Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 6

Kodi Bibliya Likhadaleweratu Ciyani bza Mesiya?

Kodi Bibliya Likhadaleweratu Ciyani bza Mesiya?
 

POLOFESIYA

‘Iwe Beremu Efrate, . . . kwa iwepo ndiko kun’dzacokera ule omwe an’dzakhala mtongi mu Jirayeli.’

Mikeya 5:2

KUKWANISIKA

‘Atabadwa Jezu ku Beremu wa ku Judeya mu nsiku za mambo Herode, anyakukhulupira nyenyezi wakucokera kumabva-dzuwa wadabwera ku Jeruzalemu.’

Mateu 2:1

POLOFESIYA

‘Iwo wankugawana bzakubvala bzangu pakati pawo, ndipo wankucitira maere cakubvala cangu.’

Psalymo 22:18

KUKWANISIKA

‘Tsapano pomwe wacikunda wadakhomerera Jezu pa muti, iwo wadatenga cakubvala cace ca kunja, wacicigawa m’bzipande bzinayi . . . Tsono cakubvala ca mkatico cikhalibe msono, cikhadasonedwa kucokera kudzaulu mpaka kunyansi. Ndipo iwo wadauzana kuti: ‘Cakubvalaci mbatireke kucing’amba koma mbaticiteni maere kuti tidziwe kuti cin’khala ca yani.’’

Juwau 19:23, 24

 POLOFESIYA

‘Ambamukhotcerera mafupa yace yense. Palibe na libodzilo lomwe lidatcoledwa.’

Psalymo 34:20

KUKWANISIKA

‘Koma watafika kwa Jezu, iwo walibe kumutcola minyendo yace pakuti wadawona kuti iye akhadafa kale.’

Juwau 19:33

POLOFESIYA

‘Iye akhaphaidwa thangwe ra bzakuphonya bzathu.’

Zaiya 53:5

KUKWANISIKA

‘M’bodzi wa acikunda wale adam’boola ku mbali ibodzi ya mimba yace na dipa, ndipo nthawe imweyo padacoka mulopa na madzi.’

Juwau 19:34

POLOFESIYA

‘Iwo wadandipasa malipo ya kobiri 30 za siriva.’

Zakariya 11:12, 13

KUKWANISIKA

‘Tenepo, m’bodzi wa anyakupfunza 12 wale, wakucemeredwa Juda Sikaliyoti adayenda kwa akulu wa ansembe ndipo adati: ‘Kodi mun’dzandipasa ciyani ndikam’pereka kwa imwepo?’ Iwo wadapicira kumupasa kobiri 30 za siriva.’

Mateu 26:14, 15; 27:5