Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 15

Kodi Mungagumane Tani Cikondweso?

Kodi Mungagumane Tani Cikondweso?

‘Bziri bwino kudya muliwo pomwe pana lufoyi, m’mbuto mwa kudya nyama ya ng’ombe yakunenepa pomwe pana ciwengo.’

Mimwani 15:17

‘Ine ndine Yahova, ndine Mulungu wako, Omwe ambakupfunzisa kuti ugumane phindu, ule Omwe ambakutsogolera mu njira yomwe un’funika kufamba.’

Zaiya 48:17

‘Wan’kondwa ni wale womwe wambazindikira bzakusaya bzawo bza uzimu, thangwe Umambo bwa kudzulu n’bwawo.’

Mateu 5:3

‘Ufune mwanzako ninga momwe umbabzifunira iwe wekha.’

Mateu 22:39

‘Bzomwe mun’funa kuti wanthu wakucitireni, imwepo wacitirenimbo bzibodzi-bodzibzo.’

Luka 6:31

‘Wan’kondwa mbale womwe wambabva fala la Mulungu, wacirikoya!’

Luka 11:28

 ‘Pakuti napo munthu akhale na bzinthu bzizinji, moyo wace umbacokera lini ku bzinthu bzomwe anabzo.’

Luka 12:1

‘Tenepo, kukhala na cakudya, bzakubvala na pakugona, tin’dzakomedwa na bzimwebzo.’

1 Timotio 6:8

‘Pana cikondweso cikulu pakupasa kuposa comwe ciripo pakutambira.’

Mabasa 20:35