Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?

Bukhu limweri lidakonzedwa kuti likuthandizeni kupfunza Bibliya pa nkhani zakusiyana-siyana ninga, thangwe ranyi timbabonera, n’ciyani cimbacitika munthu akafa, tingakhale tani na moyo wa wacikondweso m’banja, na nkhani zinango.

Kodi Bzomwe Bzikucitikabzi N’kufuna Kwa Mulungu?

Imwepo mungabzibvunze kuti thangwe ranyi pansi pano pana mabvuto mazinji? Kodi imwepo mukhadziwa kuti Bibliya limbalewa kuti bzinthu bzasala pang’ono kucinja ndipo imwepo mungagumane phindu?

MSOLO 1

Kodi Cadidi Cakulewa bza Mulungu N’ciponi?

Kodi imwepo munkumbuka kuti Mulungu ambakukumbukirani pamwekha? Pfunzani bza makhalidwe yace na momwe mungamufenderere iye.

MSOLO 2

Bibliya​—Bukhu Lakucokera Kwa Mulungu

Kodi Bibliya lingakuthandizeni tani kulimbana na mabvuto yanu? Thangwe ranyi imwepo mun’funika kukhulupira mapolofesiya yace?

MSOLO 3

Kodi Mulungu ana Cakulinga Ciponi na Dziko la pansili?

Kodi cakulinga ca Mulungu ca kubweresa paraizo pa dziko la pansi cin’dzakwanisika? Penu n’tenepo ni lini?

MSOLO 4

Kodi Jezu Kristu Mbani?

Pfunzani thangwe lomwe Jezu ni Mesiya wakupiciridwa, komwe iye adacokera, na thangwe lomwe iye ni mwana wakubadwa-yekha wa Yahova.

MSOLO 5

Cakulombolera—​—Mphaso Ikulu Kwene-kwene Ya Mulungu

Kodi cakulombolera n’ciyani? Mungagumane phindu liponi na bzimwebzi?

MSOLO 6

Kodi Anyakufa Ali Kuponi?

Pfunzani bzomwe Bibliya limbalewa bza komwe anyakufa ali na thangwe race wanthu wambafa?

MSOLO 7

Cidikhiro Cakutsimikizirika Kuna Wakufunidwa Wanu Womwe Adafa

Kodi imwepo mudaluza kale wakufunidwa mu infa? Kodi bzingakwanisike kudzawaona pomwe? Pfunzani bzomwe Bibliya limbapfunzisa pa nkhani ya cilamuso.

MSOLO 8

Kodi Umambo Bwa Mulungu N’ciyani?

Wanthu azinji ambadziwa Mpembo wa Mbuya. Kodi yamathandauza ciyani mafala yakuti: ‘Umambo bwanu bubwere’?

MSOLO 9

Kodi Tinkukhala mu ‘Nsiku Zakumalizira’?

Kumbukirani mikhalidwe na bzicito bzomwe bzinkucitika pakati pathu bzomwe bzikulatiza kuti tinkukhala mu nsiku zakumalizira ninga momwe Bibliya lidalewera.

MSOLO 10

Kodi Bzakulengedwa Bzauzimu Bzimbatokonya Tani Moyo Wathu?

Bibliya limbalewa bza wanjo na madimonyo. Kodi bzakulengedwa bzauzimu bzimwebzi bziripodi? Kodi ibzo bzimbatokonya moyo wanu?

MSOLO 11

Thangwe Ranyi Mulungu Ambalekerera Kuti Wanthu Ambabonere?

Wanthu azinji ambakumbuka kuti Mulungu ndiye omwe ambacitisa mabvuto yense pa dziko la pansi. Kodi imwepo mumbakumbuka tani? Pfunzani bzomwe Mulungu ambalewa pa mathangwe yomwe iye ambalekerera kubonera.

MSOLO 12

Khalani na Moyo Wakukondwesa Mulungu

Mpsakukwanisika kukhala na moyo wakukondwesa Yahova. Ncadidi, imwepo mungakhale xamwali wace.

MSOLO 13

Momwe Mulungu Ambawonera Moyo

Kodi Mulungu ambawona tani kucosa mimba, kuikhidwa mulopa, na moyo wa bzirombo?

MSOLO 14

Bzomwe Mungacite Kuti Banja Lanu Likhale Lakukondwa

Jezu adalatiza lufoyi ninga ciratizo kuna amuna, akazi, abereki, na wana kuti amutewezere. Kodi tingapfunze ciyani kuna iye?

MSOLO 15

Kunamata Komwe Mulungu Ambabvuma

Onani bzizindikiro bzitanthatu bzomwe bzimbadziwikisa wale womwe ali n’cipembedzo cacadidi.

MSOLO 16

Khalani Wakulimba pa Kunamata Kwacadidi

Kodi mungagumane bzineso bziponi pomwe munkuuza winango bza cikhulupiro canu? Kodi mungawauze tani mwa kusaya kuwakhumudwisa?

MSOLO 17

Fenderani kwa Mulungu mu Mpembo

Kodi Mulungu ambatetekera, pomwe imwepo munkucita mpembo? Kuti mugumane mtawiro wa mbvunzoyu imwepo mun’funika kubvesesa bzomwe Bibliya limbapfunzisa pakulewa bza mpembo.

MSOLO 18

Batismo na Uxamwali Bwanu na Mulungu

Mun’funika kucita ciyani kuti muthemere batismo Yacikristau? Pfunzani kuti mudziwe thandauzo la batismo na kuti imbacitika tani.

MSOLO 19

Pitirizani Kucita Bzinthu Bzomwe Bzingacitise Kuti Mulungu Akufuneni

Kodi tingalatize tani lufoyi na kutenda kwathu pa bzense bzomwe Mulungu ambacita?

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Dzina la Mulungu​—Thandauzo Lace na Kaphatisidwe Kace Kasa

Dzina cairo la Mulungu lidacosedwa m’maBibliya mazinji. Thangwe ranyi? Kodi kuphatisa basa dzina la Mulungu nkwakufunika?

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Momwe Polofesiya ya Danyeri Idaleweratu bza Kubwera kwa Mesiya

Mulungu adalatiziratu nthawe yakuikhidwiratu yomwe Mesiya angadafika magole yakuposa 500 bzinati kucitika. Pfunzani polofesiya yakudabwisayi!

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Jezu Kristu​—Mesiya Wakupiciridwa

Jezu adakwanisa mapolofesiya yense ya m’Bibliya yakulewa bza Mesiya. Onani m’Bibliya lanu kuti mapolofesiyaya yadakwanisikiratu m’mbali zense.

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Cadidi Cakulewa bza Baba, Mwana na Mzimu Wakucena

Wanthu azinji wambakhulupira kuti cipfunziso ca Utatu cimbapfunzisidwa m’Bibliya. Kodi bzimwebzi n’cadidi?

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Thangwe Race Wakristau Wacadidi Wambaphatisira Lini Basa Mtanda pa Kunamata

Kodi Jezu adaferadi pa mtanda? Werengani mtawiro kucokera m’Bibliya cairolo

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Ciraliro ca Mbuya​—Msinda Omwe Umbalemekeza Mulungu

Wakristau wambalamulidwa kuti wambacite Cikumbuso ca infa ya Kristu. Kodi un’funika kumbacitika tani ndipo lini?

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kodi n’Cadidi Kuti Wanthu ana Mzimu Omwe Umbafa Lini?

Azinji ambakumbuka kuti anyakufa ana mbali inango m’thupi mwawo yomwe imbapitiriza kukhala na moyo. Kodi Fala la Mulungu limbatiuza ciyani?

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kodi Sheol na Hades n’Ciyani?

Ma Bibliya manango yadasandulizira mwakuphatisa basa mafala yakuti “thenje” ayai “mbuto ya kupsa na moto” pakulewa bza Sheol na Hades. Kodi mafalaya yambathandauza ciyani maka-maka?

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kodi Nsiku ya Ciyeruzo n’Ciyani?

Pfunzani momwe Nsiku ya Ciyeruzo in’dzabweresera bzisimbo kwa wanthu wense wakukhulupirika.

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

1914​—Gole Lakufunika Mwakubverana na Mapolofesiya ya m’Bibliya

Kodi ni bzizindikiro bziponi bza m’Bibliya bzomwe bzinkulatiza kuti gole la 1914 likhalidi lakufunika?

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kodi Migeli Mkulu wa Anjo ni Mbani?

Bibliya limbatiuza momwe tingadziwire mkulu wa anjo wa mphanvu umweyu. Pfunzani bzizinji pakulewa bza iye na bzomwe an’cita kuyambira tsapano .

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kuzindikira ‘Babulo Mkulu’

Bukhu la Cibvumbulutso limbalewa bza mkazi omwe ambacemeredwa ‘Babulo Mkulu.’ Kodi iye ni mkazi caiye? Kodi Bibliya limbalewa ciyani bza iye?

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kodi Jezu Adabadwa mu Dezembro?

Kumbukirani momwe nyengo ikhaliri mu Dezembro pomwe Jezu adabadwa. Kodi bzimwebzi bzinkutiuza ciyani?

MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kodi Tin’funika Kusekerera Nsiku za Feriado?

Kodi nsiku za feriado zomwe zimbasekereredwa komwe mumbakhalako zidayamba tani? Mitawiro yace ingakhale yakudadwisa kuna imwepo.