Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 2

Kodi Mungapfunze Tani Bza Mulungu?

Kodi Mungapfunze Tani Bza Mulungu?

‘Bukhu la bzakutongali lireke kucoka pa mulomo pako, umbaliwerenge na mafala ya pansi-pansi masikati na usiku, kuti uwonesese kuti ukuteweza bzensene bzomwe bzidanembedwa m’mwemo. Pakuti ukacita tenepoyo, un’dzakhala na moyo wabwino ndipo un’dzacita bzinthu mwanzeru.’

Djosuwe 1:8

‘Ndipo iwo wadapitiriza kuwerenga mwakukuwa Cakutonga ca Mulungu wacadidi m’bukhu, wacimbalongosola mwakubveka bwino na kumbapereka thandauzo lace, ndipo iwo wadathandiza wanthuwo kubvesesa bzomwe bzikhawerengedwabzo.’

Nehemiya 8:8

‘Wakukondwa ni munthu womwe ambafamba lini m’malango ya anyakuipa . . . , koma ambakondwa na malango ya Yahova, ndipo ambawerenga bzakutonga Bzace acimbabzikumbukira masikati na usiku . . . Ndipo bzakucita bzace bzense bzin’dzamufambira bwino.’

Psalymo 1:1-3

‘Firipi adathamanga ku mbali kwa ngoloyo, acimubva ankuwerenga mwakukuwa bukhu la mpolofeta Zaiya. Ndipo Firipiyo adamubvunza kuti: ‘Kodi ukubvesesa bzomwe unkuwerengabzo?’ Iye adatawira, aciti: ‘Ndingabzibvesese tani akasaya kuwoneka nyakuthumbudzulira?’’

Mabasa 8:30, 31

 ‘Cirengedwere dziko kuyenda kutsogolo, makhalidwe ya Mulungu yakusaya kuwoneka na maso, yankuwoneka bwino. Makhalidwe ya Mulungu yamweya, na mphanvu zace zakusaya kumala napo Umulungu bwace yakuwonekera mu bzinthu bzomwe iye adakonza mwakuti wanthuwo walibe thangwe lakubveka lakusaya kukhulupira Mulungu.’

Waroma 1:20

‘Mbabzikumbukira bzinthu bzimwebzi; ucibzipereka pa bzimwebzi kuti kuyenda kwako patsogolo kuwonekere kwa wense.’

1 Timotio 4:15

‘Ndipo bwerani timbakumbukirane kuti tilimbisane pa lufoyi na mabasa yabwino. Tireke kusiya kutsonkhana kwathu pabodzi.’

Wahebereu 10:24, 25

‘Tenepo, penu alipo omwe ankusaya nzeru, apitirize kukumbira kwa Mulungu, ndipo an’dzamupasa, pakuti iye ambapasa wense mwakukoma mtima, na mwakusaya kutombodzera.’

Tiyago 1:5