Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mafala kwa Anyakutsonkhana

Mafala kwa Anyakutsonkhana

ALATIZI Alatizi alipo kuti akuthandizeni. Bveranani nawo pa ciri-cense mwakuteweza bzomwe akuuzenibzo pa nkhani ya komwe mungaimise njinga ayai karo yanu, mapitidwe ya wanthu m’mbuto ya mtsonkhanoyo, kakoyendwe ka mbuto na bzinango.

BATISMO Mipando ya anyakuyenda ku batismo in’dzasungidwa kutsogolo, kupambula penu palatidwa mbuto inango. Anyakuyenda ku batismo, an’funika kudzakhala m’mipandoyo, ku macibese ya Nsiku ya Malinkhuma, pomwe nkhani ya batismo ikanati kuyamba. Ali-wense adzabwerese tuwadya na bzakubvala bzakulongosoka kuti adzapite nabzo m’madzi.

BZAKUPEREKA Padzongedwa kobiri zizinji kuti tikhale na mbuto yabwinoyi, mitcini yakukuzira mafala, mitcini yakuwonesa vidiyo na bzinango kuti tipfatse kukhala pa mtsonkhanoyu, ticithandizidwa kufenderera Yahova. Bzakupereka bzanu bza ufulu, bzin’thandiza kulipira bzinthubzo na kuthandizambo basa la pa dziko lense. Mbuto yenseneyi yaikhidwa makaxa ya bzakupereka. Bzakupereka bzense mpsakufunika kwene-kwene ndipo Bungwe Lakutonga linkukutendani thangwe ra kuthandiza kwanu Umambo bwa Mulungu na mtima wense.

THANDIZO LA ULAPI Dziwani kuti thandizolo nda MATENDA YAKUGWA MWADZIDZIDZI YOKHA.

CIPINDA CA BZAKUTAIKA Cinthu ciri-cense cakulokotedwa, cin’funika kukasiyidwa ku Cipinda ca Bzakutaika. Mukataya cinthu, ndokoni kumweko kuti mukanyang’ane cinthu canuco. Wana omwe asaya abereki wawo, ayendesedwembo ku cipinda cimweci. Tsono, cipindaci cireke kuwonedwa ninga mbuto yakukoyera wana. Taphata minyendo, asamalireni wana wanu, mucikhala nawo pabodzi.

MBUTO YAKUKHALA Taphata minyendo, kumbukirani anzanu. Dziwani kuti mungakoyere mbuto wanthu wa m’banja mwanu okha ayai omwe mumbapfunza nawo Bibliya na ali-wense omwe mwabwera naye m’karo ibodzi. Lekani kuikha bzinthu pa mbuto zomwe munkukoyera lini munthu.

ATHANDIZI WAKUBZIPEREKA Mukafuna kubzipereka kuti muthandize mabasa ya pa mtsonkhanoyu, ndokoni ku cipinda cimweci mukawafotokozere bzimwebzo.

MTSONKHANO WAKUPAMBULIKA

XIKOLA YA APALIZI WA UMAMBO Apainiya wa magole 23 mpaka 65 yakubadwa, omwe an’funa kuthumizira utumiki bwawo, ankucemeredwa kuti adzawonekere pa mtsonkhano wa anyakufuna kuyenda ku Xikola ya Apalizi wa Umambo, ku masikati ya Nsiku ya Mdzinga. Mbuto na nthawe ya mtsonkhanoyo bzin’dzacita kudziwisidwa.

 ‘LUFOYI LIMBAMALA LINI’!

MTSONKHANO WA CIGAWO WA MBONI ZA YAHOVA WA 2019

Wakulinganizidwa na Bungwe Lakutonga la Mboni za Yahova