‘Mzimu wace umbacoka, acibwerera ku thaka; nsiku imweyo, bzakukumbuka bzace bzimbamaliratu.’

Psalymo 146:4

‘Wamoyo wan’dziwa kuti wan’dzafa, tsono anyakufa wan’dziwa lini cinthu na cibodzico . . . Bzense bzomwe boko lako lagumana kuti licite, cita na mphanvu zako zense, pakuti ku thenje komwe unkuyendako, kulibe mabasa, ne kukumbuka bzakucita, ne cidziwiso ne nzeru.’

Mpalizi 9:5, 10

‘Jezu atamala kulewa bzimwebzi, adathimizira kuti: ‘Lazaro xamwali wathu, adagona, tsono ndiniyenda kumweko kuti ndikam’muse ku tulo.’ Tsono Jezu akhalewa bza kufa kwace. Tsono iwo wakhakumbuka kuti iye akhalewa bza kugona tulo caito. Tenepo, Jezu adawauza padeca kuti: ‘Lazaro wafa.’’

Juwau 11:11, 13, 14