Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 9

Namatani Yahova Ninga Banja

Namatani Yahova Ninga Banja

“M’namateni ule omwe adakonza kudzulu na dziko lapansi.”—Cibvumbulutso 14:7

Ninga momwe mwapfunzirira mu broxura lino, Bibliya lina mitemo mizinji yomwe ingakuthandizeni imwepo pabodzi na banja lanu. Yahova akufuna kuti mukhale wakukondwa. Iye an’kupicira kuna imwepo kuti mukaikha pa mbuto yakuyamba kumunamata, “bzinango bzense bzin’dzathumiziridwa kwa imwepo.” (Mateu 6:33) Iye akufunadi kuti imwepo mukhale xamwali wace. Nthawe zense khalani na mpata wa kukulisa uxamwali bwanu na Mulungu. Umweyu ni mwayi ukulu kwene-kwene womwe wanthu anawo.—Mateu 22:37, 38.

 1 LIMBISANI UXAMWALI BWANU NA YAHOVA

BIBLIYA LIMBATI: “‘Ndipo inepano ndin’dzakhala babanu, ndipo imwe mun’dzakhala wana wangu,’ akulewa bzimwebzi Yahova.” (2 Wakolinto 6:18) Mulungu akufuna kuti mukhale xamwali wace wa pamtima. Kucita mpembo ni njira ibodzi yakucitira bzimwebzo. Yahova ankukucemerani imwepo kuti ‘mumbapembe nthawe zense.’ (1 Watesalonika 5:17) Iye ana thupo kuti abve makumbukidwe yanu na bzomwe mumbabva mu mtima. (Wafiripo 4:6) Mukambapemba na banja lanu, iwo wan’dzawona momwe Mulungu aliri wacaiye kwa imwepo.

Kuthumizira pa kulewalewa bza Mulungu, imwepo mun’funika kumutetekera. Mungacite bzimwebzo mwa kupfunza Fala la Mulungu kucokera m’mabukhu yakufotokoza Bibliya. (Psalymo 1:1, 2) Khalani na nthawe ya kumbakumbukira bzomwe mwapfunzabzo. (Psalymo 77:11, 12) Kutetekera Mulungu kumbaphatanidzambo kuti imwepo mumbagumanike mwakukhazikika pa mitsonkhano Yacikristau.—Psalymo 122:1-4.

Kuuza winango bza Yahova ni njira inango yakufunika kwene-kwene yakukulisira uxamwali bwanu na Mulungu. Nthawe zizinji mukambacita bzimwebzi, mun’dzabzibva kukhala wapafupi na iye.—Mateu 28:19, 20.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Nsiku zense pambulani nthawe ya kuwerenga Bibliya na kucita mpembo

  • Ninga banja, ikhani mabasa ya uzimu pa mbuto yakuyamba m’mbuto mwa masenzeka na kupuma

2 PFATSANI NA KUNAMATA KWANU NINGA BANJA

BIBLIYA LIMBATI: “Mufenderereni Mulungu ndipo iye an’dzakufendereranimbo.” (Tiyago 4:8) Imwepo mun’funika kukonza na kuteweza ndondomeko yanu yakukhazikika ya kunamata kwanu kwa banja. (Ciyambo 18:19) Tsono pana bzinango bzomwe mungafunike kucita. Mulungu an’funika kukhala mbali ya moyo wanu wa nsiku na nsiku. Limbisani banja lanu kukhala pa uxamwali na Mulungu mwa kumbalewa bza iye “pakukhala pansi m’nyumba mwanu, pakufamba pa mseu, pakugona na pakumuka.” (Bzakutonga 6:6, 7) Khalani na cakulinga ninga ca Djosuwe, omwe adalewa kuti: “inepano na wa pa mui pangu, tin’dzatumikira Yahova.”—Djosuwe 24:15.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Khalani na ndondomeko yomwe nthawe zense in’dzakuthandizani kuwona bzakusaya bza ali-wense m’banja mwanu