Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 10

Kodi Bibliya Lidaleweratu Ciyani bza Kutsogolo?

Kodi Bibliya Lidaleweratu Ciyani bza Kutsogolo?

‘Anyakulungama wan’dzatambira dziko la pansi, wacidzakhala m’mwemo mpaka muyaya.’

Psalymo 37:29

‘Dziko la pansi lin’dzakhala mpaka muyaya.’

Mpalizi 1:4

‘Iye an’dzapfudza infa kwa muyaya, ndipo Yahova Mbuya mkulu kwene-kwene an’dzapukuta misozi pa nkhope zense za wanthu.’

Zaiya 25:8

‘Pa nthaweyo, yan’dzafunguka maso ya waboliboli, yacidzafunguka makutu ya nkhuthu. Pa nthaweyo, nyakulemala an’dzakwira phiri ninga momwe imbacitira mbalale, ndipo lirime la bewewe lin’dzakuwa mwakukondwa. Pakuti m’dambo mun’dzakhala na madzi, ndipo m’dera lakuuma mun’dzayerera madzi ya mikulo.’

Zaiya 35:5, 6

‘Iye an’dzapukuta misozi yense m’maso mwawo, ndipo infa in’dzawoneka lini pomwe. Pan’dzawoneka lini pomwe kulira, ayai kubuula ne kuwawidwa. Thangwe bzinthu bzakale bzire bzapita.’

Cibvumbulutso 21:4

 ‘Ndipo wan’dzamanga nyumba, wacikhala m’mwemo; wan’dzalima minda ya mipesa, wacidzadya bzisapo bzace. Wan’dzamanga lini kuti winango akhale; ne kubzala kuti winango adye. Thangwe nsiku za wanthu wangu, zin’dzakhala ninga nsiku za muti, ndipo omwe ndawasankhulawo, wan’dzapfatsa na mabasa yakuphatidwa na manja yawo.’

Zaiya 65:21, 22