‘Pereka thupo lako kuna Yahova, ndipo iye an’dzakuthandiza. An’dzabvuma lini kuti wakulungama atekenyeke.’

Psalymo 55:22

‘Munthu wa nyongo an’dzagumana phindu pa bzakulinga bzace, koma nyakucita bzinthu na befu an’dzasauka.’

Mimwani 21:5

‘Leka kugopa, pakuti ndinawe. Leka kunyang’ana uku na uku na mantha, thangwe ine ndine Mulungu wako. Ndin’dzakulimbisa. Cadidi, ndin’dzakuthandiza. Ndin’dzakuphatisisa na boko langu ladidi la cirungamo.’

Zaiya 41:10

‘Mbani wa imwepo, angatalikise moyo wace napo pang’ono pokha thangwe ra kucita thupo na moyo wace?’

Mateu 6:27

‘Tenepo, lekani kumbacita thupo na bzinthu bza nsiku ya mwangwana, pakuti nsiku ya mangwana in’dzakhala na bzinthu bzace bzakucitisa thupo. Nsiku iri-yense imbakwane na bzakuipa bzace.’

Mateu 6:34

 ‘Mutsimikize kuti mpsiponi bzinthu bzakufunika kwene-kwene.’

Wafiripo 1:10

‘Lekani kumbacita thupo na cinthu ciri-cense, koma pa ciri-cense na mpembo na kudandaulira pabodzi na kutenda, bzakukumbira bzanu bzidziwike kuna Mulungu; ndipo mtendere wa Mulungu, womwe umbaposa makumbukidwe yense un’dzasunga mitima yanu pabodzi na luso lanu lakukumbuka mwa Kristu Jezu.’

Wafiripo 4:6, 7