Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 7

Momwe Mungapfunzisire Mwana Wanu

Momwe Mungapfunzisire Mwana Wanu

“Ndipo mafala ndikukuuza leroya, yan’funika kukhala mu mtima mwako, uciyakhomereza mwa mwana wako.”—Bzakutonga 6:6, 7

Pomwe Yahova adayambisa makonzedwe ya banja, iye adapasa udindo wabereki kwa wana wawo. (Wakoloso 3:20) Ni udindo bwanu ninga wabereki kupfunzisa mwana wanu kufuna Yahova na kukhala munthu wakubziimira payekha akadzakula. (2 Timotio 1:5; 3:15) Imwepo mun’funikambo kupfunza kudziwa bzomwe bziri mu mtima mwa mwana wanu wacimuna ayai wacikazi. Na tenepo, ciratizo canu cabwino n’cakufunika kwene-kwene. Imwepo mungapfunzise bwino mwana wanu Fala la Yahova mukakhala kuti mumbayamba ndimwe kuikha falalo mu mtima mwanu.—Psalymo 40:8.

 1 CITISANI WANA WANU KUTSUDZUKA KULEWA-LEWA NAMWE

BIBLIYA LIMBATI: “Khalani wakufulumiza kubva, wakucedwa kulewa-lewa.” (Tiyago 1:19) Imwepo mukufuna kuti mwana wanu abzibve kuti angalewe-lewe namwe mwakutsudzuka. Iwo wan’funika kuzindikira kuti ndimwe wakukonzeka kuwatetekera pomwe wakufuna kulewa-lewa namwe. Khalani na mzimu wa mtendere bzomwe bzingacitise wanawo kukhala wakutsudzuka kulewa-lewa. (Tiyago 3:18) Penu iwo angakumbuke kuti ndimwe wakunesa, angakhale lini wakutsudzuka bwino-bwino na imwepo. Khalani wakupirira na wana wanu, ndipo nthawe zense watsimikizeni kuti mumbawafuna.—Mateu 3:17; 1 Wakolinto 8:1.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Khalani wakukonzeka pomwe wana wanu akufuna kulewa-lewa namwe

  • Cezani na wana wanu nthawe zense, si kokha pa nthawe za mabvuto yawo

2 YEZERANI KUBVESESA BZOMWE IWO AKUFUNA KULEWA

BIBLIYA LIMBATI: “Munthu wakulatiza kuti ambazindikira pa bzinthu, an’dzagumana bzabwino.” (Mimwani 16:20) Nthawe zinango, mun’funika kuzindikira thandauzo la mafala ya wana wanu na kubvesesa momwe iwo an’kubveradi. Wana nthawe zizinji wambalemwezera ayai kulewa na kucita bzinthu bzomwe bziribe thandauzo. “Ali-wense omwe an’tawira pa nkhani yomwe alibe kuibvesesa, n’kupusa ndipo ambanyala.” (Mimwani 18:13) Lekani kuthamangira kukalipa.—Mimwani 19:11.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Bziribe basa bzomwe wana wanu alewe, khalani wakutsimikiza kuleka kuwagwatiza mafala

  • Yezani kukumbuka momwe mungadabvera na kuwona comwe cikhali cakufunika pomwe mukhana msinkhu umweyo

 3 LATIZANI CIPHATANO

BIBLIYA LIMBATI: “Mwanangu, tetekera malango ya babako, ndipo leka kusiya bzakutonga bza mamako.” (Mimwani 1:8) Yahova adapasa utongi baba na mai kwa wana. Imwepo mun’funika kupfunzisa wana wanu kukutetekerani na kumbakulemekezani. (Wayefezo 6:1-3) Wana angazindikire kuti wabereki wawo alibe “kuphatana na mtima ubodzi na makumbukidwe mabodzi.” (1 Wakolinto 1:10) Penu pana nkhani yomwe mukubverana lini, lekani kucita bzimwebzo pamaso pa wana wanu thangwe bzingawacitise kuleka kukulemekezani ninga wabereki.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Cezeranani na kubverana momwe mungalangire wana wanu

  • Penu imwepo na mwanzanu wa m’banja muna nzeru zakusiyana za momwe mungapfunzisire wana wanu, yezani kuwona nkhaniyo ninga momwe mwanzanu wa m’banja ankuiwonera

 4 CITANI MAKONZEDWE

BIBLIYA LIMBATI: “Pfunzisa mwana njira ya kum’themera.” (Mimwani 22:6) Kuti wana wanu akhale wakupfunzisika bwino si kuti bzin’dzacitika mwa ngozi. Imwepo mun’funika kupfunzisa, komwe kumbaphatanidza kulanga mwana wanu. (Psalymo 127:4; Mimwani 29:17) Kulanga wana kumbathandauza lini kuwapasa cirango kokha, koma kumbaphatanidza kuwathandiza kubvesesa mathangwe yomwe mukuwalangira. (Mimwani 28:7) Kuthumizira pamwepo, mupfunziseni kufuna Mafala ya Yahova na kumbakumbukira mitemo yace. (Psalymo 1:2) Bzimwebzi bzin’dzawathandiza kukhala na cikumbu-mtima cakudyesedwa bwino.—Wahebereu 5:14.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Thandizani mwana wanu kuwona Mulungu ninga Munthu caiye womwe angamukhulupire

  • Muthandizeni kupfunzira kuzindikira na kutcenkha makhalidwe yangozi, ninga yomwe yambagumanika mu interneti na mbuto yakucezera ya pa interneti. Wapfunziseni momwe angatcekhere wanthu wakufuna kugona wana

“Pfunzisa mwana njira ya kum’themera”