudekalo mpaka dziko lense, acimbasamalira bzirombo.

2. (a) Kodi tingadziwe tani kuti cakulinga ca Mulungu na dziko la pansi cidzakwanisikadi? (b) Kodi Bibliya limbalewa ciyani pa nkhani yakuti wanthu an’dzakhala na moyo wakusaya kumala?

2 Kodi mun’kumbuka kuti cakulinga ca Yahova Mulungu cakuti wanthu akhale pa dziko la pansi m’paraizo cin’dzakwanisika? Mulungu adati: ‘Ndalewa, ndipo ndin’dzacita ninga ndaleweramu.’ (Zaiya 46:9-11; 55:11) Inde, bzomwe Mulungu ambafuna bzin’dzacitikadi! Iye adalewa kuti: ‘alibe kulirengera [dziko la pansi] papezi, koma adalikonza kuti likhalidwe.’ (Zaiya 45:18) Kodi Mulungu akhafuna kuti dzikoli likhalidwe na wanthu wa mtundu wanyi? Ndipo akhafuna kuti wanthuwo akhale kwa nthawe itali tani? Bibliya limbatawira kuti: ‘Anyakulungama wan’dzatambira dziko la pansi, wacidzakhala  m’mwemo mpaka muyaya.’Psalymo 37:29; Cibvumbulutso 21:3, 4.

3. Kodi ni bzinthu bzakuipa bziponi bzomwe bzinkucitika pa dziko la pansi, ndipo bzimwebzi bzimbanyosa mbvunzo uponi?

3 Bzimwebzi bzikanati kucitika mpaka lero. Wanthu nsiku zino ambaduwala na kufa; winango ambamenyana na kuphana. Ciripo comwe cidaphonyeka. Mpsakudziwikiratu kuti Mulungu akhafuna lini kuti dziko likhale ninga momwe timbawonera nsiku zino! Kodi n’ciyani cidacitika? Thangwe ranyi cakulinga ca Mulungu cikanati kukwanisika? Palibe bukhu liri-lense lakunembedwa na wanthu lomwe lingatipase mtawiro thangwe rakuti mabvutoya yadayambira kudzulu.

CIYAMBI CA NYAMADULANTHAKA

4, 5. (a) Mbani omwe adalewalewa na Eva mwa kuphatisa basa nyoka? (b) Kodi bzingakwanisike tani kuna munthu omwe pakuyamba akhali wabwino na wakukhulupirika pakumalizira pace nkudzakhala mbava?

4 Bukhu lakuyamba mu Bibliya limbatiuza bza omwe adatsutsa Mulungu mu zunde la Edeni. Iye ambacemeredwa “nyoka” tsono ikhali lini nyoka caiyo. Bukhu lakumalizira mu Bibliya limbatiuza kuti iye ni ‘Dyabu na Sathani, omwe ankusoceresa wanthu pa dziko lense lapansi.’ Iye ambacemeredwambo ‘cinyoka cakuyambirira.’ (Ciyambo 3:1; Cibvumbulutso 12:9) Anjo wamphanvu umweyu, ayai cakulengedwa cauzimu cakusaya kuwoneka, cidaphatisa basa nyoka kulewalewa na Eva, ninga momwe munthu waluso ambacinjira fala lace licibveka ninga la djeke. Cakulengedwa cauzimu cimweci cikhalipo pomwe Mulungu akhakonza dziko la pansi kuti likhalidwe na wanthu.Djobi 38:4, 7.

5 Bzense bzomwe Mulungu adalenga bzikhali bzakulungamiratu, na tenepo mbani adalenga “Dyabu” omwe ni “Sathani?” Kulewa mwacigwatho, m’bodzi mwa wana wauzimu wamphanvu wa Mulungu adabzisandusa kukhala Dyabu. Kodi bzidakwanisika tani? Napo nsiku zino munthu omwe akhana makhalidwe yabwino na wakukhulupirika, pakumalizira pace angadzakhale mbava. Kodi bzimwebzi bzingacitike tani? Munthu angalekerere cikhumbo cakuipa kukula mu mtima mwace. Tsono munthuyo akapitiriza kumbakumbuka bzimwebzo,  cikhumbo cakucita bzakuipa cimbakhala ca mphanvu. Ndipo akakhala na mpata, ambamalizira kucita bzomwe akhakhumbabzo.vWerengani Tiyago 1:13-15.

6. Kodi n’ciyani cidacitisa kuti mwana wauzimu wamphanvu wa Mulungu akhale Sathani Dyabu?

6 Ndibzo bzomwe bzidacitikira Sathani omwe ni Dyabu. Mpsakuwonekeratu kuti iye adabva pomwe Mulungu akhauza Adamu na Eva kuti akhale na wana acidzaza dziko la pansi na mbadwe zawo. (Ciyambo 1:27, 28) Tenepo Sathani adakumbuka kuti: ‘wanthu wensewa akhafunika kunamata inepano m’mbuto mwakunamata Mulungu!’ Ndipopa cikhumbo cakuipaco cidadzakula mu mtima mwace. Ndipo iye adafika pa kupumpsa Eva mwa kumuuza gunkha lakunamizira Mulungu. (Werengani Ciyambo 3:1-5.) Tenepo iye adakhala “Dyabu,” kuthandauza “nyamagunkha.” Nthawe ibodzi-bodziyo, adakhala “Sathani” kuthandauza “Nyakutsutsa.”

7. (a) Thangwe ranyi Adamu na Eva adafa? (b) Thangwe ranyi mbadwe zense za Adamu zimbakalamba na kufa?

7 Mwa kuphatisa basa magunkha na kucenjera, Sathani Dyabu adacitisa Adamu na Eva kuleka kubvera Mulungu. (Ciyambo 2:17; 3:6) Comwe cidadzacitika n’cakuti, iwo adafa ninga momwe Mulungu akhadawauzira kuti ndibzo bzomwe bzingadadzacitika akasaya kubvera. (Ciyambo 3:17-19) Kuyambira pomwe Adamu adakhala wakuperewera thangwe ra pikado, mbadwa zace zense zidatambirambo pikadoyo kucokera kwa iye. (Werengani Waroma 5:12.) Nkhani imweyi ingandendemezedwe na cikombole ca kuumbira njedwa. Cikomboleco cikakhala cidabenda, n’ciyani comwe cingacitikire njedwa zense zomwe ziniumbidwa m’cikombole cimweco? Njedwa zensezo zin’coka zakubenda, ayai zakupunduka. Mwakundendemerana, munthu ali-wense adatengera “cirema” cimweci kucokera kwa Adamu. Thangwe race wanthu wense ambakalamba na kufa.Waroma 3:23.

8, 9. (a) Kodi ni mabvuto yaponi yomwe Sathani adayambisa? (b) Thangwe ranyi Mulungu alibe kupheratu anyakupandukawo nthawe ibodzi-bodziyo?

8 Pomwe Sathani adacitisa Adamu na Eva kuphonyera Mulungu, iye maka-maka akhatsogolera pa kupandukira  Mulungu. Iye akhagaza momwe Yahova ambatongera. Kulewa cadidi, Sathani akhalewa kuti: ‘Mulungu ni mtongi wakuipa. Iye ambalewa bzakunama ndipo wanthu wace ambawamana bzabwino. Wanthu an’funika lini kutongedwa na Mulungu. Iwo an’funika kubzisankhulira okha comwe n’cabwino na comwe n’cakuipa. Ndipo bzingadakhaliratu bwino ndingadambawatonga ndine.’ Kodi Mulungu angadacita tani na kunyozedwa kumweku? Wanthu winango ambakumbuka kuti  Mulungu angadandopheratu anyakupandukawo. Tsono kucita tenepo kungadatawira kunyoza komwe Sathani adacita? Kodi bzingadalatiza kuti Mulungu ambatongadi mu njira yabwino?

9 Yahova ambacita bzinthu mwa cirungamo kwene-kwene, na thangwe limwero iye alibe kupha anyakupandukawo nthawe imweyo. Iye adatsimikiza kuti papite nthawe kuti atawire bzomwe Sathani adamugaza mu njira yakuti bzidziwike padeca kuti Dyabu ngwakunama. Na tenepo, Mulungu adabvumira kuti wanthu ambabzitonge wokha kwa kanthawe mwakunyang’aniridwa na Sathani. Mu Msolo  11 m’bukhu lino tin’dzapfunza thangwe lomwe Yahova adacitira bzimwebzi, na thangwe lomwe adalekerera kuti papite nthawe itali akanati kumalisa nkhaniyi. Tsapano ni bwino kukumbukira ibzi: Kodi Adamu na Eva adacita bwino kukhulupira Sathani, omwe palibe ne na cibodzi cabwino comwe adawacitira? Kodi iwo adacita bwino kukhulupira kuti Yahova, omwe adawapasa bzinthu bzense bzabwino ngwakunama na wakuipa? Mungadakhala ndimwepo mungadacita tani?

10. Kodi imwepo mungakhale tani ku mbali ya Yahova pakutawira bzomwe Sathani adamutsutsa?

10 Bziri bwino kumbakumbukira mibvunzo ninga imweyi thangwe ali-wense wa ife ambagumana na bzakucitika ninga bzimwebzi nsiku zino. Inde, imwepo muna mpata wakukhala ku mbali ya Yahova pakutawira bzomwe Sathani adatsutsa. Imwepo mungafunike kubvuma Yahova ninga Mtongi wanu muciratiza kuti Sathani ngwakunama. (Psalymo 73:28; Werengani Mimwani 27:11.) Mpsakupasa nsisi kuti ni wanthu wakucepa pakati pa wanthu bzulu na bzulu pa dziko lense womwe ambasankhula kutumikira Mulungu. Bzimwebzi bzimbanyosa mbvunzo wakufunika uyu: Kodi Bibliya limbapfunzisa kuti Sathani ndiye akutongadi dzikoli?

KODI MBANI ANKUTONGA DZIKOLI?

Kodi bzingadakwanisika tani Sathani kupereka kwa Jezu maumambo yense ya padziko la pansi bzingadakhala kuti yali lini m’manja mwace?

11, 12. (a) Kodi ni mayezo yaponi yomwe Jezu adagumana nayo yomwe yakulatiza kuti Sathani ndiye mtongi wa dzikoli? (b) Ni bzinthu bzinango bziponi bzomwe bzikulatiza kuti Sathani ndiye mtongi wa dziko?

11 Jezu alibe kupenukira kuti Sathani ndiye mtongi wa  dzikoli. Pa nthawe inango mwakudabwisa, Sathani adalatiza Jezu ‘maumambo yense ya pansi pano, na mbiri zawo.’ Ndipo iye adapicira kuna Jezu kuti: ‘Bzensenebzi ndin’kupasa, malinge ungagodama, ucindinamata kabodzi kokha.’ (Mateu 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Ndokumbukirani bzimwebzi. Bzingadakhala kuti Dyabu ndiye lini mtongi wa dzikoli kodi iye angadamuyeza Jezu pakufuna kumupasa maumambo yense? Jezu alibe kulamba kuti maumambo yense yali m’manja mwa Sathani. Bzingadakhala kuti maumamboyo yali lini m’manja mwace, mpsakudziwikiratu kuti Jezu angadamugaza.

12 Yahova ni Mulungu wamphanvu zense, Mulengi wa cirengedwe cense cakudabwisaci. (Cibvumbulutso 4:11) Tenepo, palibe mbuto iri-yense m’Bibliya yomwe imbalewa kuti Yahova Mulungu ayai Jezu Kristu ndiwo womwe ankutonga dzikoli. Jezu adacita kuleweratu kuti Sathani ndiye ‘mtongi wa dziko la pansi lino.’ (Juwau 12:31; 14:30; 16:11) Ndipo Bibliya limbalewa Sathani Dyabu kuti ni ‘mulungu wa mkonzedwe uno wa bzinthu.’ (2 Wakolinto 4:3, 4) Mpostolo Wacikristau Juwau adanemba bza nyakutsutsa umweyu ayai Sathani kuti: ‘Dziko lense liri m’manja mwa nyakuipayo.’1 Juwau 5:19.

KODI DZIKO LA SATHANI LIN’DZAPFUDZIDWA TANI?

13. Thangwe ranyi tin’funika dziko lipsa?

13 Pakupita kwa gole liri-lense, dzikoli likuyenda licidzongekeratu. Ladzala na wanthu wakucita nkhondo, atsogoleri wa ndale wakusaya kukhulupirika, atsogoleri wa bzipembedzo wacinyengo, na ukapondo. Dziko lense lafika pomwe wanthu angakwanise lini kulikonza. Bibliya limbalewa kuti nthawe yasala pang’ono kuti Mulungu adzapfudze dziko lakuipali pa nkhondo yace ya Armagedo. Bzimwebzi bzin’dzafungula njira yakutambira dziko lipsa la cirungamo.Cibvumbulutso 16:14-16.

14. Mbani adasankhulidwa na Mulungu kuti akhale Mtongi wa Umambo Bwace, ndipo bzimwebzi bzikhadalewedweratu tani?

14 Yahova Mulungu adasankhula Jezu Kristu kuti akhale Mambo wa Umambo Bwace bwa Kudzulu ayai boma lace. Kwa magole mazinji m’mbuyomu Bibliya lidaleweratu kuti: ‘Pakuti kwa ifepano mwana wabadwa, ife tapasidwa mwana  wacimuna, ndipo paphewa pace pan’dzakhala Utongi. Iye an’dzapasidwa dzina lakuti . . . Mtongi wa Mtendere. Ukulu bwa utongi bwa umambo na bwa mtendere bun’dzamala lini pomwe.’ (Zaiya 9:6, 7) Pakulewa bza boma limweri, Jezu adauza ateweri wace kupemba kuti: ‘Umambo bwanu bubwere. Kufuna kwanu kucitike pansi pano ninga kudzuluko.’ (Mateu 6:10) Ninga momwe tin’dzawonera m’misolo ya kutsogoloku m’bukhu lino, nthawe yasala pang’ono kuti Umambo bwa Mulungu bupfudze maboma yense ya pa dzikoli, ndipo Umambo bokha bwa Mulungu ndibo mun’dzatonga. (Werengani Danyeri 2:44.) Patsogolo pace, Umambo bwa Mulungu bun’dzabweresa paraizo.

DZIKO LIPSA LIRI PAFUPI!

15. Kodi “dziko la pansi lipsa” n’ciyani?

15 Bibliya limbatitsimikizira kuti: ‘Pana kudzulu kupsa na dziko la pansi lipsa bzomwe tinkudikhirira mwakubverana na piciro lace [Mulungu], ndipo m’mwemo mun’dzakhala na cirungamo.’ (2 Pedru 3:13; Zaiya 65:17) Nthawe zinango Bibliya likambalewa kuti “dziko” bzimbathandauza wanthu womwe ambakhala m’dzikolo. (Ciyambo 11:1) Tenepo “dziko la pansi lipsa” la cirungamo ni wanthu womwe an’kubvumidwa na Mulungu.

16. Kodi ni mphaso yakufunika kwene-kwene iponi yomwe Mulungu an’dzapereka kwa wale womwe ambawabvuma, ndipo n’ciyani comwe tin’funika kucita kuti tidzatambire mphasoyo?

16 Jezu adapicira kuti mu dziko lipsa lomwe lin’kubwera, wanthu wakubvumidwa na Mulungu an’dzatambira mphaso ya ‘moyo wakusaya kumala.’ (Marko 10:30) Taphata minyendo fungulani Bibliya lanu pa Juwau 3:16 na pa Juwau 17:3, ndipo werengani bzomwe Jezu adalewa bzomwe tin’funika kucita kuti tidzatambire moyo wakusaya kumala. Tsapano bwerani tiwone kucokera m’Bibliya bzisimbo bzomwe Mulungu an’dzapasa wense womwe ankuthemera kudzakondwa na mphaso yabwino kwene-kwene m’Paraizo pa dziko la pansi kutsogolo.

17, 18. Kodi tingatsimikize tani kuti pan’dzakhala mtendere na cisungiko kuli-kwense pa dziko la pansi?

17 Kuipa, nkhondo, ukapondo, na ciwembo bzin’dzawoneka  lini pomwe. ‘Ndipo nyakuipa an’dzawoneka lini pomwe . . . Tsono anyakulungama wan’dzatambira dziko la pansi.’ (Psalymo 37:10, 11) Pan’dzakhala mtendere thangwe Mulungu ‘An’dzaletsa nkhondo mpaka kumamaliziro ya dziko la pansi.’ (Psalymo 46:9; Zaiya 2:4) Patsogolo pace ‘nyakulungama an’dzaphukira, ndipo pan’dzakhala mtendere uzinjisa mpaka mwezi udzaleke kuoneka’—ndipo an’dzakhala na mtendere kwakusaya kumala!Psalymo 72:7.

18 Anyakunamata Yahova an’dzakhala mwakusungika. Pomwe Wajirayeri akhabvera Mulungu mu nthawe za m’Bibliya, iwo akhakhala mwakusungika. (Mwambo 25:18, 19) Mwakundendemera, bzin’dzakhala bwino kwene-kwene kudzakhala mwakukhotcereredwa m’Paraizo!Werengani Zaiya 32:18; Mika 4:4.

19. Kodi timbadziwa tani kuti kun’dzakhala na cakudya cizinji mu dziko lipsa la Mulungu?

19 Kun’dzakhala kulibe njala. Wakunemba psalymo adanemba kuti: ‘Pan’dzakhala pana phoso lizinji pansi pano; mu ntsonga za mapiri bzin’dzakhala bziri mbwee.’ (Psalymo 72:16) Yahova Mulungu an’dzasimba anyakulungama, ndipo ‘dziko la pansi lin’dzapereka bzisapo bzace.’Psalymo 67:6.

20. Thangwe ranyi tingatsimikize kuti dziko lense lin’dzakhala paraizo?

20 Dziko lense lin’dzakhala paraizo. Nyumba zabwino na mbuto zabwino zakukhala zin’dzakonzedwa mu mbuto zomwe wanthu wa pikado akhadadzonga. (Werengani Zaiya 65:21-24; Cibvumbulutso 11:18) Kupita kwa nthawe, mbuto zakudzongeka zin’dzakonzedwa pomwe mpaka dziko lense lin’dzakhala labwino na la ndovolo ninga momwe likhaliri zunde la Edeni. Ndipo Mulungu cipo acidzaleka ‘kufuthula boko lace acikwanisa cikhumbo ca camoyo ciri-cense.’Psalymo 145:16.

21. N’ciyani cinkulatiza kuti pan’dzakhala mtendere pakati pa wanthu na bzirombo?

21 Pan’dzakhala na mtendere pakati pa wanthu na bzirombo. Bzirombo bza m’thengo na bzifuwo bzin’dzadyera pabodzi. Napo mwana m’ng’ono a’dzakhala lini na mantha na bzirombo bzomwe nsiku zino mpsakulusa.Werengani Zaiya 11:6-9; 65:25.

22. N’ciyani cin’dzacitikira matenda?

 22 Kun’dzakhala kulibe matenda. Ninga Mtongi wa Umambo bwa Mulungu Kudzulu, Jezu an’dzapoza wanthu kuposa momwe adacitira pomwe akhali pa dziko la pansi pano. (Mateu 9:35; Marko 1:40-42; Juwau 5:5-9) Patsogolo pace, ‘Palibe munthu womwe an’dzakhala mdzikomo an’dzalewa kuti: ‘Ndikuduwala.’’Zaiya 33:24; 35:5, 6.

23. Thangwe ranyi kumuka kwa anyakufa kun’dzakondwesa mitima yathu?

23 Wakufunidwa wathu womwe adafa an’dzakhala pomwe na moyo ndipo an’dzafa lini pomwe. Wense womwe adagona mu infa womwe Mulungu ankuwakumbukira an’dzalamusidwa. Tenepo ‘kun’dzakhala kumuka kwa anyakufa wakulungama na wakusaya kulungama.’Mabasa 24:15; Werengani Juwau 5:28, 29.

24. Kodi mumbabva tani mu mtima mukabva kuti tin’dzakhala m’Paraizo pa dziko la pansi?

24 Wense womwe asankhula kupfunza bza Mulengi wathu Mkulu, Yahova Mulungu, na kumutumikira ana tsogolo labwino kwene-kwene! Jezu akhalewa bza Paraizo omwe ankubwerayo, pomwe adauza kambowa omwe adafa kumbali kwace kuti: ‘Iwepo un’dzakhala nane m’Paraizo.’ (Luka 23:43) Mpsakufunikadi kupfunza bza Jezu Kristu, thangwe rakuti bzisimbo bzense bzin’dzakwanisika mwa iye.