‘Bziri bwino kudya muliwo pomwe pana lufoyi, m’mbuto mwa kudya nyama ya ng’ombe yakunenepa pomwe pana ciwengo.’

Mimwani 15:17

‘Ine ndine Yahova, ndine Mulungu wako, Omwe ambakupfunzisa kuti ugumane phindu, ule Omwe ambakutsogolera mu njira yomwe un’funika kufamba.’

Zaiya 48:17

‘Wan’kondwa ni wale womwe wambazindikira bzakusaya bzawo bza uzimu, thangwe Umambo bwa kudzulu n’bwawo.’

Mateu 5:3

‘Ufune mwanzako ninga momwe umbabzifunira iwe wekha.’

Mateu 22:39

‘Bzomwe mun’funa kuti wanthu wakucitireni, imwepo wacitirenimbo bzibodzi-bodzibzo.’

Luka 6:31

‘Wan’kondwa mbale womwe wambabva fala la Mulungu, wacirikoya!’

Luka 11:28

 ‘Pakuti napo munthu akhale na bzinthu bzizinji, moyo wace umbacokera lini ku bzinthu bzomwe anabzo.’

Luka 12:1

‘Tenepo, kukhala na cakudya, bzakubvala na pakugona, tin’dzakomedwa na bzimwebzo.’

1 Timotio 6:8

‘Pana cikondweso cikulu pakupasa kuposa comwe ciripo pakutambira.’

Mabasa 20:35