“Wana ni utaka bwakucokera kwa Yahova.”—Psalymo 127:3

Kubadwa kwa mwana imbakhala nsiku yacikondweso kwa womwe wali pabanja. Ninga wabereki watsapano, pinango mungadabwe kuwona kuti mukumala nthawe zizinji na mphanvu yanu pa kusamalira mwana wanu. Kusaya tulo pabodzi na kucinja kwa bzinthu pa moyo kungacitise kuti ciphatano canu cikhale pa ngozi. Imwepo pabodzi na mwanzanu wa m’banja mungacinje bzinthu kuti musamalire mwana wanu na kusunga nthawe ya malowozi yanu. Kodi malango yakucokera m’Bibliya yangakuthandizeni tani kulimbana na bzinesobzi?

 1 KUBVESESA MOMWE MWANA ANKUCINJIRA MOYO WANU

BIBLIYA LIMBATI: “Lufoyi limbapirira, licikomera mtima.” Ndipo lufoyi “limbandofuna lini bzace bzokha, limbakalipa lini.” (1 Wakolinto 13:4, 5) Ninga mai watsapano, mwacibadwa mumbafuna kusamala bwino mwana wanu. Na tenepo, mwamuna wanu angabzibve kukhala ningati mukumufuna lini, tenepo lekani kuyebwa kuti iye akufunikambo cisamaliro canu. Mwa kupirira na nsisi, muthandizeni iye kubzibva kukhala wakufunika acithandizambo kusamalira mwana wanu.

“Amunamwe . . . pitirizani kukhala na akazi wanu mwa kuwadziwa bwino.” (1 Pedru 3:7) Mubveseseni mkazi wanu pomwe iye an’mala nthawe izinji pakusamalira mwana wanu. Iye ana udindo bwatsapano ndipo pinango angafike pa kupanikizika, kuneta, ayai pinango angafike mpaka kukhala wakusunama. Nthawe zinango angafike pa kuipidwa namwe, tsono yezani kukhala wakuderekha, thangwe “munthu wakucedwa kukalipa ngwabwino kuposa munthu wamphanvu.” (Mimwani 16:32) Khalani wakuzindikira, ndipo perekani thandizo lomwe mkazi wanu akufunikira.—Mimwani 14:29.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Amuna: Thandizani mkazi wanu kusamalira mwana wanu, napo kukhale usiku. Pambulani nthawe yomwe mumbakhala mukucita mabasa manango kuti mukhale na nthawe ikulu muli pabodzi na mkazi na mwana wanu

  • Akazi: Pomwe mwamuna wanu ankufuna kukuthandizani kusamala mwana wanu, bvumani thandizolo. Penu ankucita lini bwino, lekani kumukalipira, koma mwa kukoma mtima muuzeni momwe angacitire

 2 LIMBISANI MBVERANO WANU

BIBLIYA LIMBATI: “Ndipo awiriwo wan’dzakhala thupi libodzi.” (Ciyambo 2:24) Napo pawoneke munthu winango m’banja lanu, kumbukirani kuti imwepo na mwanzanu wa m’banja ndimwe “thupi libodzi.” Citani bzense bzomwe mungakwanise kuti mulimbise mbvano wanu.

Akazimwe, tendani kwene-kwene thandizo la amuna wanu. Mafala yanu yakutenda yangakhale ‘yakulimbisa.’ (Mimwani 12:18) Amunamwe, auzeni akazi wanu kuti mumbawafuna kwene-kwene na kuwalemekeza. Atendeni pa bzomwe iwo wambacita pakusamalira banja lanu.—Mimwani 31:10, 28.

“Munthu ali-wense mbaaleke kumbandonyang’ana phindu la iye yekha basi, koma la winangombo.” (1 Wakolinto 10:24) Nthawe zense citani comwe n’cabwino kwa mwanzanu wa m’banja. Ninga wanthu wa pabanja, khalani na nthawe ya kulewa-lewa pabodzi, kuceza, na kumbatetekerana winango na mwanzace. Khalani wakumbakumbukira mwanzanu pa nkhani ya malume ya pamphasa. Onani mwanzanu wa m’banja kukhala wakufunika. Bibliya limbati: “Lekani kumbamanana, pokha-pokha mukacita kubverana mpaka pa nthawe yakubvumirana.” (1 Wakolinto 7:3-5) Cezeranani nkhaniyo mwakukhulupirika pakati pa awirimwe. Kupirira kwanu na kubvesesa kun’dzalimbisa mbverano wanu.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Lekani kuyebwa kusunga nthawe yakuti mukhale pabodzi awiriwiri

  • Citani tubzinthu tung’ono-tung’ono tomwe tungacitise mwanzanu wa m’banja kubzibva kuti mumbamufuna, ninga kumutumizira tumafala twa lufoyi ayai kumupasa mphaso

 3 PFUNZISANI MWANA WANU

BIBLIYA LIMBATI: “Kuyambira uli tcece unkubzidziwa bzinembo bzakupambulika, bzomwe bzingakukhalise wa nzeru kuti udzapulumuke.” (2 Timotio 3:15) Konzekerani bzomwe mukufuna kudzacita kuti mudzapfunzise mwana wanu. Iye ana luso lakudabwisa la kupfunza bzinthu, napo akanati kubadwa. Napo akali m’mimba, mwana wanu an’kwanisa kuzindikira fala lanu acitawira momwe iye an’kubvera. Muwerengereni pomwe iye akali m’ng’ono. Napo iye aleke kubva bzomwe mukuwerenga, bzimwebzi bzin’dzamuthandiza kukomedwa na kuwerenga akadzakula.

Lekani kuwona mwana wanu ninga ng’onoletu kuti apfunze bza Mulungu. Musiyeni iye abve mpembo wanu womwe mukucita kwa Yahova. (Bzakutonga 11:19) Napo pomwe mukusenzeka pabodzi, muuzeni mwana wanu bzinthu bzomwe Mulungu adalenga. (Psalymo 78:3, 4) Pomwe mwana wanu ankukula, iye an’dzabzibva kukhala na lufoyi na Yahova ndipo an’dzapfunzambo kumufuna.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Citani mpembo kukumbira nzeru kuti mupfunzise mwana wanu

  • Mbabwerezerani mafala yakufunika na yanzeru kwa mwana wanu, ndipo iye an’dzayamba kupfunza mwakanfulumize