Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 APPENDIX

Kodi Tin’funika Kusekerera Nsiku za Feriado?

Kodi Tin’funika Kusekerera Nsiku za Feriado?

KUSEKERERA nsiku za feriado na za bzipembedzo komwe kumbacitika nsiku zino m’mbuto zizinji za pa dziko la pansi kulibe  kucokera m’Bibliya. Tsono, kodi nsiku zimwezi zidayamba tani? Penu mungakwanise kufufudza, mun’dzadabwa kuwona kuti mabukhu yomwe yankulewa bza nsiku za feriado njakudziwika kwene-kwene komwe imwepo mumbakhala. Onani bziratizo bzing’ono-ng’ono.

Paskwa. Bukhu la The Encyclopædia Britannica limbalewa kuti: ‘Bzomwe Bibliya limbalewa mu Cipangano Catsapano bzimbalatiza lini kuti wanthu wa mu nthawe imweyire akhambasekerera Paskwa.’ Kodi Paskwa idayamba tani? Iyo idacokera pa kunamata kwacikunja. Napo nsiku za feriado zimwezi zikhalewedwa kuti n’zakukumbukira kulamusidwa kwa Jezu, tsono miyambo yomwe ikhambacitidwa yakubverana na nthawe za Paskwa ikhali lini Yacikristau. Mwa ciratizo, pakulewa bza Paskwa yakucemeredwa kuti “Sulo wa Paskwa” bukhu la The Catholic Encyclopedia limbati: “Sulo ambaimira kunamata kwakunama ndipo nthawe zense ni cizindikiro ca kubereka.”

Kusekerera Gole Lipsa. Nsiku na miyambo ya Kusekerera Gole Lipsa imbacitidwa mwakusiyana-siyana mwakubverana na dziko liri-lense. Pakulewa bza ciyambi ca Nsiku za Feriado, bukhu la The World Book Encyclopedia limbati: “Ntongi Waciroma wakucemeredwa Julio Sezare adakhazikisa 1 Janeiro ninga Nsiku ya Gole Lipsa mu 46 E.C. Waroma adapereka nsikuyi kwa Janus, omwe ni mulungu wa cipata, msuwo na ciyambi. Dzina la mwezi wa Janeiro lidacokera ku dzina lakuti Janus omwe akhana nkhope ziwiri inango yakunyang’ana kutsogolo na inango yakunyang’anisa ku mbuyo.” Tenepo Kusekerera Gole Lipsa kudacokera ku miyambo yacikunja.

Nsiku Zinango za Feriado. Mpsakukwanisika lini kucezerana bzense bzomwe bzimbacitika pa dziko lense la pansi pakulewa bza nsiku za feriado. Tsono, nsiku za feriado zomwe zimbatumbiza munthu ayai gulu la wanthu n’zakubvumizika lini kwa Yahova. (Jeremiya 17:5-7; Mabasa 10:25, 26) Kumbukiranimbo kuti Mulungu ambakomedwa lini na kusekerera komwe kudayambisidwa na bzipembedzo. (Zaiya 52:11; Cibvumbulutso 18:4) Mitemo ya m’Bibliya yakulewedwa mu Msolo 16 m’bukhu lino in’dzakuthandizani kuwona momwe Mulungu ambawonera kusekerera nsiku za feriado zomwe zina ciyambi cakunama.